| 30 مهر 1399

تصويبنامه تفويض اختيار اعضاي شورايعالي در مورد شهرك سازي به مديران كل استانها

ماده 1

جناب آقاي وزير مسكن و شهرسازي در جلسه مورخ 18/2/1357 هيئت وزيران مقرر گرديد آقايان وزيران عضو شورايعالي شهرسازي و معماري و رئيس سازمان حفاظت محيط زيست اختيارات خود را در مورد شهرك سازي و رسيدگي به طرحهاي جامع شهري و فعاليتهاي مربوط به محدوده استحفاظي شهرها به مديران كل در استانها بدهند تا زير نظر آقايان استانداران تصميم گيري نموده گزارش آن را به شورايعالي شهرسازي و معماري بدهند. 

وزير مشاور در امور اجرائي