| 26 خرداد 1400

آبادي شماره 82-81 (پاييز و زمستان 1397)

   

سخن مدير مسئول

گفت و گو

گفتگو با سیدمحسن حبیبی

مقاله‌ها

بازآفرینی پایدار شهری مبتنی بر رویکرد طب سوزنی شهری

فضاهای عمومی، محرکی قدرتمند در بازآفرینی شهرها
بازآفرینی شهری و تاب آوری در برابر تغییرات اقلیمی
مدیریت رودخانه ها در گذر زمان
تجارب بین المللی
تجربه بازآفرینی کینگزکراس، موسسه زمین شهری
جنسیت: در قلب فرایند بازآفرینی
نشست تخصصی
بازآفرینی شهری و اقتصاد دانشی در اروپا، سخنرانی دکتر علی مدنی پور در دانشگاه تهران
گزارش
بازآفرینی شهری و توسعه مبتنی بر حمل و نقل همگانی
گزارش اولین سمینار دو روزه بازآفرینی فرهنگ مبنا و تجربه‌های شهری معاصر در ایران
رقابت سازمانی و گشودگی سیاستی در اجرای سیاست بازآفرینی شهری
یادداشت
ضرورت رویکرد اجتماعی در بازآفرینی شهری
نقش سازمانهای مردم نهاد در بازآفرینی شهری
از کوچه بهتر تا پاسگاه نعمت آباد، نقش زنان در فعالیت‌های محلی مجمع حق بر شهر باهمستان
نقش نهادهای غیردولتی در فرآیند بازآفرینی شهری و ارتقای کیفیت زندگی شهروندان
میزگرد
بازآفرینی و نظام برنامه ریزی توسعه شهری
الزامات قانونی
مصوبه «تبیین سیات‌های اجرایی بازآفرینی شهری» در شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در تاریخ 1397/8/28
بازآفرینی در قانون برنامه ششم توسعه
معرفی رویداد
گفتمان بازآفرینی شهری
معرفی منابع
گردآوری نمایه الکترونیک منابع و ماخذ بازآفرینی شهری
معرفی کتاب
کتابهای مرتبط با بازآفرینی
معرفی وب سایت
وب سایتهای مرتبط با بازآفرینی