27 مهر 1400

English | 

رديف

عنوان پروژه

محقق

ناظر طرح

تاريخ انعقاد

قرارداد

مدت

قرارداد (ماه)

ميزان پيشرفت (%)

وضعيت طرح

1

نظريه دين شناختي توسعه شهر و مسكن

مركز مطالعات و تحقيقات شهرسازي و معماري ايران

آقاي دكتر اسلامي

1377

16

100

خاتمه يافته

2

تعريف جامعي از هويت معماري و شهرسازي اسلامي

دانشگاه علم و صنعت ايران

آقاي مهندس مروت

1378

12

100

خاتمه يافته

3

تدوين وظايف مديريت شهري با هدف توسعه اختيارات آن به كليه جنبه هاي خدمات شهري

دكتر ابراهيمي

آقاي دكتر مصطفي عباس‌زادگان

1378

12

100

خاتمه يافته

4

تدوين دستور العمل و راهنماي طراحي شهري (نمونه منطقه اي از تهران يا ديگر شهرهاي كشور)

آقاي دكتر ذكاوت

آقاي دكتر غفاري

1378

12

100

خاتمه يافته

5

تجديد نظر در تعاريف مفاهيم و محتواي طرح­هاي توسعه شهري

آقاي مهندس سعيدنيا

آقاي دكتر ماجدي

1378

12

100

خاتمه يافته

6

تدوين اصول كلي معماري و شهرسازي اسلامي و ايراني با تاكيد بر طراحي شهري

---

---

--- ---

0

متوقف شده

7

تدوين ضوابط مكانيابي و طراحي شهرك هاي صنعتي

آقاي مهندس سيد محسن دادگر

آقاي دكتر زبردست

1378

9

100

خاتمه يافته

8

تدوين قانون جامع و طراحي ساختار يكپارچه توسعه و عمران كشور (مرحله اول - بررسي قوانين كنوني شهرسازي و تدوين قانون شهرسازي موجود كشور)

آقاي مجيد احسن

خانم مهندس مالك

1378

12

100

خاتمه يافته

9

بررسي تجربيات جهاني در مورد تهيه و اجراي طرح هاي كالبدي ملي و منطقه اي و ميزان انطباق آن با روشهاي مورد عمل در ايران

آقاي دكتر توفيق

آقاي دكتر زبردست

1378

18

100

خاتمه يافته

10

برنامه ريزي ساختاري - راهبردي توسعه شهري: تجربيات اخير جهاني و جايگاه آن در ايران

مهندسان مشاور فرنهاد

آقاي مهندس صالحي

1378

12

100

خاتمه يافته

11

طرح شهرسازي مشاركتي در خصوص مديريت شهري (U.M.P)

مركز مطالعات و تحقيقات شهرسازي و معماري ايران - خانم دكتر سيمين حناچي

آقاي مهندس نوراني و آقاي مهندس عمراني

1378

10

100

خاتمه يافته

12

بررسي اصول شكل گيري گسترش شهرهاي ايراني در گذشته و حال

دانشگاه تهران (مهندس سعيد نيا)

آقاي مهندس توسلي

1378

12

100

خاتمه يافته

13

تهيه ضوابط مكان يابي و الگوي معماري و ساخت و مرمت و زيباسازي مساجد

دانشگاه شهيد بهشتي(دكتر زرگر)

آقاي مهندس مصطفوي

1377

12

100

خاتمه يافته

14

اصول و معيارهاي تعيين تراكم شهري

دانشگاه تهران(دكتر عزيزي)

گروه نظارت

1377

12

100

خاتمه يافته

15

راه هاي استفاده از تجربيات ارزشمند و ميراث غني معماري و شهرسازي گذشته در سيماي شهرهاي امروزي

مهندسين مشاور نقش

دكتر حميد نديمي

1378

12

100

خاتمه يافته

16

تامين منابع مالي مديريت شهري و امكان افزايش آن

دكتر اميد ميربها

خانم رفيعي

1378

12

75%

در دست انجام

17

ارزيابي قابليت‌هاي اجرايي طرح‌هاي جامع شهرستان

مهندسين مشاور پارت

مهندس قاهري

1378

12

100

خاتمه يافته

18

بررسي عناصر و عوامل مؤثر در شكل گيري سيماي شهري

دانشگاه شهيد بهشتي

مهندس ناصر بنيادي

1378

18

75%

در دست انجام

19

طراحي تشكيلات و ساختار مناسب مديريت شهري

دكتر كامروا

دكتر مزيني

1378

12

---

متوقف شده

20

تاثير فرهنگ اسلامي بر معماري و طراحي خانه و محله

دانشگاه علم و صنعت ايران

دكتر حميد نديمي

1378

18

35

در دست انجام

21

طراحي نظام كنترل و نظارت بر فرآيند توسعه شهرها

مهندس جوادي

مهندس عمراني

1378

10

100

خاتمه يافته

22

طراحي نظام مديريت و تهبه طرح‌هاي توسعه و عمران

مهندسان مشاور آوند طرح

مهندس حبيب اللهيان

1378

12

100

خاتمه يافته

23

ضوابط مكان يابي و بلند مرتبه سازي و تكميل ضوابط طراحي و اجرا در شهرها بر حسب اولويت و ضرورت

مركز مطالعات و تحقيقات شهرسازي و معماري ايران (خانم امكچي)

آقاي دكتر كامروا

1378

14

100

خاتمه يافته

24

طراحي نحوه ارتباط و هماهنگي مديريت شهري با دستگاه ها و نهادهاي بخشي، صنفي و تخصصي

مركز مطالعات و تحقيقات شهرسازي و معماري ايران

خانم مهندس بيات سرمدي

1378

10

100

خاتمه يافته

25

بررسي عوامل مؤثر در شكل گيري مجموعه‌هاي شهري و توسعه منفصل شهري و ناهنجاري سكونتگاه‌هاي خودرو در حاشيه شهرهاي بزرگ كشور

مركز مطالعات و تحقيقات شهرسازي و معماري ايران

آقاي مهندس كلالي

1378

15

65%

متوقف شده

26

طبقه بندي خدمات شهري در نظام سلسله مراتبي شبكه شهري كشور

مركز مطالعات و تحقيقات شهرسازي و معماري ايران

آقاي دكتر شفيق

1378

10

100

خاتمه يافته

27

بررسي و تعيين خط مشي‌هاي مناسب براي تشكيل پايگاه اطلاعات جغرافيايي (جهت تهيه طرح هاي كالبدي منطقه اي، ناحيه‌اي، مجموعه شهري و روستايي)

مركز مطالعات و تحقيقات شهرسازي و معماري ايران

آقاي مهندس مدني كاشاني

1378

10

100

خاتمه يافته

29

بازنگري و به روزآوري آيين نامه طراحي راه‌هاي شهري

مركز مطالعات و تحقيقات شهرسازي و معماري ايران

آقاي مهندس شهيدي

1378

16

100

خاتمه يافته

30

طراحي مدل فراگير بانك اطلاعات مديريت شهري

مركز مطالعات و تحقيقات شهرسازي و معماري ايران

مهندس اخلاصي ومهندس عمراني

1378

10

100

خاتمه يافته

31

اصول و معيارهاي توسعه پايدار شهري در ايران

آقاي دكتر ناصر محرم نژاد

آقاي مهندس صالحي

1378

10

100

خاتمه يافته

32

طرح جامع تحقيقات شهرسازي و معماري كشور

مركز مطالعاتي و تحقيقاتي شهرسازي و معماري

دكتر زبردست

1380

16

100

خاتمه يافته

33

تدوين اصول و ضوابط طراحي فضاهاي شهري و بناها و تنظيم روابط بين آن‌ها

دكتر پاكزاد

مهندس بنيادي

1378

9

100

خاتمه يافته

34

طراحي شهري و جايگاه آن درسلسله مراتب توسعه شهري در كشور

انجمن صنفي مهندسان مشاور معمار و شهرساز

دكتر گلكار

1378

10

100

خاتمه يافته

35

مناسب سازي خيابان‌هاي موجود براي پياده روي با تاكيد بر طراحي شهري

شركت عمران و بهسازي شهري

دكتر كريمي

1378

12

50

متوقف شده

36

اصول و معيارهاي بهسازي ونوسازي بافت قديم (توسعه از درون)

شركت عمران و بهسازي شهري

دكتر حبيبي

1378

12

100

خاتمه يافته

37

اندازه شهر (City Size)

دانشگاه تهران

دكتر توفيق

1378

12

100

خاتمه يافته

38

تدوين آموزش‌هاي عمومي شهرسازي و معماري براي چاپ در كتب درسي

دانشگاه تهران

دكتر علاقه بندان

1378

12

30

متوقف شده

39

تشكيل بانك اطلاعات عوامل مؤثر در شهرسازي به طور جامع

شركت مهندسي آمايشگر

مهندس كلالي و مهندس تاجوك

1378

8

100

خاتمه يافته

40

تعريف مجموعه‌هاي شهري و تعيين شاخص‌هاي تبيين مجموعه شهري

مركز مطالعات و تحقيقات شهرسازي و معماري ايران

دكتر زبردست

1377

5

100

خاتمه يافته

41

تدوين اصول و معيارهاي طراحي حوزه‌هاي آبريز سدهاي كشور و حرائم آن در طرح‌هاي منطقه اي

مركز مطالعاتي و تحقيقاتي شهرسازي و معماري

مهندس حبيب الهيان

1378

3

100

خاتمه يافته

42

تدوين اصول و معيارهاي طراحي حوزه نفوذ آزاد راه ها درطرح هاي منطقه اي

مركز مطالعاتي و تحقيقاتي شهرسازي و معماري

مهندس حبيب الهيان

1378

4

100

خاتمه يافته

43

زمين شهري و نقش آن در توسعه شهري(گذشته و آينده)

دانشگاه تهران

كميته نظارتي

1378

10

100

خاتمه يافته

44

تدوين برنامه جامع بازشناسي و احياي معماري و شهرسازي اسلامي

مهندسين مشاور پارت

دكتر هادي نديمي

1378

10

10

متوقف شده

45

مديريت و راهبري طرح‌هاي مطالعاتي و تحقيقاتي شهرسازي و معماري و ايجاد بانك واژه‌ها و مفاهيم اسلامي

مركز مطالعاتي و تحقيقاتي شهرسازي و معماري

 

1379

7سال

100

خاتمه يافته

46

ارزيابي كمي و كيفي طرح‌هاي مطالعاتي انجام شده در حوزه معاونت شهرسازي و معماري

مركز مطالعاتي و تحقيقاتي شهرسازي و معماري

 

1379

10

100

خاتمه يافته

47

تبيين وظايف دستگاه‌ها و نهادهاي اجرايي ذيربط و تدوين راهكارها و اصلاحات قانوني جهت ساماندهي به سيماي شهري در ايران و ايجاد هويت شهري

مركز مطالعاتي و تحقيقاتي شهرسازي و معماري

آقاي مهندس دانشيان

1382

12

75

متوقف شده

48

طرح تحقيق در اهداف و روشهاي شهرسازي نوين

آقاي مهندس غمامي

آقاي دكتر زبردست

1381

24

100

خاتمه يافته

49

نقش ارتباطات نوين در معماري و شهرسازي آينده

آقاي مهندس نجفي

خانم دكتر داود پور

1381

 

100

خاتمه يافته

50

اصلاح روشهاي عملي تهيه و اجراي طرح‌هاي توسعه شهري در ايران (بر اساس رويكرد ساختاري - راهبردي)

مهندسان مشاور فرنهاد

آقاي مهندس پوستي

1381

 

100

خاتمه يافته

51

تدوين قانون جامع و طراحي ساختار يكپارچه توسعه و عمران كشور (مرحله دوم )

آقاي احسن

خانم ها مالك وهندس صادق وزيري

1381

14

100

خاتمه يافته

52

بررسي ميزان تحقق كاربري‌هاي عمومي و خدماتي مصوب طرح‌هاي توسعه شهري در كلانشهرهاي تهران، مشهد، اصفهان، كرج و بررسي علل تعويق در اجراي آنها

جهاد دانشگاهي دانشكده هنرهاي زيبا دانشگاه تهران

مهندس حمزه‌اي

1382

12

100

خاتمه يافته

53

بررسي تطبيقي تشكيلات اداري و اجرايي و تحليل راه كارهاي مالي در برنامه ريزي توسعه شهري

دكتر عبدالله‌خان گــرجي

دكتر زبردست

1381

18

100

خاتمه يافته

54

مطالعه نيازهاي فرهنگي - اجتماعي 9 شهر جديد هشتگرد، صدرا، بهارستان، مجلسي، سهند، پولاد شهر، گلبهار، پرند و مهاجران

مركـز مطالعاتي و تحقيقاتي آقايان سعيدي‌رضواني

دكتر داودپور

1382

6

100

خاتمه يافته

55

اصول و معيارهاي ساماندهي و ضوابط و مقررات سيماي شهري

خانم دكتر رضازاده

دكتر بهزادفر

1380

18

100

خاتمه يافته

56

تبيين عوامل مؤثر در ساماندهي سيماي شهري و تدوين پيش نويس ضوابط هماهنگ سازي سيماي شهري در شهرهاي دو منطقه كويري و خزري از شش منطقه اقليمي كشور

مركز مطالعات و تحقيقاتي شهرسازي و معماري - دكتر محمودي

مهندس ميرحسيني

1382

12

100

خاتمه يافته

57

بررسي در اصول و ضوابط طراحي هماهنگ و پيش بيني ساماندهي به سيماي روستاهاي كشور

مركز دكتر عباس زادگان

دكتر عيسي حجت

1382

12

100

خاتمه يافته

58

نقش مشاركت مردم در بهسازي بافتهاي تاريخي و ارزيابي ميزان همكاري مردم و چالش‌هاي پيش رو در مشاركت مردم در طرح‌هاي توسعه شهر

مركز

مهندس مشهدي‌زاده

1382

12

60

در دست انجام

59

بررسي تطبيقي بافتهاي تاريخي 8 شهر نمونه (سمنان گرگان، تهران، شيراز، كرمان، مشهد، اراك و اصفهان) در كشور و تاثيرات طرحهاي توسعه شهري و به ويژه طرحهاي بهسازي و عمران شهري بر آنها

دكتر منصور فلامكي

دكتر وحدتي

1381

12

100

خاتمه يافته

60

مطالعه در ضوابط معماري و ساختماني مورد عمل در كشورهاي پيشرفته و انطباق آن با شرايط ايران و تدوين مقررات معماري ايران

مركزدكتر دشتي و دكتر ذاكرحقيقي

دكتر حناچي

1381

6سال

100

خاتمه يافته

61

آسان سازي و بكارگيري و ارزيابي اجرايي ضوابط و مقررات شهرسازي و معماري ويژه معلولين جسمي - حركتي

مهندس نوراني

مهندس فتحي‌زاده

1381

12

100

خاتمه يافته

62

معماري بناهاي يادماني معاصر در كشور

آقاي غضبان‌پور و مهندس ابـام

مهندس ميرحسيني و مهندس دانشيان

1381

12

100

خاتمه يافته

63

بررسي تاثيرات مصوبات موردي در دهه اخير كميسيون هاي ماده 5 در زمينه افزايش تراكم ساختماني در كلان شهرهاي تهران، اصفهان، مشهد و كرج

جهاد دانشگاهي دانشكده هنرهاي زيبا دانشگاه تهران

مهندس معزي

1382

12

100

خاتمه يافته

64

ارزيابي ميزان توفيق و كارايي ضوابط و مقررات ساختماني در توسعه شهرها

مهندس عمراني پور

مهندس ميثاقيان وخانم مهندس احمدي

1382

12

100

خاتمه يافته

65

تدوين و استخراج اصول و ضوابط منظر و سيماسازي ورودي شهرها

مهندس ابلقي

دكتر كياني

1382

16

100

خاتمه يافته

66

تدوين ضوابط ايمن سازي فضاهاي شهري به لحاظ ايمني شهروندان و ييشگيري از جرايم

دكتر اسماعيل صالحي

خانم مالك و

1382

12

100

خاتمه يافته

67

تدوين معيارها و دستور العمل‌ها و راهكارهاي مشاركت مردمي و نهادهاي مختلف در نظارت بر تهيه طرح هاي محلي، ناحيه‌اي و جامع شهري با نگاهي به تجربيات جهاني (نمونه موردي تدوين ضوابط طراحي واحدهاي مسكوني بم)

مهندس عبدالرضا گلپايگاني

مهندس ميرحسيني

1382

9

100

خاتمه يافته

68

ميزان و تاثير شهرسازي معاصر غرب بر ساخت و ساز بافت شهرهاي سنتي ايران

مركزمهندس مهدوي نژاد

دكتر علي اصغر محمد مرادي

1384

12

100

خاتمه يافته

69

مستند سازي ابنيه تاريخي معماري ايران (نمونه‌هاي موردي مستند سازي بازارهاي ايران)

جهاد دانشگاهي دانشكده هنرهاي زيبا دانشگاه تهران

مهندس دانشيان

1385

12

100

خاتمه يافته

70

بررسي موقعيت و مكانيابي يادمان‌هاي شهري در پايتخت

مهندس مصطفي كاظمي

مهندس بنيـادي

1383

6

100

خاتمه يافته

71

تاثير معماري بناهاي دولتي بر معماري بناهاي خصوصي

دكتر افسانه زركش

دكتر وحدتي

1382

 

100

خاتمه يافته

72

بهسازي محيط شهري براي عبور و مرور سالمندان، كودكان و معلولين جسمي با نگاهي به تجربيات جهاني

مهندس مرتضي فشاركي

مهندس نوراني

1382

12

70

در دست انجام

73

مقايسه تطبيقي تصميمات و مداخلات انجام شده از ديدگاه مديريت شهري در بافت هاي قديمي (شهرهاي ايران و كشورهاي همسايه، كشورهاي اسلامي و كشورهاي اروپايي)

مهندس حميد عنبراني

دكتر مرادي

1382

12

20

متوقف شده

74

نظام مديريت مناطق كلان شهري

دانشگاه تهران دكترزبردست

دكتر معصومي

1382

12

100

خاتمه يافته

75

بررسي تطبيقي ساختار و وظايف دستگاه‌هاي سياستگزار توسعه شهري و منطقه‌اي در كشورهاي امريكا انگلستان و يك كشور در آسيا

محمدحسين ملك‌احمدي

دكتر شريف مطوف

1382

12

100

خاتمه يافته

76

تشكيلات اجرايي طرح‌هاي توسعه و عمران در سطوح ملي و منطقه‌اي

مهندسين مشاور سبز‌ انديش پايش(پاپ)

دكتر محمود كتابچي

1383

9

75

متوقف شده

77

شناخت تكنولوژي GIS و سيستم‌هاي مديريتي اسناد و مدارك شهرسازي و دستاورد هاي آن در ايران (ساخت مدل سه بعدي از اطلاعات توپوگرافي محدوده شهري تهران به وسعت 900 كيلومتر مربع با استفاده از آخرين تصاوير ماهواره‌اي)

نماينده شركت ژئو پارس(خانم مهندس كريمي نژاد اصل)

مهندس مـدد

1382

6

100

خاتمه يافته

78

فن آوري‌هاي نوين اطلاعات و الگوي توسعه شهري (شهر شيشه‌اي)

مهندسين مشاور شاران

آقايان مهندسين سرپولكي و نجفي

1382

12

100

خاتمه يافته

79

ارائه خدمات تخصصي تدوين، تلخيص و ارايه مطالب تحليلي معماري مساجد

مسعود رسولي نژاد

#NAME?

1382

12

100

خاتمه يافته

80

تهيه خلاصه گزارش آئين نامه طراحي شهري به منظور ارائه در جلسه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران

دكتر علي اصغر اردكانيان

.-----------

1383

3

100

خاتمه يافته

81

تدوين اصول و معيارهايي براي طراحي فضاهاي عمومي، شهري، گونه‌هاي ميادين و معابر، پارك‌هاي عمومي و كنارها

دكتر كيانوش لاري‌بقال

مهندس ميثاقيان

1383

12

 

متوقف شده

82

تدوين كتاب مجموعه مقالات دومين همايش آموزش معماري

دانشكده هنرهاي زيبا دانشگاه تهران دكتر حبيبي

---

1383

12

100

خاتمه يافته

83

تحقيق در باره آنچه معماران مسلمان در طي سه دهه گذشته در ساير كشورهاي اسلامي انجام داده‌اند

مهندسين مشاور نقش

مهندس حائري

1383

14

100

خاتمه يافته

84

تهيه واژه نامه مفاهيم طراحي شهري

مركز مطالعاتي و تحقيقاتي

دكتر فرشاد نوريان

1384

12

100

خاتمه يافته

85

تدوين پيش نويس قانون جامع مرمت شهري در بافتهاي تاريخي شهرهاي ايران

دكتر علي‌اصغر محمدمرادي

---

1383

12

0

متوقف شده

86

ضوابط ايجاد جايگاه‌هاي عرضه سوخت (به طوري كه امكان ايجاد كارها و خدمات جانبي مرتبط با رعايت صوابط ايمني در كنار جايگاه‌ها، موجود باشد.)

مهندس سيدمهدي مجابي

محمدحسن طالبيان

1385

18

100

خاتمه يافته

87

سياست‌هاي مديريت زيست محيطي شهري

دانشگاه شهيد بهشتي دكتر تولايي

دكتر سيمين حناچي

1383

12

100

خاتمه يافته

88

تهيه و تدوين مواد درسي و محتواي آموزش‌هاي عمومي معماري و شهرسازي براي چاپ در كتب درسي مقاطع مختلف تحصيلي

مركز مطالعاتي و تحقيقاتي - دكتر عيسي حجت

دكتر حامد مظاهريان

1383

12

100

خاتمه يافته

89

تهيه شرح خدمات قراردادهاي مربوط به طراحي فضاهاي شهري

مركز مطالعات و تحقيقات شهرسازي و معماري ايران(مهندس هاشم زاده)

دكتر علي غفاري

0

18

100

خاتمه يافته

90

تعريف مجموعه هاي شهري و تعيين شاخص هاي تبيين مجموعه شهري

دانشگاه تهران(دكتر زبردست)

مهندس صميمي

1383

12

100

خاتمه يافته

91

تهيه متن، نقشه ها و عكس هاي كتاب نقد آثار معماري معاصر ايران

مهندسين مشاور نقش

---

   

100

خاتمه يافته

92

اقتصاد شهري و نقش آن در مديريت شهري

مركز مطالعات و تحقيقات شهرسازي و معماري ايران(كمال اطهاري)

بدون ناظر

1387

18

 

متوقف شده

93

تدوين قانون جامع شهرسازي و معماري

مركز مطالعاتي و تحقيقاتيمهندس هاشمي

---

1384

6

70

متوقف شده

94

ارزيابي و تجديد نظر در ضوابط بلند مرتبه سازي­ در تهران

مهندس سهراب مشهودي

مركز

1384

12

85

متوقف شده

95

تهيه و تدوين اصول و معيارهاي طراحي­مساجد درون شهري

مهندس رسولي‌نژاد

مركز

1384

12

0

متوقف شده

96

مطالعه و تدوين ضوابط و معيارهاي طراحي باغ و پارك بر اساس الگوي باغ ايراني

دكتر سيدامير منصوري

مركز

1386

18

100

خاتمه يافته

97

تدقيق تعاريف و مفاهيم كاربري هاي شهري و تعيين سرانه هاي شهري

دكتر نويد سعيدي رضواني

مركز

1384

12

100

خاتمه يافته

98

بازنگري و ادامه طرح جامع تحقيقات شهرسازي و معماري كشور

مركز مطالعاتي و تحقيقاتي مجري: دانشگاه هنر (دكتر برك‌پور)

---

.

12

0

متوقف شده

99

اهداف و راهبردهاي استراتژي توسعه شهري در جهانC.D.S

 

---

   

0

متوقف شده

100

استحصال مباني و اسناد كنترلي حاصل از پژوهش‌‌هاي حوزه ساماندهي به سيماي شهري و طراحي شهري(به منظور تدقيق و تلفيق و هماهنگي نتايج قابل استخراج)

مركز مطالعاتي و تحقيقاتي

---

 

12

0

متوقف شده

101

تدوين فرهنگ لغات شهرسازي و مديريت شهري

مركز مطالعاتي و تحقيقاتي مجري: حميد خــادمي

مهندس كربلايي نوري

 

15

25

متوقف شده

102

.الگوهاي شكل‌پذيري شهرهاي جديدTransformation of New Towns Patterns,

مركز مطالعاتي و تحقيقاتي

مهندس رياحي

   

0

متوقف شده

103

" (بررسي ابعاد توسعه منطقه اي شهرهاي جديد ايران با تأكيد بر مناطق روستايي)"تأثير متقابل شهرهاي جديد و روستاهاي همجوار در منطقه

مركز مطالعاتي و تحقيقاتي: دكتر وحيد رياحي

دكتر داوود پور

   

0

متوقف شده

104

تدوين كتاب شهرهاي جديد ايران در تاريخ

مركز مطالعاتي و تحقيقاتي: مهندس كربلايي نوري

مهندس فتحي زاده

1385

16

70

متوقف شده

105

اطلس شهرهاي جديد ايران

مركز مطالعاتي و تحقيقاتي: دكتر نظريان

مهندس فتحي زاده

   

0

متوقف شده

106

مكان يابي نسل دوم شهرهاي جديد در اطراف تهران

مركز مطالعاتي و تحقيقاتي: دكتر عزيزي

مهندس ياوري

1386

12

10

متوقف شده

107

الگوي فضاهاي شهري در شهرهاي جديد با الهام از فضاهاي شهر ايراني

مركز مطالعاتي و تحقيقاتي:

مهندس كربلايي نوري

   

0

متوقف شده

108

تدوين اصول، ضوابط و معيارهاي پدافند غيرعامل در كليه طرح هاي توسعه و عمران (درطرح كالبدي ملي)

دكتر مظاهريان

مهندس ساساني- دكتر بهزادفر-دكتر صفر عرب

1387

12

100

خاتمه يافته

109

تدوين اصول، ضوابط و معيارهاي پدافند غيرعامل در كليه طرح هاي توسعه و عمران (درطرح هاي كالبدي منطقه اي و طرح هاي ناحيه اي)

دكتر مظاهريان

مهندس ساساني- مهندس امراللهي- مهندس شمسايي

1387

12

100

خاتمه يافته

110

تدوين اصول، ضوابط و معيارهاي پدافند غيرعامل در كليه طرح‌هاي توسعه و عمران (در تهيه طرح‌هاي جامع، تفصيلي و محله محور)

دكتر مظاهريان

مهندس ساساني- مهندس امراللهي- مهندس شمسايي

1387

12

100

خاتمه يافته

111

طرح پژوهشي كد12-0185-2 (پدافند غيرعامل)

مهندس صباغي

مهندس ساساني -دكتر بهزادفر

1388

12

100

خاتمه يافته

112

طرح پژوهشي كد 14-0185-2

دكتر بهشيد حسيني

دكتر فشاركي -مهندس ساساني -مهندس نوربخش

1388

16

100

خاتمه يافته

113

تدوين اصول و ضوابط اجراي پدافند عيرعامل در مكان يابي و طراحي شهرك هاي صنعتي و مسكوني جديد

مهندس دادگر

مهندس ساساني- مهندس امراللهي

1387

12

80

در دست انجام

114

چارچوب ضوابط مكانيابي گورستان در شهرهاي كشور

       

40

متوقف شده

115

نقش شهرسازي در كاهش مخاطرات سوانح (زلزله وسيل)

دكتر حسن احمدي

 

1386

 

55

در دست انجام

116

راهكارهاي كاربردي نمودن مهندسي ارزش در شهرسازي

دكتر داود رضاعرب

دكتر احد نظري- دكتر آيت ا... مميز

1387

6

100

خاتمه يافته

117

ارائه خدمات مشاوره در زمينۀ مطالعه و بررسي گزارش هاي «مطالعۀ طرح ريز پهنه بندي زلزله اي شهر تبريز»

   

1388

 

100

خاتمه يافته

118

شاخص­ها و معيارهاي تدوين حريم شهرها، براي دستيابي به ضوابط تعيين سطح منطقي و كاركردهاي مناسب در آنها

مهندس جليل حبيب الهيان

مهندس پوستي

1387

12

40

در دست انجام

119

تدوين اصول و معيارها و شاخص‌هايي براي بهبود مكان يابي و همجواري فضاهاي عمومي كلان مقياس از جهت حجم جمعيت ورود و خروج، شامل مراكز خريد، سالن‌هاي نمايش،

موسسه توسعه محيط و سكونتگاهها

 

1387

16

 

متوقف شده

120

آئين نامه اجرا و روش­هاي نظارت بر طرح هاي توسعه و عمران

دكتر ناصر بنيادي

عزيزي -جعفري

1388

9

70

در دست انجام

121

ارزيابي ميزان تحقق پذيري طرح­هاي ناحيه‌اي و جامع شهري

مهندس سهراب مشهودي

رفيعيان-پاكدامن

1388

12

40

در دست انجام

122

كاربردي كردن ارزش - معيارهاي شهر دورۀ ايراني- اسلامي در شهر معاصر ايراني

         

متوقف شده

123

آسيب شناسي نظام ساخت‏و‏ساز، به‏ويژه در بخش غير دولتي و تدوين ساز‏و‏كار قوانين لازم براي اصلاح آنها

مهندس محسن بهرام غفاري

دكترهوايي -مهندس شاهرخي

1389

9

60

در دست انجام

124

تدوين كتابچه راهنماي شهرك‏سازي

مهندس تمجيدي

ستاد مديريت شهرك سازي

1387

6

100

خاتمه يافته

125

تدوين ضوابط راهنماي طراحي مسكن آپارتماني در ايران

دكتر عليرضا عيني فر

دكتر ايزدي- مهندس بيات

1388

12

100

خاتمه يافته

127

مستندسازي و بانك اطلاعاتي خانه هاي ايراني( نمونه موردي شيراز و جهرم)

دكتر غلامحسين معماريان

دكتر مظاهريان- دكتر عيني فر

1388

15

75

در دست انجام

128

مستندسازي آثار ارزشمند معماري معاصر مبتني بر هويت (از طريق همكاري با دانشگاه ها و برگزاري مسابقه عكاسي)

مركز

 

1387

12

100

خاتمه يافته

129

تدوين ضوابط معيارهاي ساماندهي حاشيه رودخانه هاي دائمي درون شهري

مهندس دادگر

تقوايي-فيضي

1387

10

60

در دست انجام

130

تدوين استانداردهاي فضاهاي معماري، ضوابط، معيارها و راهنماهاي طراحي مساجد در اقليم هاي پنج گانه

دكتر بمانيان

مهندس نادر شهبازي-دكتر حسين سلطان زاده

1389

9

100

خاتمه يافته

131

آسيب شناسي پيوند پژوهش اجرا و آموزش در حوزه برنامه ريزي شهري و معماري

مهندس سعيدنيا

دكتر مصطفي بهزادفر- مهندس نادر نجيمي

1388

12

60

متوقف شده

132

بررسي تجارب جهاني درزمينه حفظ، احياء، و معاصر سازي فضاها و مراكز تاريخي _ فرهنگي شهرها

دكتر اصغر محمد مرادي

مهندس رايتي مقدم -دكتر مختاري

1388

8

100

خاتمه يافته

133

ايمن سازي و توانمندسازي اجتماعي بافت هاي تاريخي (توسعه مراكز تاريخي شهرهاي كشور و حفظ مولفه هاي اصلي اين مركز با توجه به نيازهاي امروز شهرها)

مهندي مهدي مجابي

دكتر نوين تولايي -دكتر طالبيان - دكتر ابوالفضل مشكيني

1388

18

100

خاتمه يافته

134

تبيين جايگاه طراحي شهري در طرح هاي آماده سازي زمين

دكتر بهزادفر

ايزدي-بيات

1389

9

100

خاتمه يافته

137

مطالعه و پژوهش جهت دستيابي به مولفه هاي كاربردي معماري ايراني _ اسلامي ( به ويژه در معماري مسكوني)

مهندس محب علي

دكتر اسكندر مختاري -مهندس رايتي مقدم

1388

10

100

خاتمه يافته

138

پيش در آمدي بر مطالعه و تحقيق در زمينه استفاده از ارزش هاي معماري ايراني- اسلامي

دكتراديب زاده

دكتر حميد ماجدي-مهندس غلامرضا ميثاقيان

1388

5

30

در دست انجام

139

ارزيابي و تحليل ميزان تحقق پذيري شهرهاي جديد در كشور و انطباق آن ها با اهداف مربوطه

نويد سعيدرضواني

دكتر اسفنديار زبردست

1389

12

100

خاتمه يافته

140

تدوين ضوابط و معيارهاي مكان يابي و طراحي مجتمع هاي اداري، با نگاه به تجربيات جهاني

مهندسين مشاور رهرو

دكتر محمد مهدي محمودي

1388

9

100

خاتمه يافته

141

پژوهش و امكان سنجي ايجاد فعاليت­هاي اشتغال زا در شهرهاي جديد

دكتر محمد مهدي عزيزي

دكتر مينو رفيعي- دكتر خليلي عراقي

1388

12

100

خاتمه يافته

142

پژوهشي در تحقق پذيري معماري ايراني _ اسلامي با تاكيد بر ايجاد هويت در شهرهاي جديد

مهندس عبدالحميد نقره ككار

دكتر اسكندر مختاري

1388

18

100

خاتمه يافته

143

بررسي ارزيابي وتحليل وهمسان سازي شرح خدمات تهيه طرح هاي بهسازي ونوسازي بافتهاي فرسوده وناكارآمد شهري وسكونتگاهها

دكتر كيومرث حبيبي

 

1388

9

100

خاتمه يافته

144

ارزيابي وتحليل تعيين محدوده بافت‌هاي فرسوده شهري و شاخص هاي آن

اميرحسين پورجوهري

دكتر غفاري- مهندس عبدي نژاد

1388

9

100

خاتمه يافته

145

تحليل بر نقش شهرسازي و معماري درامنيت شهرهاي جديد

دكتر اسماعيل صالحي

مهندس جلالوندي- دكتر كرامت ا... زياري

1388

15

100

خاتمه يافته

146

مديريت سازمان و نظام حقوقي و تشكيلات شهري و منطقه‌اي

دكتر عباس كريمي

 

1389

6

100

خاتمه يافته

147

تدوين ضوابط مكان يابي براي ساختمان هاي اداري وقضايي

دكتر اسفنديار زبردست

 

1389

9

80

در دست انجام

148

درآمدي بر تبيين معماري ايراني اسلامي درساختمانهاي عمومي

حميد رضا ملك پور

 

1389

8

60

متوقف شده

149

تدوين معيارهاي طراحي داخلي ساختمانهاي قضائي و اداري

مهندس زهرا تمجيدي- مهندس منصور نجفي

دكتر محمد مهدي محمودي- دكتر مصطفي كياني

1389

9

30

در دست انجام

150

تدوين لايحه حقوق شهروندي به عنوان فصلي از قانون مدني

دكتر عباس كريمي

 

1388

15

40

در دست انجام

151  ارزيابي پنج دهه فعالیت شورايعالي شهرسازي و معماري حوزه هنري معاونت   - -  60 در دست انجام
152  انجام امور مطالعاتي، برگزاري جلسات كارگاهها و نشست‌هاي تخصصي و اتاق فكرو انتشار محصول نهايي اين امور  مركز مطالعات و تحقيقات شهرسازي و معماري ايران  معاونت  100  در دست انجام
153  طرح شيوه‌هاي عملياتي نمودن ماموريت‌هاي محوله كارگروه ماده 169 قانون برنامه پنجم توسعه مركز مطالعات و تحقيقات شهرسازي و معماري ايران   معاونت 100   در دست انجام
154  چگونه معماری ایران معاصر شد. معماری مسکونی چهاردهه اول قرن چهاردهم شمسی(جلد دوم کتاب خانه طبیعت، فرهنگ 1340-1300 ) محمدرضا حائري مازندراني   دفتر معماري و طراحي شهري  - 80   در دست انجام
155  مستندسازی میراث معماری صنعتی ایران  دانشگاه تربيت مدرس (مهدوي نژاد) معاونت   -  - 100   در دست انجام
156  احیا ارزش‌های از دست رفته شهرهای ایرانی  محمدمهرداد زاهديان  معاونت  -  - 100  در دست انجام 
157  حمایت از مطالعات علمی پژوهشی مرتبط با مباحث شهرسازی و معماری در چارچوب محورهای تعیین شده  - -  در دست انجام
158 بازنگری طرح جامع تحقیقات شهرسازی و معماری  -  دفتر نظارت بر طرحهاي توسعه و عمران 100  در دست انجام 
159 نقد مسكن مهر و ارزيابي ميزان انطباق الگوي مسكن مهر اجرا شده با آموزه‌هاي معماري بومي در 5 شهر نمونه جهاد دانشگاهي هنرهاي زيبا (مهندس حمديه)  دفتر معماري و طراحي شهري   -  - 100  در دست انجام 
160 مستندسازي ابنيه مسكوني با رويكرد استخراج آموزه‌هاي معماري بومي و كاربرد آن در ساخت و سا‍زهاي معاصر دانشگاه شهيد بهشتي (خانم دكتر آقا لطيفي)  دفتر معماري و طراحي شهري  100  در دست انجام 
161 تدوین معماری معاصر ایران (75 سال تجربه بناهای عمومی)  دكتر ايرج اعتصام  دفتر معماري و طراحي شهري  -  -  100 در دست انجام 
162 منظر تاریخی شهر و رعایت منظر فرهنگی در طرح‌های توسعه و عمران خانم عشرتي   معاونت  -  -  100 در دست انجام 
163 شناسايي و مستند سازی  بناها و فضاهای واجد ارزش در 10 استان  - دفتر معماري و طراحي شهري   -  - 0  در دست انجام
164 ارزيابي عملكرد مديريت شهري در زمينه تحقق طرح‌هاي توسعه و عمران در شهرهاي كوچك و مياني با تاكيد بر مصوبات كميسيون ماده 5 دانشگاه تربيت مدرس - پژوهشكده اقتصاد  دفتر نظارت بر طرحهاي توسعه و عمران   -  - 100   در دست انجام
165 تهیه و تدوین دستورالعمل تشخیص بناهای شاخص و همچنین گردش کار تصویب آنها (بر اساس مصوبه مورخ 23-4-93) افرا غريب پور  دفتر معماري و طراحي شهري  100  در دست انجام 
166 پایش زیرسیستم کمیسیون ماده 5 شورایعالی شهرسازی و معماری  -  دفتر نظارت بر طرحهاي توسعه و عمران  -  0 در دست انجام 
167 آسیب شناسی وضعیت موجود و تدوین الگویی برای برآورد تراز مالی فیزیکی طرح‌های توسعه و عمران شهری و تبدیل آن به تراز اقتصادی  - دفتر نظارت بر طرحهاي توسعه و عمران   در دست انجام
168 ايجاد زيرسيستم كميسيون طرح تفضيلي (ماده 5) در سيستم GIS  طرح‌هاي توسعه و عمران  دانشگاه خواجه نصير (دكتر مسگري)   دفتر نظارت بر طرحهاي توسعه و عمران  - 100   در دست انجام
169 بررسی، نقد، ارزیابی و آسیب شناسی نحوه تفکیک اراضی شهری در شیوه توده‌گذاری (ضابطه شصت - چهل) و ارائه پیشنهاد بهینه برای این منظور در سه شهر نمونه (کوچک - میانی و بزرگ) دانشگاه كاشان (علي عمراني پور)  دفتر معماري و طراحي شهري  -  -  100 در دست انجام 
170 حل چالش حفاظت و توسعه در شهرهای تاریخی ایران سارا فدايي نژاد  دفتر معماري و طراحي شهري   -  100 در دست انجام 
171 دستورالعمل ساماندهي و مکانیابی مديريت ساختار بازار و نظام كاربري تجاري شهرهاي كشور  دفتر طرحهاي كالبدي  - 0  در دست انجام
172 تدوین ضوابط عام بلند مرتبه‌سازی برای شهرهای کشور  دفتر نظارت بر طرحهاي توسعه و عمران  - 0  در دست انجام
173 بازنگری استاندارهای اطلاعات مکانی و دستورالعمل‌های اجرایی طرح‌های توسعه و عمران  -  مشاور معاونت  - 0  در دست انجام
174 تدوین شرح خدمات پیوست محیط زیستی در طرح‌های توسعه و عمران  دبيرخانه شوراي عالي  -  - 0  در دست انجام
175 تدوين تعاريف، ضوابط و راهكارهاي فضايي- كالبدي براي تحقق واحدهاي همسايگي بر اساس دانش بومي مهندسين مشاور باغ انديشه  دفتر معماري و طراحي شهري   - 100   در دست انجام
176 تعیین شاخص‌های اقتصادی/جمعیتی/سیاسی و امنیتی تقسیمات اداری/سیاسی بالاخص در رابطه با تبدیل روستا به شهر  دانشگاه آزاد اسلامي - واحد علوم و تحقيقات (آقاي دكتر ذبيحي) دفتر طرحهاي كالبدي  100   در دست انجام
177 بازنگری ایین نامه طراحی شهرها  - دبيرخانه شوراي عالي  0 در دست انجام 
178 تدوين معيارها و فرايند طراحي بناهاي شاخص دفتر معماري و طراحي شهري   - - 0 در دست انجام 
179 تدوین چارچوب تهیه شرح خدمات پروژه های طراحی شهری و تهیه دستورالعمل های مربوطه با تاکید بر (مستند سازی، ارزیابی و آسیب شناسیث پروژه هایطراحی شهری ،تعریف پروژه ،انجام،هدایت ،تصویب،اجرا و نظارت براجرا ) دکتر جهانشاه پاکزاد دفتر معماري و طراحي شهري 3/12/92 8ماه 100 خاتمه یافته
180 طرح پژوهشی رقابت پذیری شهری (سنجش میزان رقابت پذیری استان های کشور و ارزیابی نقاط ضعف و قوت آنها) سمانه افشار دفتر معماري و طراحي شهري 5/12/92 10 ماه 95 در دست انجام
181 رویکرهای حفاظت از میراث معماری مدرن :ضوابط و معیارها و اراهی هنمودهای برای حفاظت ازاین دسته ازمیراث فرشاد جعفری دفتر معماري و طراحي شهري 4/12/92 9 ماه 65 در دست انجام
182 مستند سازی ابنیه مسکونی بارویکرد استخراج آموزه های معماری بومی و کاربرد آن در ساختو سازهای معاصر دکترآقا لطیفی دفتر معماري و طراحي شهري 26/1/93 12 ماه 65 در دست انجام
183 گونه شناسی میدانها در شهر تاریخی یزد دکتر محمد حسن خادم زاده دفتر معماري و طراحي شهري 6/2/93 12 ماه 65 در دست انجام
184 مستند سازی آثار میراث معماری صنعتی به تفکیک محدوده جغرافیایی:گونه شناسی و راهکارهای حفاظتی سارا تیمور تاش دفتر معماري و طراحي شهري 5/12/92 12 ماه 100 خاتمه یافته
185 نقد بنا و فضای شهری آقای سربرزه دفتر معماري و طراحي شهري 6/12/92 4 ماه 100 خاتمه یافته
186 پژوهش تداوم و تحول فضاهای شهری و سیمای تاریخی مرکز شهر مشهد فرخ محمد زاده دفتر معماري و طراحي شهري 7/12/92 5 ماه 100 خاتمه یافته
187 تدوین ضوابط کالبدی برای میان افزایی در بافت‌های با ارزش تاریخی شامل لار، اصفهان، شیراز، یزد، بوشهر، دزفول محیا حق شناس دفتر معماري و طراحي شهري 6/12/92   100 خاتمه یافته
188 نقد مسکن مهر و ارزیابی بررسی میزان انطباق الگوهای مسکن مهر اجراشده با آموزه های معماری بومی در 5 شهر نمونه شریفی زاده دفتر معماري و طراحي شهري 19/1/93 12 ماه 100 خاتمه یافته
189 تدوین راهنمای طراحی و جزئیات معماری سنگی در ایران (مناسب برای معماران و طراحان شهری ) مهندس داود دانشیان دفتر معماري و طراحي شهري 6/2/93 12 ماه 100 خاتمه یافته
190 طرح کتاب فارسی و انگلیسی با عنوان معماری مدرن ایران هادی نادری دفتر معماري و طراحي شهري 23/12/94 12 ماه 30 خاتمه قرار داد به علت ادامه ندادن مشاور
191

پدیدار شناسی جدایی فضای مذهبی از بافت پیرامون با نگرش فضایی – اجتماعی

نمونه موردی :طرح توسعه حرم امام رضا و بیالحرمین شیراز 
محمد سعید کلایه دفتر معماري و طراحي شهري 22/2/94   100 خاتمه یافته
192 انجام پژوهش در منظر تاریخی شهر و رعایت منظر فرهنگی در طرحهای توسعه و عمران دکتر ناصر معصومی دفتر معماري و طراحي شهري 19/1/94 12 ماه 60 در دست انجام
193 تدوین مکتوبات و پژوهش های کاربردی آموزشی و علمی در جهت بسط  قوانین و مقررات شهرسازی از طریق ترویج آثار علمی در زمینه معماری و شهرسازی انتشارات دانشگاه تهران دفتر معماري و طراحي شهري 14/4/94 12 ماه   در دست انجام
194 خدمات چاپ كتاب و اقلام ترويجي و مكتوبات راهنما انتشارات دانشگاه تهران دفتر معماري و طراحي شهري       در دست انجام
195 طرح مطالعاتي مستند سازي بناها و فضاهاي واجد ارزش شهر همدان سازمان جهاد دانشگاهي تهران دفتر معماري و طراحي شهري 27/1/98 35 ماه 80 در دست انجام
196 شناسایی و مستندسازی بناها و فضاهای واجد ارزش شهر تهران پژوهشكده فرهنگ و هنر جهاد دانشگاهی دفتر معماري و طراحي شهري 27/1/97 8 ماه   در دست انجام
197 طرح مطالعاتي شناسايي و مستندسازي بناها و فضاهاي واجدارزش شهر شيراز دانشگاه ازاد اسلامي شيراز دفتر معماري و طراحي شهري 21/4/97 12 ماه 50 در دست انجام
198 شناسايي و مستندسازي بناها و فضاهاي واجد ارزش شهر بيرجند پژوهشكده ميراث فرهنگي دفتر معماري و طراحي شهري     80 در دست انجام
199 شناسايي و مستندسازي بناها و فضاهاي واجد ارزش شهر قم مهدي ممتحن دفتر معماري و طراحي شهري 25/3/98 12 ماه 70 در دست انجام
200 شناسايي و مستندسازي بناها و فضاهاي واجد ارزش شهر خوانسار (خانه‌هاي تاريخي و بومي) حميدرضا جيحاني دفتر معماري و طراحي شهري 26/3/98   90 در دست انجام
201 شناسايي و مستندسازي بناها و فضاهاي واجد ارزش (شهرهاي ايران در متون نثر فارسي) مهرداد قيومي دفتر معماري و طراحي شهري 1/4/98   50 در دست انجام