| 09 آبان 1399

آيين نامه ايجاد و احداث شهرهاي جديد

‌هیأت وزیران در جلسه مورخ 1371.5.25 بنا به پیشنهاد شماره 1.4781 مورخ 1370.6.12 وزارت مسکن و شهرسازی، به استناد تبصره (5) ماده (11) و‌ماده (17) قانون "‌زمین‌شهری" - مصوب 1366 - و مواد (7) و (8) قانون "‌تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به مسکن و شهرسازی و تعیین وظایف آن"-‌مصوب 1353 - "‌آیین‌نامه ایجاد و احداث شهرهای جدید" را به شرح زیر تصویب نمودند:

"‌آیین‌نامه ایجاد و احداث شهرهای جدید"
‌ماده 1 - شهر جدید به مکانی اطلاق می‌شود که در محدوده آن برای اسکان و فعالیت جمعیتی بیش از پنجاه هزار (50.000) نفر یا دست کم ده هزار (10.000)‌ واحد مسکونی به اضافه ساختمانها و تأسیسات مورد نیاز عمومی، اجتماعی و اقتصادی ساکنان آن، در خارج از حوزه شهری و حریم استحفاظی شهرهای‌موجود پیش‌بینی شده باشد.

‌ماده 2 - برای احداث هر شهر جدید، ابتدا طرح مکان‌یابی آن با توجه به سیاستهای دولت و در قالب طرح کالبدی ملی و منطقه‌ای یا در موارد استثنایی، طرح‌جامع شهری به پیشنهاد وزارت مسکن و شهرسازی تهیه و با گزارشهای تحلیلی و توجیهی لازم جهت تصویب به شورای عالی شهرسازی و معماری ایران ارائه‌می‌شود.

‌تبصره - ضوابط و مقررات اجرایی این ماده توسط شورای عالی شهرسازی و معماری ایران ابلاغ می‌شود.

‌ماده 3 - وزارت مسکن و شهرسازی و سایر دستگاه‌های دولتی و تابع یا وابسته دولت فقط از طریق شرکت عمران شهرهای جدید، و سایر متقاضیان بخش‌خصوصی از طریق ایجاد شخصیتهای حقوقی مستقل، طبق مفاد و مقررات مندرج در این آیین‌نامه می‌توانند اقدام به احداث شهر جدید نمایند.

‌تبصره - برای ایجاد و احداث شهر جدید، شرکت عمران شهرهای جدید با توجه به مقررات مربوط اقدام به تأسیس شرکت نموده یا اجرای پروژه را به عهده یکی‌از شرکتهای موجود وابسته به خود که از این پس شرکت نامیده می‌شود، محول می‌نماید.

‌ماده 4 - تهیه طرح جامع و تفصیلی شهر جدید با توجه به ضوابط و مقررات تعیین شده توسط شورای عالی شهرسازی و معماری ایران به عهده شرکت می‌باشد.

‌ماده 5 - بررسی و تصویب طرح جامع شهر جدید به عهده شورای عالی شهرسازی و معماری ایران می‌باشد.

‌ماده 6 - تصویب طرح‌های تفصیلی شهر جدید یا تغییرات و اصلاحات بعدی آن، همچنین نقشه‌های تفکیکی زمینهای جدید توسط شورای عالی شهرسازی و‌معماری ایران صورت می‌گیرد و شورا می‌تواند اختیارات یاد شده را تا تأسیس شهرداری به کمیسیون موضوع ماده (5) قانون "‌تأسیس شورای عالی شهرسازی و‌معماری ایران" - مصوب 1351 – واگذار نماید.

‌ماده 7 - تملک زمینها در محدوده شهر جدید - حسب مورد - طبق قانون "‌زمین شهری" - مصوب 1366 - یا سایر مقررات مربوط، به عهده شرکت می‌باشد.

‌ماده 8 - اجرای صحیح طرح شهر جدید با رعایت ضوابط و مقررات طرح، صدور مجوز احداث بنا و پایان کار، جلوگیری از تخلفات شهرسازی در محدوده طرح‌به عهده شرکت می‌باشد که در قالب قرارداد فی‌مابین خود با متقاضیان انجام می‌پذیرد. شرکت مجاز است هزینه‌های جاری و عمرانی احداث شهر جدید را در‌قالب قرارداد فی‌مابین خود و خریداران زمین و بهره‌برداران تأسیسات شهری در بافت و طبق قوانین مربوط هزینه نماید.

‌تبصره - با تأسیس شهرداری در شهر جدید، طبق قوانین و مقررات موجود، قانون شهرداری در محدوده موضوع مواد (9 و 10) این آیین‌نامه اعمال می‌گردد.

‌ماده 9 - در صورت تأسیس شهرداری، چنانچه برنامه احداث شهر جدید به پایان نرسیده باشد، مسئولیت اداره، نگهداری و بهره‌برداری از تأسیسات محله‌هایی از‌شهر که جمعیت در آن ساکن شده باشد، با شهرداری شهر جدید می‌باشد.

‌ماده 10 - پس از پایان احداث هر محل از شهر اسکان جمعیت در آن، محدوده یاد شده با کلیه فضاهای عمومی پیش‌بینی شده در طرح و کلیه تأسیسات‌زیربنایی و شهری پیشنهاد شده در طرح که باید احداث شده باشد و نقشه‌ها، اسناد و مدارک مربوط به مجوزها و گواهی‌ها، همچنین کلیه تجهیزات مورد نیاز‌شهرداری برای انجام امور محول، به صورت بلاعوض به شهرداری تحویل می‌شود.

‌ماده 11 - تا زمانی که شهرداری در شهر جدید شروع به فعالیت نکرده است، برای جلوگیری از تخلفات اختمانی و تجاوزات به زمینها و مستحدثات شهر‌جدید، شکر می‌تواند رأساً نسبت به جلوگیری از تخلفات و تعرضات اقدام نماید. در صورت لزوم بنا به درخواست شرکت، نزدیکترین پاسگاه قوای انتظامی به‌محل، ملزم به همکاری و جلوگیری از تجاوزات و تخلفات می‌باشد، همچنین در صورت اعلام ضرورت از طرف شرکت، وزارت کشور تا زمان تأسیس نیروی‌انتظامی در شهر جدید، به طور موقت اقدام به ایجاد واحد انتظامی می‌نماید. هزینه احداث واحد انتظامی از طرف شرکت تأمین می‌شود.

‌ماده 12 - بخش خصوصی نیز می‌تواند با رعایت ضوابط زیر، متقاضی احداث شهر جدید باشد:
1- ارائه طرح مکان‌یابی.
2- ارائه گواهی از وزارتخانه‌های کشاورزی و جهاد سازندگی مبنی بر بی‌مانع بودن استفاده از زمین مورد نظر.
3- ارائه گواهی شرکت‌های آب و برق منطقه‌ای از نظر وجود یا امکان تأمین آب و برق کافی برای تأمین احتیاجات شهر جدید.
4- ارائه سند رسمی مالکیت.
5- تعیین و معرفی مهندس مشاور شهرسازی و معماری مجاز مسئول تهیه طرح و نظارت.
6- موافقت شورای شهرسازی و معماری استان.
7- رعایت کلیه ضوابط و مقررات مندرج در این آیین‌نامه، مصوبه‌های شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و وزارت مسکن و شهرسازی.

‌تبصره - احداث شهر جدید به وسیله متقاضی بخش خصوصی مستلزم دریافت پروانه از وزارت مسکن و شهرسازی می‌باشد. متقاضی حق واگذاری پروانه‌خود را به دیگری ندارد، مگر با موافقت آن وزارتخانه.

‌ماده 13 - دستورالعملهای لازم جهت اجرای مفاد این آیین‌نامه، همچنین ضوابط لازم در خصوص چگونگی پیش‌فروش زمینها اعم از مسکونی، خدمات‌انتفاعی و غیر انتفاعی، اداری و تعیین شرایط و اولویتها به وسیله وزارت مسکن و شهرسازی تهیه و اجرا می‌شود.


‌حسن حبیبی - معاون اول رییس جمهور