| 08 آذر 1399

اساسنامه شركت عمران شهرهاي جديد

ماده 1

شركت سهامي عمران شهرهاي جديد كه در اين اساسنامه اختصاراً شركت ناميده ميشود شركتي است دولتي وابسته به وزارت مسكن و شهرسازي و مركز آن در تهران است و ميتواند در صورت لزوم و حسب مورد با تصويب مجمع عمومي در استانهاي كشور شركت يا شركتهاي وابسته و تابعه براي اجراي عمليات خود تأسيس نمايد.


ماده 2

نوع شركت: شركت سهامي و مدت آن نامحدود است.

ماده 3

شركت داراي شخصيت حقوقي و استقلال مالي بوده و طبق اصول بازرگاني و مقررات شركتهاي دولتي و اين اساسنامه اداره خواهد شد.


ماده 4

موضوع شركت: 1- مديريت تهيه طرحهاي شهرسازي، معماري، نقشه تفكيكي، آمادهسازي و ساير اقدامات اجرايي و ساختمانهاي لازم براي ايجاد شهرهاي جديد در زمينهاي تأمين شده بر اساس بند 2/1 مصوبه 108328 مورخ 20/12/1364 هيأتوزيران و يا از طريق خريداري و تملك طبق مقررات و قوانين جاري بر حسب مورد. 2- حفظ حقوق و اعمال مالكيت دولت نسبت به اراضي متعلق به دولت در محدوده شهرهاي جديد. 3- مديريت عمليات آمادهسازي و احداث بنا و تأسيسات و تسهيلات شهري و خدماتي و توليدي و تجاري در شهر جديد. 4- مديريت بهرهبرداري و اداره تأسيسات ايجاد شده تا زمان تصدي سازمانهاي ذيربط. 5- انواع مشاركت با اشخاص حقيقي و تحصيل وام از مؤسسات اعتباري و پولي و سيستم بانكي. 6- عقد قرارداد براي استفاده از خدمات مؤسسات شركتهاي مشورتي خارجي با رعايت ضوابط و مقررات. 7- صدور مجوزها و ضوابط اعمال و استانداردهاي احداث و ايجاد تأسيسات وابسته به شهرهاي جديد بر اساس مقررات وزارت مسكن و شهرسازي. 8- مديريت، فروش و نقل و انتقال املاك و واحدهاي مسكوني صنعتي، كارگاهي و تجاري و خدماتي و غيره طبق دستوالعملهاي وزارت مسكن و شهرسازي. 9- اجراي ساير موارد ارجاعي و يا تفويضي از طرف وزارت مسكن و شهرسازي بر اساس ضوابط و مقررات و موضوع اين شركت.


ماده 5

سرمايه شركت مبلغ يكصد ميليون ريال است كه به يكصد سهم يك ميليون ريالي تقسيم و كلاً معتلق به دولت و از محل بهاي رسمي اراضي دولتي واگذار شده به شركت تأمين گرديده است.

ماده 6

اركان شركت به شرح زير است: الف ـ مجمع عمومي. ب ـ هيأتمديره. ج ـ مديرعامل. د ـ بازرس (حسابرس).


ماده 7

نمايندگي سهام دولت در مجمع عمومي با وزراء مسكن و شهرسازي، امور اقتصادي و دارايي و برنامه و بودجه است. رياست مجمع عمومي با وزير مسكن و شهرسازي است و جلسات مجمع عمومي، عادي و فوقالعاده با دو عضو رسميت يافته و تصميمات با دو رأي كه يكي از آنها رئيس مجمع عمومي ميباشد معتبر است.


ماده 8

مجمع عمومي عادي حداقل سالي دو بار (هر شش ماه يكبار) اولي براي تصويب ترازنامه و حساب سود و ريان سال قبل و دومي براي تصويب برنامه و بودجه سال بعد و همچنين انجام ساير وظايف در جلسات مذكور به پيشنهاد هيأتمديره يا مديرعامل و به دعوت رئيس مجمع عمومي شركت تشكيل ميشود. مجمع عمومي ممكن است در صورت لزوم بطور فوقالعاده نيز تشكيل شود.

ماده 9

مجمع عمومي فوقالعاده و مجمع عمومي عادي بطور فوقالعاده به تقاضاي هر يك از اعضاء مجمع عمومي، رئيس هيأتمديره، مديرعامل و يا بازرس و به دعوت و با حضور رئيس مجمع عمومي تشكيل ميگردد.

ماده 10

وظايف و اختيارات مجمع عمومي به شرح زير است: الف ـ تعيين و تصويب خط مشي كلي و برنامه شركت. ب ـ رسيدگي به گزارش (حسابرسي) و اتخاذ تصميم نسبت به آن و تصويب ترازنامه و حساب سود و زيان و تقسيم سود ويژه شركت. ج ـ تصويب بودجه سالانه و تغييرات آن. د ـ تصويب افزايش يا كاهش سرمايه. هـ ـ پيشنهاد تغييرات در مواد اساسنامه به هيأتوزيران. و ـ پيشنهاد انحلال شركت و تعيين مديران تصفيه. ز ـ تصويب تشكيل شركت و ايجاد شركتهاي تابعه و وابسته با رعايت مقررات مربوط. ح ـ تصويب آئيننامههاي مالي و معاملاتي و ساير آئيننامههاي شركت. ط ـ اتخاذ تصمي درباره موضوعاتي كه رئيس مجمع و هيأتمديره در ارتباط با شركت به مجمع عمومي پيشنهاد نمايند.


ماده 11

هيأتمديره شركت از 5 نفر عضو اصلي و دو نفر عضو عليالبدل تشكيل ميشود.

ماده 12

اعضاي هيأتمديره براي مدت سه سال به پيشنهاد رئيس مجمع و با تصويب مجمع عمومي انتخاب و منصوب ميگردند و تا موقعي كه تجديد انتخابات بعمل نيامده در مقام خود باقي خواهند بود و انتخاب مجدد آنان بلامانع است. در صورت استعفاء، فوت و عزل هر يك از اعضاء هيأتمديره جانشين آنها به ترتيب فوق تعيين ميشود.


ماده 13

هيأتمديره در حدود مقررات اين اساسنامه داراي اختيارات براي اجراي وظايف مصرح در اساسنامه منجمله وظايف زير ميباشد: الف ـ تهيه و پيشنهاد طرح تشكيلات شركت براي تصويب مجمع عمومي. ب ـ تهيه و پيشنهاد آئيننامههاي مالي و معاملاتي و ساير آئيننامهها براي تصويب مجمع عمومي. ج ـ پيشنهاد سازش در دعاوي و ارجاع امر به داوري و تعيين داور با حق صلح سازش يا بدون آن و استرداد دعاوي با رعايت قوانين و مقررات مربوط براي تصويب رئيس مجمع عمومي. د ـ پيشنهاد حقوق و فوقالعاده و مزاياي مديرعامل و هيأتمديره با رعايت مصوبه شوراي حقوق و دستمزد براي تصويب رئيسمجمع عمومي. هـ ـ تهيه گزارش و عملكرد ترازنامه و حساب سود و زيان و همچنين بودجه سالانه شركت براي تصويب مجمع عمومي كه بايستي حداقل دو هفته قبل از تشكيل مجمع عمومي در اختيار كليه اعضاء مجمع و بازرس (حسابرس) قرار گيرد. و ـ تهيه و ابلاغ دستورالعملها و روشهاي اجرايي لازم با رعايت قانون و مقررات مربوطه. ز ـ بررسي و اتخاذ تصميم در مورد چگونگي دريافت يا پرداخت تسهيلات اعتباري با رعايت قوانين و مقررات مربوطه و بودجه مصوب پس از تصويب رئيسمجمع عمومي. ح ـ جابجائي مواد هزينه تا ده درصد مشروط بر آنكه در جمع كل هزينههاي شركت تغيير حاصل نشود. ط ـ اتخاذ تصميم نسبت به خريد هر گونه لوازم و اموال غيرمنقول كه براي اجراي وظايف محوله لازم باشد و همچنين پيشنهاد معاوضه اموال و اراضي و ساختمانهاي ملكي خود براي رفع نيار اداري و تأسيساتي شركت. ي ـ اعطاي تخفيفات در واگذاري اراضي در موارد ضروري و استثنايي با تصويب مجمع عمومي. ك ـ تصويب قيمت اراضي مورد خريداري شركت و اين اختيار غيرقابل تفويض است. ل ـ اتحاذ تصميم در مورد هر موضوع ديگري كه با رعايت مفاد اين اساسنامه و قوانين و مقررات مورد عمل شركت ضروري باشد. م ـ اجراي ساير مواردي كه وزارت مسكن و شهرسازي در حدود قوانين و اساسنامه اين شركت تفويض مينمايد. ن ـ پيشنهاد اساسنامه شركتهاي وابسته و تابعه به رئيس مجمع عمومي جهت تصويب. ص ـ انتخاب اعضاء هيأتمديره شركتهاي وابسته و تابعه و مديرعامل مربوطه. ع ـ تعيين امضاهاي مجاز تعهدآور براي شركت. ف ـ مشاركت با شركتهاي دولتي و غيردولتي جهت اجراي اهداف شركت با تصويب رئيس مجمع عمومي. س ـ انتخاب مديرعامل و پيشنهاد به رئيس مجمع عمومي جهت تصويب. ث ـ نمايندگي سهام در شركتهاي وابسته و تابعه و هر گونه مشاركت با ساير شركتها.

ماده 14

جلسات هيأتمديره با حضور رئيس هيأتمديره و حداقل سه نفر از اعضاء رسميت داشته و تصميمات متخذه با حداقل سه رأي موافق معتبر است و تصميمات با ذكر نظر اقليت در دفتر مخصوص ثبت و به امضاء اعضاي حاضر در جلسه ميرسد.

ماده 15

وظايف و اختيارات مديرعامل: الف ـ مديرعامل شركت بالاترين مقام اجرايي و اداري شركت بوده و بر كليه ادارات تابعه شركت رياست دارد و مسئول حسن جريان كليه امور و حفظ حقوق و منابع و اموال و سرمايه شركت ميباشد و براي اداره امور شركت و اجراي مصوبات مجمع عمومي و هيأتمديره داراي هرگونه حقوق و اختيارات قانوني بوده و نمايندگي شركت را در مقابل كليه مقامات قضائي، كشور و لشگري و مؤسسات و نهادها و بنيادها و اشخاص با حق توكيل غير خواهد داشت و ميتواند تمام يا قسمتي از اختيارات خود را به هر يك از اعضاء هيأتمديره و روساي قسمتهاي شركت به تشخيص خود تفريض كند تا اداره امور مختلف شركت را كه به اين طريق به آنها محول ميگردد زير نظر و مسئوليت مستقيم وي بر عهده بگيرند. ب ـ اجراي مصوبات مجمع عمومي و هيأتمديره. ج ـ عزل و نصب، ارتقاء و اعطاي پاداش و اضافه حقوق و مزايا و اضافهكار و اخذ تصميم درباره كليه امور استخدامي كاركنان شركت طبق مقررات مربوطه. هـ ـ اعمال نظارتهاي مالي و محاسباتي و حسابرسي نسبت به امور شركت و بازرس كليه قسمتها و ادارات تابعه شركت مستقيماً يا با تفويض اختيار به اعضاء هيأتمديره يا كاركنان شركت. و ـ اهتمام در تأمين رفاه كاركنان شركت.


ماده 16

بازرس (حسابرسي) سازمان كه سازمان حسابرسي ميباشد موظف است در اجراي مقررات اساسنامه و آئيننامههاي مربوطه نظارت داشته و به حسابهاي و ترازنامه حساب سود و زيان سازمان رسيدگي و گزارشات لازم را جهت مجمع عمومي تهيه نمايد و نيز كليه وظايف و اختياراتي را كه به موجب قانون تجارت به عهده بازرس محول است انجام دهد. بازرس مكلف است نسخهاي از گزارش خود را پانزده روز قبل از تشكيل مجمع عمومي به هيأتمديره تسليم كند. بازرس با اطلاع مديرعامل حق مراجعه به كليه اسناد و مدارك سازمان را دارد بدون اينكه در عمليات اجرايي دخالت كند و انجام وظايفش موجب وقفهاي در عمليات سازمان شود.


ماده 17

سال مالي شركت از اول فرودين ماه هر سال شروع و در آخر اسفند ماه همان سال پايان مييابد به استثناي اولين سال تأسيس شركت كه از تاريخ تشكيل شروع و آخر اسفندماه همان سال ختم ميگردد.

ماده 18

حسابهاي شركت در پايان اسفندماه بسته ميشود،ترازنامه و حساب سود و زيان هر سال حداقل دو ماه قبل از تشكيل جلسه مجمععمومي عادي سال بعد به بازرس تسليم شود.


ماده 19

به استناد تبصره 2 ماه 11 شركت از پرداخت هرگونه ماليات و حق تمبر و هزينههاي ثبتي و معاملاتي بابت تفكيك و فروش اراضي و هزينه دادرسي معاف است.

ماده 20

مواردي كه در اين اساسناه پيشبيني نشده طبق قانون تجارت و ساير قوانين و مقررات مربوط عمل خواهد شد. نخست وزير o:p>

 

ماده 20

مواردي كه در اين اساسناه پيشبيني نشده طبق قانون تجارت و ساير قوانين و مقررات مربوط عمل خواهد شد. نخست وزير