| 09 آبان 1399

تصويبنامه در مورد اجازه تفكيك اراضي واقع در محدوده شهرهاي صنعتي

ماده 1

هيـأت وزيـران در جلسـه مـورخ 19/8/54 بنـا بـه پيشنهاد شماره 37846 /465/5490 مورخ 11/8/1354 وزارت كشاورزي و منابع طبيعي، وزارت مسكن و شهرسازي و وزارت كشور و به استناد ماده 12 قانون گسترش كشاورزي در قطبهاي كشاورزي تصويب نمودند تفكيك و تبديل اراضي موضوع ماده مذكور واقع در داخل محدوده شهرهاي صنعتي براي مصارف صنعتي و خانه سازي براساس طرح جامع مربوط كه به تصويب شورايعالي شهرسازي رسيده باشد با رعايت مفاد قانون مذكور و موافقت وزارت صنايع و معادن انجام شود

وزير مشاور و معاون اجرائي نخست وزير