| 08 آذر 1399

آيين نامه اجرايي قانون اساسنامه بنياد مسكن انقلاب اسلامي

ماده 1

بنياد مسكن پس از مطالعه دقيق در مورد كمبود مسكن و تشخيص و تعيين نيازمنديهاي مسكن محرومان اعم از روستائي و شهري در كليه مناطق كشور با توجه به امكانات خود و مسكن مورد نياز هر منطقه، نسبت به تدوين برنامه‌هاي توليد انبوه مسكن خود اقدام مينمايد.


ماده 2

به منظور اجراي مواد 2 و 3 اساسنامه بنياد مسن موضوع احداث مجتمع‌هاي زيستي و واحدهاي مسكوني ارزان قيمت شهري و روستائي بنياد مسكن ميتواند از تسهيلات اعتباري كليه بانكهاي كشور در قالب عقود اسلامي و يا عمليات بدون رباي بانكي استفاده نمايد. تبصره ـ انعقاد هر گونه قرارداد و ايجاد تعهدات مالي براي بنياد در مقابل بانكها يا اشخاص حقيقي و حقوقي و روشهاي مشاركت و جلب خودياري مردمي بر اساس دستورالعملي است كه به تصويبب سرپرست بنياد مسكن ميرسد.


ماده 3

به منظور اجراي ماده 4 اساسنامه و تبصره‌هاي ذيل آن جهت تهيه زمين مورد نياز طرحها و پروژه‌هاي بيناد اقدامات زير حسب مورد انجام ميگيرد: الف ـ تهيه زمين از طريق سازمان زمين شهري به صورت قطعي بر اساس درخواست بنياد مسكن انقلاب اسلامي. تبصره ـ به سرپرست بنياد مسكن اختيار داده ميشود تا جهت مشخص نمودن روش درخواست و مراحل اجرائي دريافت زمين از سازمان زمين شهري با مديرعامل سازمان زمين شهري موافقت‌نامهاي را تنظيم نمايند. ب ـ تهيه زمين از طريق بيناد مستضعفان (بنياد جانبازان) بر اساس طرحهاي مصوب شوراي مركزي و درخواست سرپرست بيناد مسكن انقلاب اسلامي. ج ـ قبول هبه زمينهاي ملكي اشخاص حقيقي و حقوقي كه مايلند زمينهاي خود را به بنياد هبه نمايند. تبصره 1 ـ قبول همه صرفاً از طريق دفتر مركزي بنياد مسكن انجام ميگيرد كه دستورالعمل مربوط به تصويب شوراي مركزي خواهد رسيد. تبصره 2 ـ در مورد قبول هبه هماهنگي با دفتر نمايندگي حضرت امام الزامي است. د ـ در جهت اجراي تبصره 3 ماده 4 به سرپرست بنياد مسكن اختيار داده ميشود تا دستورالعمل مربوطه را با توافق رئيس سازمان جنگلها و مراتع و همچنين هيأت هفت نفره مركزي واگذاري زمين تهيه و ابلاغ نمايد.

ماده 4

در صورت عدم امكان تأمين زمين مناسب از طريق ماده 3 اين آئين‌نامه بنياد ميتواند در چارچوب قانون زمين شهري در جهت اجراي مواد 2 و 3 اساسنامه نسبت به تهيه زمين از ساير مراجع اقدام نمايد.


ماده 5

امور املاك، مستغلات و زمين (موضوع مواد 3 و 4 اين آئيننامه) كلاً توسط دفتر مركزي صورت ميگيرد. تبصره: سرپرست بنياد مسكن ميتواند اختيار موضوع ماده 5 اين آئيننامه را به سرپرستان استانها و يا اشخاص ديگر حسب مورد تفويض نمايد.


ماده 6

بنياد جهت تهيه طرح پروژه‌هاي مصوب ميتواند از خدمات مهندسين مشاور و يا كارشناسان خود در دفتر مركزي و استانها استفاده نمايد. در هر صورت تصويب كميسيون بررسي و تصويب طرحها حسب مورد قبل از اجراي هر طرح الزامي است..


ماده 7

اجراي پروژههاي مصوب بر اساس قوانين و مقررات جاري كشور به صورت استفاده از خدمات پيمانكاران و يا به صورت اماني انجام ميگيرد.


ماده 8

بنياد ميتواند از طريق ايجاد شركتهاي وابسته و يا مشاركت بخش خصوصي و دولتي داخلي و خارجي بر اساس قانون تجارت در انجام وظايف قانوني خود اقدام نمايد. تبصره ـ تصويب شوراي مركزي در موارد ماده فوق الزامي است.


ماده 9

مراحل نظارت بر اجراي پروژه‌ها از طريق دفتر مركزي بنياد مسكن بر اساس شرح وظايف پيشبيني شده درساخت ارگان اساسي و نمودار سازماني مصوب انجام مي‌گيرد. تبصره ـ دفتر مركزي ميتواند در جهت انجام مراحل نظارت ماده فوق از خدمات شخصيتهاي حقيقي و حقوقي به موجب قرارداد و بر اساس قوانين و مقررات جاري كشور استفاده نمايد.


ماده 10

به منظور تهيه و توليد مصالح ساختماني بنياد ميتواند مستقيماً نسبت به ايجاد كارگاهها و كارخانه‌هاي مربوط و يا با استفاده از ماده 18 اين آئين‌نامه در جهت ايجاد شركتهاي وابسته و يا با مشاركت اشخاص حقيقي و حقوقي اقدام نمايد.

ماده 11

به منظور اجراي تبصره 2 ذيل ماده 5 اساسنامه به سرپرست بيناد اختيار داده ميشود تا نسبت به درخواست انتقال واحدهاي توليدي مذكور در ماده فوق الذكر اقدام مينمايد.


ماده 12

در جهت اجراي مواد 10 و 11 اين آئيننامه برنامه توليد، تهيه و توزيع مصالح ساختماني بنياد مسكن شامل مطالعه وضعيت موجود مصالح ساختماني كشور، اهداف، سياستها و خط مشي بنياد در زمينه تكنولوژي و توسعه توليد مصالح ساختماني توسط دفتر مركزي تهيه و پس از تصويب شوراي مركزي به مرحله اجراء گذاشته مي‌شود.
 

ماده 13

نظارت بر پرداخت و مصرف وامهاي قرضالحسنه مسكن روستائي و ارزان قيمت شهري كه از محل منابع مالي سيستم بانكي كشور تأمين ميشود (موضوع ماده 6 اساسنامه بنياد مسن) به موجب دستورالعملي است كه با هماهنگي بنياد مسكن و بانك مركزي تهيه و پس از تصويب مراجع ذيربط به مورد اجراء گذاشته ميشود. تبصره ـ به سرپرست بنياد اختيار داده مي‌شود تا با هماهنگي بانك مركزي نسبت به انجام مراحل تهيه و تصويب دستورالعمل فوق الذكر اقدام مينمايد.


ماده 14

آئيننامه اجرائي مواد 7 و 8 اساسنامه به صورت جداگانه تهيه و پس از طي مراحل قانوني به مورد اجرا گذارده مي‌شود.

ماده 15

آئين‌نامه اجرائي فصل سوم اساسنامه در ساخت اركان اساسي و نمودار سازماني بنياد منظور، كه با تصويب مراجع پيشبيني شده در اين قانون به مورد اجراء گذارده ميشود


ماده 16

پس از تهيه طرح و انجام اقدامات اوليه براي ساخت واحدهاي مسكوني و يا مجتمع‌هاي زيستي روستائي و شهري استفاده از منابع مالي منظور شده در اساسنامه بنياد فقط با تصويب دفتر مركزي و بر اساس برنامه و بودجه پيشبيني شده صورت مي‌پذيرد .


ماده 17

ايجاد هر گونه تعهد مالي يا افتتاح حساب جاري و قرضالحسنه دريافت كمكهاي مردمي، مشاركت با اشخاص حقيقي و حقوقي با مجوز دفتر مركزي صورت مي‌گيرد و به موجب دستورالعملي است كه به تصويب سرپرست بنياد خواهد رسيد.

ماده 18

كليه درآمدهاي حاصله از فعاليتهاي بنياد مسكن در سراسر كشور به حساب تمركزي وازير ميگردد و كليه هزينه‌ها اعم از جاري و عمراني در قالب اعبتارات مصوب به مصرف خواهد رسيد.


ماده 19

در موارديكه از منابع بانكي جهت سرمايهگذاري در ايجاد واحدهاي مسكوني استفاده ميشود با توجه به وضعيت متقاضيان واحدهاي مسكوني، بنياد ميتواند از بانكها درخواست نمايد كه پس از اتمام ساختمان، بانك نسبت به انعقاد قرارداد فروش اقساطي با متقاضيان در قالب مقررات عمومي بانكها اقدام نمايد.

ماده 20

بنياد مؤظف است هر ساله منابع لازم جهت اجراي طرحهائي كه به موجب اين قانون بايد منابع آنها از طريق دولت تأمين شود و همچنين دريافت كمكهاي دولت به بنياد موضوع رديف 4 ماده 15 اساسنامه را در قالب برنامه و بودجه ساليانه خود پيشبيني و از طريق وزارت برنامه و بودجه جهت منظور نمودن لايحه قانوني بودجه ساليانه كل كشور اقدام نمايد.


ماده 21

در جهت اجراي تبصره 2 ماده 5 اساسنامه، وزارت بازرگاني سهميه لازم را از مصالح ساختماني و ماشين آلات مورد نياز را با توجه به طرحهاي اعلام شده بنياد، در اختيار بنياد مسكن قرار ميدهد.


ماده 22

در جهت سازماندهي تشكيلات و انجام وظايف محوله سيستمها و دستورالعملهاي زير با تصويب شوراي مركزي به مرحله اجراء گذاشته ميشود. الف ـ سيستم حقوقي و دستمزد و دستورالعمل استخدامي. ب ـ سيستم گردش مكاتبات و بايگاني. ج ـ سيستم مالي و قيمت تمام شده. د ـ سيستم تداركات و انبار هـ ـ دستورالعمل برنامه‌ريزي تعميرات و نگهداري ماشين آلات. و ـ سيستم كنترل كيفيت محصولات. ز ـ سيستم گردش اطلاعات توليدي. ح ـ سيستم كدگذاري اقلام انبارها و انبارگرداني. ط ـ دستورالعمل واگذاري واحدهاي مسكوني. ي ـ دستورالعمل چگونگي قبول هبه و مقررات مالي خاص آن.


ماده 23

آئين‌نامه مالي و معاملات بصورت جداگانه تهيه و پس از طي مراحل قانوني بمورد اجرا گذاشته مي‌شود.


ماده 24

تا تصويب آئين‌نامه‌هاي خاص، دستورالعملها و سيستمهاي مذكور در اين آئين‌نامه، آئيننامه‌ها و دستورالعملهاي موجود ملاك عمل ميباشد

ماده 25

از تاريخ تصويب اين آئين‌نامه كليه مقررات مغاير با آن ملغي ميگردد. اين آئين‌نامه در 25 ماده و 8 تبصره تهيه و از تاريخ تصوي به مورد اجرائ گذارده خواهد شد. نماينده حضرت امام در بنياد مسكن و رياست شورا وزير مسكن و شهرسازي و عضو شورا سرپرست بنياد مسكن و عضو شورا عضو شورا باستناد ماده 19 قانون اساسنامه بنياد مسكن انقلاب اسلامي، آئين‌نامه اجرائي فوق مورد تصويب اينجانب قرار گرفت. وزير مسكن و شهرسازي