| 08 آذر 1399

 

• تبيين وظايف و ماموريتهاي اصلي وزارتخانه و واحدهاي وابسته براساس سياست هاي كلي بخش حمل ونقل ، مسكن و شهرسازي.
• هدايت وراهبري امر تنظيم تشكيلات حوزه ستادي ،واحدهاي‌استاني و وابسته براساس سياست هاي كلي دولت و وزارتخانه به منظور اصلاح ساختار سازماني انها منطبق با ضوابط  سازماندهي ابلاغي .
• راهبري امور نوسازي و تحول‌اداري از طريق تشكيل شوراي تحول‌اداري و فعال نمودن كميسيون هاي تحول اداري واحدهاي وابسته.
• راهبري وظائف دبيرخانه شوراي تحول‌اداري
• راهبري ونظارت برتهيه و تدوين برنامه استراتژيك منابع انساني و تهيه و تدوين طرح تربيت جانشين .
• هدايت وراهبري تهيه و تنظيم برنامه هاي آموزشي بر اساس نيازسنجي بعمل آمده‌وبا توجه به استانداردهاي مورد نياز مشاغل تخصصي هر واحد در وزارت متبوع.
• راهبري امر استقرار نظام هاي اداري و استخدامي شامل نظامهاي جذب ، استخدام و نگهداري نيروي انساني ، حقوق و مزايا ، طبقه بندي و ارزشيابي مشاغل ، امور رفاهي ، بازنشستگي و ساير امور استخدامي و مراقبت در حسن اجراي آنها منطبق با برنامه جامع نيروي انساني وباهدف جلوگيري از گسترش اندازه دولت .
• هدايت وراهبري ارائه خدمات پشتيباني از قبيل نيروي انساني ، منابع مالي و... به ساير قسمتها از طريق واحدهاي زير مجموعه.
• نظارت برامر بررسي مشكلات نظام‌اداري حوزه ستاديو واحدهاي‌استاني وبرنامه‌ريزي راهبردي به منظور ارائه راهكارهاي لازم در راستاي سياستها وخط‌مشي‌هاي حاكم بر وزارت متبوع.
• راهبري ونظارت بر امور مالي و حسابداري در چارچوب بودجه سنواتي و ساير قوانين و مقررات وهمچنين تامين منابع مالي مورد نياز وزارت متبوع.
• نظارت بر حسن اجراي آئين نامه ها ، دستورالعملها ، قوانين و مقررات در حوزه تحت نظارت.
• انجام ساير امور ارجاعي از سوي مقام محترم وزارت .