03 مهر 1400

English | 

شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران

براي هماهنگ كردن برنامه هاي شهرسازي به منظور ايجاد محيط زيست بهتر براي مردم، همچنين به منظور اعتلاي هنر معماري ايران و رعايت سبك‌هاي مختلف معما‌ري سنتي و ملي و ارائة ضوابط و جنبه هاي اصيل آن با در نظر گرفتن روشهاي نوين علمي و فني و درنتيجه يافتن شيوه هاي اصولي و مناسب ساختماني در مناطق مختلف كشور با توجه به شرايط اقليمي و طرز زندگي و مقتضيات محلي، شورايعالي شهرسازي و معماري ايران تأسيس شده است.
وظائف شورايعالي شهرسازي و معماري ايران به شرح زير است:
  • بررسي پيشنهادهاي لازم در مورد سياست كلي شهرسازي براي طرح در هئيت وزيران.
  • اظهار نظر نسبت به پيشنهادها و لوايح شهرسازي و مقررات مربوط به طرحهاي جامعه شهري كه شامل:
  • منطقه بندي، نحوه استفاده از زمين، تعيين مناطق صنعتي بازرگاني اداري، مسكوني، تأسيسات عمومي، فضاي سبز و ساير نيازمنديهاي عمومي شهر ميباشد.
  • بررسي و تصويب نهائي طرحهاي جامع شهري و تغييرات آنها خارج از نقشه هاي تفصيلي.
  • تصويب معيارها و ضوابط و آئين نامه‌هاي شهرسازي.
  • يادآوري مي‌نمايد در مورد بررسي طرحهاي جامع شهري و تغييرات آنها نظرات استانداران و شوراي شهرستان و شوراي شهر و شهردار و كارشناسان ذيصلاحيت كسب و مورد استفاده قرارخواهد گرفت.
  • همچنين جلسات شورا با حضور اكثريت اعضاء رسميت خواهد داشت و تصميمات شورا با حداقل 6 رأي معتبر خواهد بود و در صورتي كه هر يك از اعضاي شورا نتوانند شخصاً در هر يك از جلسات شورا شركت كند يكي از معاونان خود را به شورا اعزام خواهد داشت.

اعضاي شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران

رديف

دستگاه مربوطه

نام و نام خانوادگي عضو

سمت

١

وزارت راه و شهرسازي

آقاي مهندس محمد اسلامي

وزير راه و شهرسازي (رئيس شورا)

٢

وزارت راه و شهرسازي

خانم مهندس فرزانه صادق مالواجرد

معاون وزير راه و شهرسازي (دبير شورا)

٣

وزارت جهاد كشاورزي

آقاي مهندس علیرضا اورنگی

معاون وزير و رئيس سازمان امور اراضی كشور

٤

وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح

آقاي مهندس سليماني

معاون مهندسي پدافند غيرعامل

٥

وزارت راه و شهرسازي

آقاي مهندس شهرام آدم نژاد

معاون حمل‌ و ‌نقل وزارت راه و شهرسازي

٦

وزارت صنعت، معدن و تجارت

آقاي مهندس صالحی نیا

معاون وزير و  مدير عامل سازمان صنايع كوچك و شهرك‌هاي صنعتي ايران

٧

سازمان حفاظت محيط زيست

آقاي مهندس مسعود تجريشي

معاونت محيط زيست انساني

٨

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي

خانم لادن حیدری

معاون توسعه مديريت و منابع

٩

وزارت كشور

آقاي مهندس مهدي جمالي نژاد

معاون عمراني و توسعه امور شهري و روستايي

١٠

وزارت ميراث‌ فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري

آقاي دكتر محمدحسن طالبيان

قائم مقام سازمان و معاون ميراث فرهنگي

١١

وزارت نيرو

آقاي مهندس تقی زاده خامسی

معاون امور آب و آبفا

١٢

سازمان برنامه و بودجه

آقاي دكتر حميدرضا عدل

معاون نظارت راهبردي

١٣

بنياد مسكن انقلاب اسلامي

آقاي مهندس محمدرضا شاملو

معاون عمران روستايي بنياد مسكن انقلاب اسلامي

١٤

سازمان نظام مهندسي ساختمان كشور

آقاي جوان مجیدی

نماینده سازمان ‌نظام‌ مهندسي‌ ساختمان كشور

١٥

مجلس شوراي اسلامي

آقاي مهندس كوسه غراوي

نماينده مجلس و عضو ناظر

١٦ سازمان پدافند غيرعامل آقاي کریمی- آقای ساسانی نماینده سازمان پدافند غيرعامل

 

آخرين تاريخ بروزرساني: 13 آبان ماه 1398

 

كميته‌هاي فني شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران

كميته‌هاي فني شوراي عالي بر اساس بند 1 ماده 4 قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران مصوب 1351 به منظور بررسي طرح‌هاي توسعه شهري، تشكيل مي‌گردند. شرح وظايف اين كميته‌ها در آئين‌نامه نحوه بررسي و تصويب طرح‌هاي توسعه و عمران، محلي، ناحيه‌اي، منطقه‌اي و ملي و مقررات شهرسازي و معماري كشور مصوب هيات محترم وزيران طبق تبصره 3، ماده 3 كميته‌هاي فني شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در اجراي تبصره (1) ماده (3) و بند (1) ماده (4) قانون تأسيس شوراي عالي تشكيل مي‌شوند.
اين كميته‌ها متشكل از نمايندگان اعضاي شوراي عالي خواهند بود كه به طور كتبي به دبيرخانه شوراي عالي معرفي و براي مدت دو سال به عضويت كميته‌هاي فني منصوب مي‌شوند. در صورتي كه تعداد نمايندگان معرفي شده توسط هر يك از دستگاه‌ها براي عضويت در كميته‌هاي فني بيش از يك نفر باشند، شركت ثابت يك نفر از آنها در بررسي هر طرح ضروري خواهد بود. دبيري و اداره جلسات كميته‌هاي فني به عهده دبيرخانه شوراي عالي است. دبير كميته‌هاي فني را دبير شوراي عالي منصوب مي‌نمايد. دبير كميته‌هاي فني در جلسات شوراي عالي حضور خواهد داشت.

در حال حاضر شوراي عالي شهرسازي و معماري داراي 5 كميته فني بشرح زير است: