| 08 آذر 1399

اساسنامه بنياد مسكن انقلاب اسلامي

ماده 1

بنياد مسكن انقلاب اسلامي كه در اين اساسنامه اختصاراً بنياد ناميده ميشود نهاد انقلاب اسلامي است كه بر اساس فرمان 21 فروردين 1358 رهبر كبير انقلاب اسلامي است حضرت امام خميني مدظله به منظور تأمين مسكن محرمان به ويژه روستائيان در چهارچوب سياست‌ها و برنامه‌هاي دولت تشكيل گرديده است.


ماده 2

مطالعه و بررسي در زمينه تشخيص و تعيين نيازمندي‌هاي مسكن محرومان اعم از روستائي و شهري فراهم آوردن موجبات اجراي آن با مشاركت، همكاري و خوياري مردم و دستگاههاي مختلف.


ماده 3

تهيه و طرح مجمتعهاي زيستي و واحدهاي مسكوني ارزان قيمت و اجراي آنها به طور مستقيم يا با مشاركت مردم با همكاري و هماهنگي دستگاههاي ذيربط در روستا و شهر. 

تبصره ـ دولت موظف است در اجراي پروژه‌ها و طرح‌هاي مسكوني خود به غير از خانه هاي سازماني شهري اولويت را به بنياد بدهد.


ماده 4

تهيه زمين موردنياز طرحها و پروژه‌هاي بنياد و آمادهسازي آنها.

تبصره 1ـ دولت و بنياد مستضعفان مكلفند زمين‌هاي مناسب خود را جهت اجراي طرحهاي مسكوني مصوب شوراي مركزي بنياد به استثناي هزينه‌هاي خريد و آماده‌سازي (قيمت تمام شده براي دولت) به طور رايگان و قطعي به بنياد واگذار نمايند.

تبصره 2ـ اشخاص حقيقي و حقوقي ميتوانند زمين‌هاي ملكي خود را به بنياد هبه نمايند و قانون زمين شهري مانع اين امر نخواهد بود.

تبصره 3ـ هيأتهاي هفت نفره واگذاري زمين و سازمان جنگلها و مراتع مكلفند زمينهاي دولتي مناسب را جهت واگذاري و اجراي طرحهاي مسكن روستايي پس از اعلام نياز بنياد به شرط نداشتن كاربري كشاورزي در اختيار بنياد قرار دهند.

تبصره 4ـ دولت موظف است نسبت به تأمين آب و برق، راه، مدرسه، درمانگاه و ديگر نيازمنديهاي عمومي اين طرحها از طريق وزارتخانه ها و سازمانهاي ذيربط اقدام لازم به عمل آورد.


ماده 5

كمك در جهت تأمين مصالح ساختماني كشور از طريق توليد. تهيه، توزيع.

تبصره 1ـوزارتخانه‌هاي صنايع و معادن و فلزات موظفند در مورد صدور موافقتنامه‌هاي اصولي و اجازه بهره‌برداري از معادن با اولويت براي بنياد اقدام نموده و بنياد از شمول محدوديتهاي ماده 38 قانون معادن مصوب 1/3/1362 مستثني است.

تبصره 2ـ دولت موظف است سهميه لازم از مصالح ساختماني و ماشينآلات موردنياز را در اختيار بنياد قرار دهد.

تبصره 3ـ بنياد مستضعفان مكلف است كارگاهها و كارخانجات توليد شن و ماسه، مصنوعات بتني و سيماني، آجر، گچ و آهك خود را در حد نياز به بنياد واگذار نمايد


ماده 6

نظارت بر پرداخت و مصرف وام‌هاي قرض الحسنه مسكن روستائي و ارزان قيمت شهري كه از محل منابع مالي و سيستم بانكي كشور تأمين ميشود.

تبصره ـ دولت موظف است در اجراي اين ماده اعتبارات لازم را به صورت قرضه‌الحسنه تأمين نمايد.


ماده 7

تهيه طرحهاي هادي و اصلاح معابر در روستاها، با هماهنگي دستگاههاي ذيربط و اجراي آن با مشاركت مردم از محل اعتبارات مصوب واگذاري دولت


ماده 8

تهيه و ارائه طرحهاي لازم براي بازسازي و نوسازي مناطق مسكوني روستائي آسيبديده در اثر جنگ، سيل، زلزله و ساير سوانح طبيعي و اجراي آنها با مشاركت مردم و هماهنگي با سازمان و ارگانهاي ذيربط


ماده 9

اركان بنياد عبارتند از: الف ـ شوراي مركزي. ب ـ سرپرست. ج ـ بازرسان


ماده 10

شوراي مركزي به عنوان عاليترين مرجع تصميم گيري بنياد داراي پنج عضو به ترتيب ذيل ميباشد.

الف ـ يك نفر روحاني (نماينده مقام معظم رهبري در صورت تعيين).

ب ـ نماينده دولت (وزير مسكن و شهرسازي)

ج ـ سه نفر از مهندسين و كارشناسان ساختمان شهرسازي به انتخاب دو نفر فوق الذكر. 

تبصره ـ اعضاء شورا از بين خود يك نفر را به عنوان رياست شورا انتخاب مينمايند.


ماده 11

روحاني عضو شوراي مركزي علاوه بر وظايف عضويت در شورا مسئوليت انطباق فعاليتهاي بنياد يا موازين شرعي را خواهد داشت.

تبصره ـ روحاني عضو شورا موظف است در مواردي كه اجراي هر قسمت از مواد اين قانون كه نياز به اذن ولي فقيه دارد موضوع را از محضر معظم له استعلام نمايد


ماده 12

وزير مسكن و شهرسازي به عنوان نماينده دولت علاوه بر وظايف عضويت در شورا پاسخگوي مجلس در حدود اختيارات خواهد بود.


ماده 13

يكي از اعضاء شوراي مركزي به عنوان سرپرست و بالاترين مقام اجرائي بنياد، براي مدت چهار سال توسط شوراي مركزي انتخاب و با حكم رياست آن منصوب خواهد شد و انتخاب مجدد وي بلامانع است.

تبصره ـ شوراي مركزي ميتواند سرپرست بنياد را با حداقل 3 رأي عزل نمايد.


ماده 14

دونفر بازرس از بين كارشناسان ذيصلاح توسط شوراي مركزي براي مدت يك سال انتخاب خواهند شد و انتخاب مجدد آنان بلامانع است


ماده 15

15ـ بودجه، امكانات و منابع مالي بنياد عبارتند از:

1. حساب 100 حضرت امام مدظله.

2. كمكهاينقدي و غيرنقدي از قبيل زمين، مستغلات، مصالح ساختماني و غيره كه از طرف مردم، دولت و ساير نهادها و دستگاهها به بنياد واگذار ميشود.

3. كمكهاي بلاعوض بنياد مستضعفان صرفاً براي تأ,ين مسكن فقرا و محرمان صرف ميگردد و بنياد مسكن گزارش فعاليتهاي انجام شده از محل اعتبارات فوق را به صورت سالانه به بنياد مستضعفان ارسال مينمايد.

تبصره ـ وزارت امور اقتصادي و دارائي مكلف است كمكهاي موضوع بند 1 و 2 و 3 اين ماده را به عنوان هزينه‌هاي قابل قبول موديان محسوب نمايد.

4. كمكهاي دولت در بودجه ساليانه كل كشور منظور ميگردد.

5. درآمد حاصل از فروش مصالح توليدي كارگاهها و كارخانجات متعلق به بنياد و توزيع مصالح ساختماني و ارائه خدمات فني.


ماده 16

بنياد از پرداخت ماليات بردرآمد و عوايد حاصل از مشاركت و ماليات سهم سود در شركتهاي وابسته معاف ميباشد.


ماده 17

بنياد داراي شخصيت حقوقي بوده و نمايندگي قانوني بنياد با سرپرست بنياد است و ميتواند براي طرح دعاوي و شكايات يا براي هر اقدام قانوني ديگر نماينده و يا وكيل تعيين و به مراجع قضائي، اداري، انتظامي و ثبتي معرفي نمايد. 

تبصره ـ بنياد از پرداخت هزينه‌هاي دادرسي در تمام مراجع قضائي معاف ميباشد

ماده 18

بنياد در جهت انجام وظايف خود مي تواند در استانها، شهرستانها و بخشهاي كشور داراي شعب و نمايندگي باشد.


ماده 19

آئيننامه اجرائي اين قانون توسط شوراي مركزي تهيه و به تصويب وزير مسكن و شهرسازي خواهد رسيد.

ماده 20

از تاريخ لازم الاجرا شدن اين قانون كليه قوانين مغاير با آن ملغي ميگردد.

اساسنامه فوق مشتمل بر بيست ماده و پانزده تبصره در جلسه علني روز سه شنبه هفدهم آذرماه يكهزار و سيصد و شصت و شش مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 9/10/1366 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است.


رئيس مجلس شوراي اسلامي