| 30 مهر 1399

اصلاح آيين نامه اجرايي قانون ايجاد شهرهاي جديد

شماره‌ : .52259ت 31766ه¨
تاريخ : 1383.9.15

وزارت مسكن و شهرسازي ـ وزارت كشور ـ سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور


هيأت وزيران در جلسه مورخ 1383.9.4 با توجه به نظر رييس مجلس شوراي اسلامي موضوع نامه‌شماره 6482.95751ه¨.ب مورخ 1382.12.27 تصويب نمود:
آيين‌نامه اجرايي قانون ايجاد شهرهاي جديد موضوع تصويبنامه شماره .6892ت‌26822ه مورخ‌1382.6.24 به شرح ذيل اصلاح مي‌گردد:
1
ـ ماده (12) به شرح زير اصلاح مي‌گردد:
"
اجراي صحيح طرح شهر جديد، با رعايت ضوابط و مقررات طرح و وصول عوارضي كه در قبال ارائه خدمات در قانون ايجاد شهرهاي جديد منظور گرديده با توجه به ماده (10) قانون يادشده و تبصره (1) ماده‌(1) قانون اصلاح موادي از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي‌، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران وچگونگي برقراري و وصول عوارض و ساير وجوه از توليدكنندگان كالا، ارايه‌دهندگان خدمات و كالاهاي‌ وارداتي ـ مصوب 1381ـ در محدوده شهر جديد و حوزه استحفاظي آن تا قبل از استقرار و شروع كارشهرداري حسب مورد برعهده شركتهاي وابسته و يا سازندگان شهرهاي جديد است‌".

2ـ در ماده (19) بعد از عبارت‌ "اوراق قرارداد واگذاري زمين در شهرهاي جديدعبارت‌ "توسط‌ مأمورين رسمي و در محدوده صلاحيت آنان‌" اضافه مي‌گردد.
محمدرضا عارف - معاون اول رييس‌جمهور