| 30 مهر 1399

آيين نامه اجرايي ماده 5 قانون تغيير نام وزارت آباداني و مسكن به وزارت مسكن و شهرسازي

هيئت وزيران دولت موقت انقلاب اسلامي در جلسه مورخ 6/1/1358 بنا به پيشنهاد شماره 11567/1 مورخ 19/12/1357 وزارت مسكن و شهرسازي و در اجراي مقررات قسمت اخير ماده 5 قانون تغيير نام وزارت آباداني و مسكن به وزارت مسكن و شهرسازي و تعيين وظايف آن آئيننامه زيرا را تصويب نمودند:

ماده 1

تهيه و اجراي كليه طرحهاي مربوط به ساختمانهاي دولتي در تمام مراحل بعهده وزارت مسكن و شهرسازي ميباشد.


ماده 2

مراحل مختلف تهيه و اجراي طرح ساختمانهاي دولتي عبارت خواهد بود از انتخاب مهندسين مشاور و عقد قرارداد با آنها براي انجام خدمات مهندسي و انجام مناقصه و عقد قرارداد با پيمانكار و نظارت و مباشرت در اجراي عمليات ساختماني.


ماده 3

در صورتيكه اعتبار طرح در بودجه وزارتخانهها و مؤسسات دولتي مربوط تأمين شده باشد وزارتخانه و مؤسسات مذكور مكلفند اعتبار اجراي طرح را در اختيار وزارت مسكن و شهرسازي قرار دهند.


ماده 4

مجري طرح كليه طرحهاي مسكن كه از محل اعتبارات عمراني توسط ساير دستگاههاي اجرائي انجام ميگيرد وزارت مسكن و شهرسازي است. وزارت مسكن و شهرسازي ميتواند در موارديكه لازم بداند طرحهاي ساختمانهاي دولتي و مسكن موضوع مواد 1 و 4 اين تصويبنامه را به دستگاههاي اجرائي قبل تفويض اختيار نمايد.