09 بهمن 1398
En | 

اعضاي كميته‌ فني يك شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران (كميته تخصصي بررسي طرح‌هاي توسعه و عمران)

رديف

دستگاه مربوطه

نام و نام خانوادگي عضو

١

دبيرخانه شورايعالي (دبير كميته)

آقاي مهندس احمد نيكخواه

٢

وزارت راه و شهرسازي (حوزه راه)

آقاي مهندس مهدي شکرگزار

٣

وزارت جهاد كشاورزي

آقاي مهندس رضا بياني

٤

وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح

آقاي مهندس محمدرضا جعفري مجد

آقاي مهندس ميثم نوروزيان

٥

وزارت صنعت، معدن و تجارت

آقاي مهندس عليرضا گشايشي

٦

سازمان حفاظت محيط زيست

آقاي مهندس حميد هادي نيا

٧

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي

آقای عقیل بهراء

خانم مهندس زهرا نوروزي

٨

وزارت كشور

آقاي مهندس رحمان قربانيان

آقاي مهندس يعقوب آذرگشت

٩

سازمان ميراث‌ فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري

خانم مهندس فرينوش همتي

خانم مهندس سارا بابایی

١٠

وزارت نيرو

آقاي مهندس مهدي منوچهري

١١

سازمان برنامه و بودجه

آقاي مهندس عباس رهبري

خانم مهندس شهلا اورك

١٢

بنياد مسكن انقلاب اسلامي

آقاي مهندس رضا اصلاني

١٣

سازمان نظام مهندسي ساختمان كشور

خانم مهندس فتحعليان

آقاي مهندس فواد مرعشي

١٤

سازمان پدافند غيرعامل

آقاي مهندس سعید فرقانی

آخرين تاريخ به روزرساني: 13 آبان ماه ١٣٩8 

اعضاي كميته‌ فني دو شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران (كميته تخصصي گردشگري)

رديف

دستگاه مربوطه

نام و نام خانوادگي عضو

١

دبيرخانه شورايعالي (دبير كميته)

خانم مهندس اعظم افشارنیا

٢

سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري

خانم مهندس مژگان نهاوندی

آقای مهندس ابوطالب قاسمی

٣

وزارت جهاد كشاورزي

آقای دکتر رسول اشرفی پور

٤

سازمان حفاظت محيط زيست

خانم مهندس نرگس هاشمی

٥

مرکز تحقیقات راه، مسكن و شهرسازي

خانم مهندس زهرا تمجیدی

٦

وزارت كشور

خانم مهندس فاطمه عظیمی
آقاي مهندس يعقوب آذرگشت

٧

وزارت نيرو

آقای مهندس محمد حب وطن
آقاي مهندس مهدي منوچهري

٨

نماینده مهندسین مشاور

آقای مهندس حسين مهردادی

آقای مهندس فرج الله واحدی

٩

انجمن صنفی مهندسان مشاور شهرسازی و معماری

آقای مهندس جواد اکبری

آقای مهندس ناصر مشهدی زاده

 آخرين تاريخ به روزرساني: 11 تيرماه 1397

اعضاي كميته‌ فني سه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران (كميته تخصصي معماري، طراحي شهري و بافت‌هاي واجد ارزش)

رديف

دستگاه مربوطه

نام و نام خانوادگي عضو

١

وزارت راه و شهرسازي (دبير و نماينده)

خانم مهندس فرزانه صادق مالواجرد

٢

سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری

آقای مهندس محسن طوسی

٣

وزارت كشور

آقای مهندس حاجوي

٤

اعضاي حقيقي منتخب شوراي عالي

آقای دکتر مهدی حجت

آقای دکتر مجید مختوم

آقای دکتر سیاوش صابری

آقای دکتر سید محسن حبیبی

خانم دکتر زهرا اهری

آقای مهندس سید محمد بهشتی

آقای مهندس ایرج کلانتری

آقای مهندس امیر فرجامی

خانم مهندس مروارید قاسمی

 

آخرين تاريخ به روزرساني: 6 تير ماه 1397

اعضاي كميته‌ فني چهار شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران (كميته تخصصي مقررات، لوایح و سیاستگزاری)

رديف

دستگاه مربوطه

نام و نام خانوادگي عضو

١

دبيرخانه شورايعالي (دبير كميته)

آقاي مهندس مسعود حمزه ای

٢

وزارت كشور

سرکار خانم پروانه بی غم

٣

وزارت راه و شهرسازي

جناب آقای احمد فتحی

٤

وزارت نيرو

آقای مهندس منوچهری

٥

وزارت دفاع، پشتیبانی و نیروهای مسلح

آقای مهندس نوروزیان

٦

اعضای حقیقی منتخب شورایعالی

آقای دکتر غلامرضا کاظمیان

آقای دکتر حبیب امامی

خانم مهندس شهلا مالک

خانم مهندس گلاره مهاجر

خانم مهندس فرزانه صادق مالواجرد

آقای مهندس امیر فرجامی

آقای مهندس امیر مغانلو

 

آخرين تاريخ به روز رساني: 6 تير ماه 1397

اعضاي كميته‌ فني پنج شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران (كميته تخصصي بررسي طرح‌هاي فرادست)

رديف

دستگاه مربوطه

نام و نام خانوادگي عضو

1

دبيرخانه شورايعالي (دبير كميته)

-

2

وزارت كشور

آقای مهندس رحمان قربانیان

3

وزارت جهاد كشاورزي

آقاي مهندس رضا بياني

4

وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح

آقاي مهندس محمدرضا جعفري مجد

آقاي مهندس ميثم نوروزيان

5

وزارت صنعت، معدن و تجارت

آقاي مهندس عليرضا گشايشي

6

سازمان حفاظت محيط زيست

آقای مهندس امیر دارایی

7

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي

آقای مهندس مهدی دهقان منشادی

8

معاونت حمل و نقل وزارت راه و شهرسازی

آقای مهندس مهدی میرزایی قمی

خانم مهندس مرضیه باریکانی

9

سازمان ميراث‌ فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري

خانم مهندس مهرنوش رازقی

10

وزارت نيرو

آقاي مهندس مهدي منوچهري

11

سازمان برنامه و بودجه

آقای مهندس مصطفی حسین آبادی

12

بنياد مسكن انقلاب اسلامي

آقاي مهندس علي ديوسالار

13

مركز تحقيقات راه، مسكن و شهرسازي

خانم دکتر مهتا میرمقتدایی

14

جامعه مهندسان مشاور

آقای مهندس مهرداد هاشم زاده

 15 اعضای حقیقی منتخب شورایعالی

آقای دکتر محمدحسین شریف زادگان

آقای دکتر اسفندیار زبردست

آقای دکتر غلامرضا کاظمیان

آقای دکتر ناصر عظیمی

آقای دکتر رضا خیرالدین

آقای مهندس امیر فرجامی