| 08 آذر 1399

اساسنامه شركت عمران و بهسازي شهري

هيأت وزيران در جلسه مورخ 22/12/1375 بنا به پيشنهاد شماره 863/100 مورخ 10/6/1375 وزارت مسن و شهرساز و به استناد تبصره (5) ماده (11) قانون زمين شهري مصوب 1366 ـ اساسنامه شركت عمران و بهسازي شهري را به شرح زير تصويب نمود:

ماده 1

شركت عمران و بهسازي شهري ـ كه در اين اساسنامه به اختصار شركت ناميده ميشود ـ شركتي است دولتي و وابسته به وزارت مسكن و شهرسازي و مي‌تواند با تصوي مجمع عمومي و رعايت قوانين و مقررات مربوط و سياستهاي شهرسازي كشور، در استانهاي مختف شركتهاي وابسته و تابعه براي اجراي عمليات خود تأسيس كند.

ماده 2

مركز شركت در تهران و نوع شركت سهامي است براي مدت نامحدود تأسيس ميشود.

ماده 3

شركت داراي شخصيت حقوقي و استقلال مالي بوده و طبق اصول بازرگاني و مقررات شركتهاي دولتي و اين اساسنامه اداره مي‌شود

ماده 4

موضوع شركت عبارت است از:

1- مديريت و تهيه طرحهاي شهرسازي، معماري، نقشههاي تفكيكي، آمادهسازي و ديگر اقدامات اجرايي و ساختمانهاي لازم در بافتهاي قديمي و فرسوده شهري، در زمينهاي تأمين شده يا از طريق خريداري و تملك مطابق مقررات و قوانين جاري حسب مورد.

2- تهيه و اجراي طرحهاي عمران شهري با رعايت قوانين و مقررات مربوط.

3- مديرت و اجراي عمليات خريد اراضي ـ تجميع و تفكيك (از طريق مراجع ذيربط)، آماده سازي ـ احداث بنا اعم از مسكوني، خدماتي، توليدي و تجاري در بافتهاي شهري.

4- انواع مشاركت با اشخاص حقيقي و حقوقي، تحصيل وام از مؤسسات اعتباري و پولي و سيستم بانكي با رعايت قوانين و مقررات مربوط.

5- عقد قراداد براي استفاده از خدمات مؤسسات و شركتهاي مشورتي خارجي با رعايت ضوابط و مقررات.

6- مديريت و تجهيز منابع داخل و خارج براي سرمايهگذاري در پروژههاي شهري مربوط از قبيل انتشار اوراق مشاركت، تشكيل شركتهاي سهامي عام و مؤسسات اعتباري غيربانكي و غيره در قالب قوانين و مقررات مربوط.

7- مديريت، فروش، نقل و انتقال، اجاره و استجاره املاك و مستحدثات موضوع عملكرد شركت و واگذاري املاك و اراضي معوض مطابق دستوالعملهاي وزارت مسكن و شهرسازي. 

8- اجراي ديگر موارد ارجاعي يا تفويضي از سوي وزير مسكن و شهرسازي بر اساس ضوابط و مقررات تا حدودي كه مربوط به موضوع شركت است.

ماده 5

سرمايه شركت ده ميليارد (10000000) ريال است كه به يكهزار سهم ده ميليون ريالي تقسيم و كلاً متعلق به دولت و از محل بهاي رسمي اراضي دولتي واگذار شده به شركت، تأمين شده است.


ماده 6

شركت جانشين سازمان ملي زمين و مسكن در شركتهاي مسكن سازان سراسر كشور موضوع تصويبنامه هاي شماره 41958/ ت 456 مورخ 8/5/1368 و شماره 47286/ ت/ 457 مورخ 8/5/1368 هيأت وزيران است.

ماده 7

اركان شركت به شرح زير است: الف ـ مجمع عمومي ب ـ هيأتمديره ج ـ مديرعامل د ـ بازرس (حسابرس)


ماده 8

نمايندگي سهام دولت در مجمع عمومي با وزيران مسكن و شهرسازي، امور اقتصادي و دارايي و رئيس سازمان برنامه بودجه است. رياست مجمع عمومي با وزير مسكن و شهرسازي است. جلسههاي مجمع عمومي عادي و فوق‌العاده با حضور دو عضو رسمي مي‌شود و تصميمي با دو راي كه متضمن رأي رئيس مجمع عمومي است معتبر است.

ماده 9

مجمع عمومي عادي حداقل سالي دو بار (هر شش ماه يك بار) اولي براي تصويب ترازنامه و حساب سود و زيان سال قل و دومي براي تصوي برنامه و بودجه سال بعد، همچنين انجام ديگر وظايف محول شده و مربوط به پيشنهاد رئيس هيأتمديره و مديرعامل ـ به دعوت رئيس مجمع عمومي شركت ـ تشكيل ميشود. مجمع عمومي ممكن است در صورت لزوم به طور فوق‌العاده نيز تشكيل شود.

ماده 10

مجمع عمومي فوق‌العاده و مجمع عمومي عادي به طور فوق‌العاده به تقاضاي هر يك از اعضاي مجمع عمومي، رئيس هيأت‌مديره و مديرعامل يا بازرس و به دعوت و حضور رئيس مجمع عمومي تشكيل مي‌شود.

ماده 11

وظايف و اختيارهاي مجمع عمومي به شرح زير است: 

الف ـ تعيين و تصويب خط مشي كلي و برنامه شركت. 

ب ـ رسيدگي به گزارش بازرس (حسابرس) و تصميمگيري در خصوص آن و تصوي ترازنامه، حساب سود و زيان و تقسيم سود ويژه شركت. 

ج ـ تصوي بودجه سالانه و تغييرات آن با رعايت قوانين و مقررات مربوط. 

د ـ تصويب افزايش يا كاهش سرمايه. 

هـ ـ پيشنهاد اصلاح درمواد اساسنامه به رئيس مجمع براي طرح در هيأت وزيران. 

و ـ پيشنهاد انحلال شركت و پيشنهاد مديران تصفيه به رئيس مجمع براي طرح در هيأت وزيران. 

ز ـ تصويب تشكيلات شركت و شركتهاي وابسته پس از تأئيد سازمان امور اداري و استخدامي كشور. 

ح ـ تصويب آئيننامههاي مالي، معاملاتي و ديگر آئين نامه هاي شركت با رعايت قوانين و مقررات مربوط به تأييد مراجع ذيربط. 

ط ـ تصميم گيري درباره موضوع هايي كه رئيس مجمع و هيأت مديره در ارتباط با شركت به مجمع عمومي پيشنهاد مي‌كنند.

ي ـ نصب و عزل رئيس هيأت مديره، مديرعامل و اعضاي هيأت مديره.

ماده 12

هيأت مديره شركت از (3) نفر عضو موظف و (2) نفر عضو غيرموظف از افراد متخصص و مجرب تشكيل ميشود


ماده 13

رئيس هيأت مديره، مديرعامل شركت و ديگر اعضاي هيأت مديره براي مدت (3) سال به پيشنهاد رئيس مجمع با تصويب مجمع عمومي انتخاب و منصوب ميشوند و تا موقعي كه انتخابات مجدد به عمل نيامده در مقام خود باقي ميمانند و انتخاب مجدد آنها بلامانع است. تبصره ـ در صورت استعفا فوت و عزل هر يك از اعضاي هيأت مديره جانشين آنها به ترتيب فوق تعيين ميشود.


ماده 14

هيأتمديره در حدود مقررات اين اساسنامه داراي اختيار براي اجراي مفاد اساسنامه از قبيل وظايف زير هستند:

الف ـ تهيه و پيشنهاد طرح تشكيلات شركت براي تصويب مجمع عمومي.

ب ـ تهيه و پيشنهاد آئين نامه‌هاي مالي و معاملاتي و ديگر آئين نامه‌ها براي تصويب مجمع عمومي.

ج ـ سازش در دعاوي و ارجاع امر به داوري و تعيين داور با حق صلح و سازش يا بدون آن و استرداد دعاوي با رعايت اصل 139 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و ديگر قوانين و مقررات مربوط.

د ـ پيشنهاد حقوق، فوق العاده و مزاياي مديرعامل و هيأت مديره براي تصويب رئيس مجمع عمومي.

هـ ـ تهيه گزارش عملكرد، ترازنامه و حساب سود و زيان، همچنين بودجه سالانه شركت براي تصويب مجمع عمومي كه بايد حداقل دو هفته قبل از تشكيل مجمع عمومي در اختيار كليه اعضاي مجمع و بازرس (حسابرس) قرار گيرد.

و ـ تهيه و ابلاغ دستورالعملها و روشهاي اجرايي لازم با رعايت قانون و مقررات مورد عمل.

ز ـ بررسي و تصميم گيري در مورد چگونگي دريافت تسهيلات اعتباري با رعايت قوانين و مقررات مربوط و بودجه مصوب.

ح ـ جابجائي اقلام هزينه تا (10%) مشروط بر آنه در جمع كل هزينه‌هاي شركت تغيير حاصل نشود.

ط ـ تصميم گيري در خصوص خريد هر گونه لوازم و اموال غيرمنقول كه براي اجراي وظايف محول شده لازم باشد، همچنين معاوضه اموال، اراضي و ساختمانهاي ملكي خود براي رفع نياز اداري و تأسيساتي شركت در حدود آئين نامه‌هاي مصوب.

ي ـ اعطاي تخفيف در واگذاري اراضي و مستحدثات در موارد ضروري و استثنايي با تصويب مجمع عمومي.

ك ـ تصميم گيري در خصوص واگذاري اراضي معوض به جاي پرداخت بهاي املاك خريداري شده.

ل ـ تصويب قيمت اراضي مورد خريداري شركت و اعمال حقوق و اختياراتي كه طبق قانون، آئين نامه و اين اساسنامه در وظيفه شركت قرار گرفته است. اين اختيار غيرقابل تفويض است.

م ـ تصميم گيري در خصوص هر موضوع ديگري كه با رعايت مفاد اين اساسنامه و قوانين و مقررات مورد عمل شركت ضروري است.

ن ـ اجراي ديگر مواردي كه وزارت مسكن و شهرسازي در حدود قوانين و اساسنامه اين شركت تفويض كند.

ص ـ پيشنهاد اساسنامه شركت‌هاي وابسته و تابعه به رئيس مجمع عمومي براي تصويب.

ع ـ انتخاب اعضاي هيأت مديره شركتهاي وابسته و تابعه و مديرعامل در چهارچوب مقررات مربوط.

ف ـ مشاركت با شركتهاي دولتي و غيردولتي براي اجراي اهداف شركت با تصويب رئيس مجمع عمومي طبق قوانين و مقررات مربوط.

ض ـ داشتن نمايندگي سهام شركت در شركتهاي وابسته و تابعه و هر گونه مشاركت با ساير شركتها.

ماده 15

جلسه هيأت مديره با حضور رئيس هيأت مديره و مديرعامل و حداقل دو نفر از اعضا رسمي است و تصميمهاي متخذه با حداقل (3) رأي موافق معتبر است. تصميمات با ذكر نظرهاي اقليت در دفتر مخصوص ثبت و به امضاي اعضاي حاضر در جلسه ميرسد.

ماده 16

وظايف و اختيارهاي رئيس هيأت مديره و مديرعامل. 

الف ـ رئيس هيأت مديره و مديرعامل شركت بالاترين مقام اجرايي و اداري شركت بوده و بر كليه ادارات تابعه شركت رياست دارد و مسئول حسن جريان كليه امور و حفظ حقوق، منابع، اموال و سرمايه شركت است و براي اداره امور شركت و اجراي مصوبات مجمع عمومي و هيأتمديره داراي هر گونه حقوق و اختيار قانوني بوده و نمايندگي شركت را در مقابل كليه مقامات قضايي، كشوري، لشكري، مؤسسات، نهادها، بنيادها و اشخاص با حق توكيل غير است و ميتواند تمام يا قسمتي از اختيارهاي خود را به هر يك از اعضاي هيأتمديره يا به ديگر كاركنان به تشخيص خود تفويض كند تا اداره امور مختلف سازمان را كه به اين طريق به آنها محول ميشود زير نظر و مسئوليت مستقيم وي بر عهده گيرند. 

ب ـ اجراي مصوبات مجمع عمومي و هيأتمديره 

ج ـ عزل، نصب، ارتقا و اعطاي پاداش و اضافه حقوق و مزايا و اضافه كار و تصميم گيري درباره كليه اموال استخدامي كاركنان طبق قوانين و مقررات مربوط.

د ـ افتتاح حساب در بانكها و امضاي قراردادها و اسناد تعهدآور و چكهاي شركت در مركز مطابق مقررات با رئيس هيأتمديره و مديرعامل و يكي از اعضاي هيأت مديره است و در شعبهها، نمايندگيها و ادراه شركت،. صاحبان امضاهاي مجاز و حدود اختيارات آنها با پيشنهاد مديرعامل و تصويب هيأتمديره است. 

هـ ـ اعمال نظارتهاي مالي و محاسباتي و حسابرسي امور شركت و بازرسي كليه قسمتها و اداره تابعه شركت مستقيماً يا با تفويض اختيار به اعضاي هيأتمديره يا كاركنان شركت.

و ـ اهتمام در تأمين رفاه كاركنان شركت.

ماده 17

بازرس (حسابرس) شركت كه سازمان حسابرسي يا حسابداران رسمي و مؤسسات حسابرسي موضوع قانون استفاده از خدمات تخصي و حرفهاي حسابداران ـ مصوب 1372 ـ ميباشد موظف است در اجراي مقررات اساسنامه و آئيننامههاي مرببوط نظارت داشته و به حسابها و ترازنامه حساب سود و زيان شركت رسيدگي و گزارشهاي لازم را براي مجمع عمومي تهيه كند، همچنين كليه وظايف و اختياراتي را كه به موجب قانون تجارت بر عهده بازرس محول است انجام دهد. بازرس مكلف است نسخهاي از گزارش خود را پانزده روز قبل از تشكيل مجمع عمومي به هيأتمديره تسليم كند. بازرس با اطلاع مديرعامل حق مراجعه به كليه اسناد و مدارك شركت را دارد بدون اينكه در عمليات اجرايي دخالت كند و انجام وظايفش موجب وقفهاي در عمليات شود.

ماده 18

به جز اولين سال تأسيس شركت از تاريخ تشكيل شروع و در آخر اسفند همان سال ختم ميشود، سال مالي شركت از اول فروردين ماه هر سال شروع و در آخر اسفندماه همان سال پايان مييابد.

ماده 19

حسابهاي شركت در پايان اسنفدماه بسته ميشود. ترازنامه و حساب سود و زيان هر سال حداقل دو ماه قبل از تشكيل جلسه مجمع عمومي عادي سال بعد بايد به بازرس تسليم شود

ماده 20

مواردي كه در اين اساسنامه پيشبيني نشده است بر اساس قانون تجارت و ساير قوانين و مقررات مربوط عمل ميشود. اين اساسنامه به موجب نامه 335/21/76 مورخ 16/2/1376 شوراي نگهبان به تأئيد شوراي ياد شده رسيده است.