| 08 آذر 1399

طرح ريزي و مديريت مجموعه شهري تهران و ساير شهرهاي بزرگ كشور و شهرهاي اطراف آنها

هيأت وزيران در جلسه مورخ 26/7/1374 بنا به پيشنهاد شماره 2994/100 مورخ 14/4/1374 وزارت مسكن و شهرسازي، و به استناد اصل 138 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و به منظور امكان و ايجاد برنامه‌ريزي واحد براي شهر تهران و ساير شهرهاي بزرگ كشور، چهارچوب طرح‌ريزي و مديريت مجموعه شهري تهران و ساير شهرهاي بزرگ كشور و شهرهاي اطراف آنها را به شرح زير تصويب نمود: "طرح‌ريزي و مديريت مجموعه شهري تهران و ساير شهرهاي بزرگ كشور و شهرهاي اطراف آنها"

ماده 1

مجموعه شهري تهران و شهرهاي اطراف آن شامل شهرهاي واقع در شهرستانهاي تهران، دماوند، ري، شميرانات، كرج، ورامين، اسلامشهر، ساوجبلاغ و شهريار است و محدوده مجموعه شهري ساير شهرهاي بزرگ (مشهد، اصهفان، تبريز و شيراز) به پيشنهاد وزارت مسكن و شهرسازي و تصويب شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران تعيين ميشود. تبصره 1ـ تعريف مجموعه شهري و شاخصهاي آن در شوراي عالي شهرسازي و معماري تعيين خواهد شد. تبصره 2ـ ساير مجموعه‌هاي شهري بزرگ پس از تعيين ضوابط مندرج در تبصره (1) اين ماده توسط شوراي عالي شهرسازي و معماري با تصويب وزارتهاي مسكن و شهرسازي و كشور به عنوان مجموعه شهري شناخته شه و مشمول مقررات اين مصوبه مي‌شوند.

ماده 2

هر مجموعه شهري به محدوده‌هاي كوچكتري متشكل از حريم‌هاي شهرداريهاي داخل مجموعه تقسيم ميشود، حتيالامكان به طوري كه هيچ نقطهاي از سطح اين مجموعه خارج از حوزه نظارت و حريم شهرداريهاي داخل اين مجموعه واقعي نگردد.


ماده 3

در اجراي مفاد اين مصوبه، وزارت مسكن و شهرسازي مكلف به انجام وظايف زير ميباشد: الف ـ ظرف مدت 6 ماه نقشه محدوده استحفاظي كليه شهرهاي "مجموعه شهري تهران و شهرهاي اطراف آن" را همراه با ضوابط و مقرارت اجرايي داخل آنها تهيه نمود و به تصويب شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران برساند. ب ـ ظرف مدت 2 سال طرح "مجموعه شهري تهران و شهرهاي اطراف آن" و ظرف مدت 3 سال طرح مجموعه شهري ساير شهرهاي بزرگ و پس از آن ساير مجموعه هاي شهري موضوع اين مصوبه را همراه با طرحهاي جامع شهرهاي داخل اين مجموعه‌ها به استثناي نقاطي كه داراي طرح جامع مصوب هستند. تهيه و به تصويب شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران برساند. وزارت مسكن و شهرسازي هر 5 سال يك بار نسبت به تهيه طرح تجديدنظر مجموعه‌هاي شهري ياد شده اقدام خواهد كرد. ج ـ كميته‌اي را با شركت نمايندگان وزارت مسكن و شهرسازي، وزارت كشور و سازمان برنامه و بودجه تشكيل دهد و روش تأمين منابع مالي لازم، جهت اجراي طرحهاي جامع و تفصيلي مصوب داخل محدوده اين آئين‌نامه را پيشبيني و به تصويب مراجع ذيربط برساند. د ـ در طرح‌ريزي مجموعه شهري تهران و ساير شهرهاي بزرگ در تعيين كاربري اراضي مطابق قوانين محل استقرار خدمات، نحوي تعيين شود، كه حتيالامكان محل خدمات مورد نياز اين مجموعه‌ها به صورت غيرمتمركز در شهرهاي اطراف داخل اين مجموعه‌ها تعيين و توزيع گردد. هـ ـ ايجاد پايگاه اطلاعاتي مناطق شهري كشور. در اجراي اين وظيفه و به استناد ماده 8 قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران كليه شهرداريها، سازمانهاي دولتي و وابسته به دولت و دستگاههاي اجرايي موظفند اطلاعات موردنياز را در اختيار وزارتخانه مذكور قرار دهند. تبصره ـ جهت اجراي وظايف مندرج در اين ماده در سال جاري از محل اعتبارات دولت بودجه لازم در اختيار وزارت مسكن و شهرسازي قرار ميگيرد. اعتبار لازم جهت تهيه و تكميل طرحها و بودجه سنوات بعدي اين وزارتخانه پيشبيني خواهد شد


ماده 4

در اجراي مفاد اين مصوبه وزارت كشور مكلف است در "مجموعه شهري تهران و شهرهاي اطراف آن" نسبت به شناخت شهر و استقرار شهرداري در كليه نقاط جمعيتي واجد شرايط مندرج در قانون تقسيمات كشوري اقدام نمايد. تبصره ـ جهت انجام وظايف مندرج در اين ماده اعتبار لازم در اختيار وزارت كشور قرار ميگيرد

ماده 5

وزارت كشور مكلف است در اجراي ماده 62 قانون شهرداريها و به منظور هماهنگي نمودن برنامه‌هاي پنجساله عمليات نوسازي شهرداريهاي مشمول اين مصوبه به ويژه آن دسته از فعاليتهايي كه جنبه فراشهري دارد اقدامات لازم را معمول دارد


ماده 6

كليه دستگاههاي اجرايي ذيربط و شهرداريها موظفند از هرگونه تغيير كاربري اراضي بدون طي مراحل قانوني آن خودداري نموده و از هر گونه ساخت و ساز غيرقانوني ممانعت كرده و در صورت احداث در حدود مقررات لازم را در خصوص تخريب مبذول دارند. تبصره ـ تأسيسات زيربنايي نفت، گاز، پست و مخابرات، آب و برق از مفاد اين ماده مستثني ميباشند.


ماده 7

دستگاههاي اجرايي موظفند در انتخاب مكان اجراي طرحهاي عمراني ملي و استاني در مجموعههاي شهري موضوع اين مصوبه، براساس سطحبندي خدمات و توصيه‌هاي طرحهاي مصوب مجموعه شهري اقدام نمايند. تبصره 1ـ وزارت مسكن و شهرسازي موظف است كليه اطلاعات و توصيه‌هاي طرح را به موقع در اختيار دستگاههاي اجرايي ذيربط و سازمان برنامه و بودجه قرار دهد. تبصره 2ـ سازمان برنامه و بودجه موظف است هنگام مبادله موافقتنامه با دستگاههاي اجرايي انتخاب مكان طرحها را با طرحهاي مصوب مجموعه شهري مطابقت دهد.

ماده 8

در اجراي سياستهاي تمركز زدايي از مجموعه شهري تهران مفاد مصوبات شماره‌هاي 14345/ ت 67 هـ مورخ 18/3/1370 و 44942 / ت 307 هـ و 44947 / ت 305 هـ مورخ 16/7/1370 هيأت وزيران مجدداً مورد تأييد و تنفيذ قرار گرفته، "محدوده شهر تهران" در مصوبات ياد شده به "محدوده مجموعه شهري تهران" اصلاح ميگردد

ماده 9

به منظور ايجاد تسهيلات لازم جهت تمركز زدايي از مجموعه شهري تهران دستگاههاي ذيل موظف به انجام اقدامات زير در مراكز استانهاي كشور بوده و مكلفند هر شش ماه يكبار نتيجه اقدامات خود را به هيأت وزيران گزارش دهند: الف ـ وزارت بازرگاني: برقراري تسهيلات لازم براي انجام امور مربوط به صادرات و واردات توسط شركتها. ب ـ بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران: برقراري تسهيلات لازم براي انجام عمليات ارزي مرتبط با فعاليتهاي تجارت خارجي. ج ـ گمرك ايران: برقراري تسهيلات لازم براي انجام تشريفات مربوط به ترخيص كالا.

ماده 10

وزارتخانه‌هاي مسكن و شهرسازي و كشور هر يك در محدوده وظايف محول شده عهده دار نظارت بر حسن اجراي اين مصوبه هستند.