| 01 آبان 1399

اصلاح مواد (7) و (16) آيين نامه اجرايي قانون منع فروش و واگذاري اراضي فاقد كاربري مسكوني براي امر مسكن به شركت‌هاي تعاوني مسكن و ساير اشخاص حقيقي و حقوقي

هیأت وزیران در جلسه مورخ 1384.5.5 بنا به پیشنهاد شماره 3897.100.02 مورخ 1384.2.24 وزارت مسکن و شهرسازی و به استناد ماده (11) قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی‌برای امر مسکن به شرکتهای تعاونی مسکن و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی‌- مصوب 1383 - تصویب‌نمود:

مواد (7) و (16) آیین‌نامه اجرایی قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی برای امرمسکن به شرکتهای تعاونی مسکن و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی موضوع تصویبنامه شماره‌.11483ت‌29782هـ مورخ 1383.3.10 به شرح زیر اصلاح می شود:

1- متن زیر جایگزین ماده (7) آیین‌نامه اجرایی یاد شده می‌شود:

"ماده 7- کاربریهای اراضی غیرمسکونی که به ترتیب مقرر در ماده (6) این آیین‌نامه مورد نقل و انتقال‌قرار می گیرند، در داخل شهرها قابل تغییر توسط کمیسیون موضوع ماده (5) قانون تاسیس شورایعالی‌شهرسازی و معماری ایران‌- مصوب 1351- و مراجع تصویب طرح هادی و تغییرات بعدی آنها در محدوده‌خارج از شهرهای قابل تغییر توسط کمیسیون موضوع ماده (13) آیین‌نامه مربوط به اراضی و مستحدثات ازمحدوده قانونی و حریم شهرها نبوده و پذیرش درخواست تغییر بعدی توسط دبیرخانه های مربوط‌،شهرداریها و سایر اعضا و طرح این درخواست درجلسات گروهها و کارگروهها ممنوع است‌."

2- متن زیر جایگزین ماده (16) آیین‌نامه اجرایی یاد شده می شود:

"ماده 16- کمیسیونهای موضوع ماده (32) آیین‌نامه اجرایی لایحه قانونی اصلاح لا یحه قانون واگذاری واحیای اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران‌- مصوب 1359- و ماده (31) قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و منابع طبیعی‌- مصوب 1346- و سایر مراجعی که به موجب قوانین مجاز به واگذاری‌زمین شناخته شده اند نیز لازم الاجرا می‌باشد."

محمدرضا عارف‌ - معاون‌ اول‌ رییس‌جمهور