| 30 مهر 1399

• پرداخت هزينه هاي پرسنلي عملياتي تملك دارائيهاي سرمايه اي در چارچوب بودجه و اعتبارات جاري مصوب و موافقت نامه هاي متبادله.
• افتتاح دفاتر قانوني مالي در آغاز سال مالي طبق قوانين محاسباتي و مقررات مالي مربوط به منظور نگهداري حسابهاي ساليانه .
• ارائه گزارش عملكرد تخصيصهاي دريافتي و هزينه هاي انجام شده.
• دريافت وجه اعتبارات تخصيصي ابلاغي از خزانه .
• رسيدگي و كنترل دستورات پرداخت واصله و تنظيم اسناد ملي و برگه هاي محاسباتي پرداخت وجه كاركردهاي گواهي شده .
• شركت در جلسات مناقصه و ترك مناقصه مربوط به اعتبارات طرحهاي عمراني و ساير كميسيونهاي مالي و اعلام نظر و پاسخ به مسائل مالي.
• بررسي اسناد مناقصه تدوين شرايط و برگزاري مناقصه طبق قوانين و مقررات اجراي قراردادهاي صادره از سوي ديوان محاسبات و ساير محاكم قضائي.
• رسيدگي و نگهداري قراردادها و ضمانتنامه ها و مراقبت در تمديد آنها در سر رسيدهاي مقرر.
• تنظيم و ارائه اسناد هزينه هاي انجام شده به مميزين ديوان محاسبات و پيگيري تا تاييد آنها.
• تنظيم دفاتر مالي و تهيه صورت حسابهاي وجوه دريافتي و پرداختي با توجه به قوانين بودجه مصوب سنواتي و محاسباتي و ارائه آنها به وزارت امور اقتصادي و دارائي و ديوان محاسبات و پيگيري جهت رفع واخواهيهاي اعلام شده تا دريافت تائيديه لازم .
• توزيع اعتبارات مصوب واحدها برمبناي موافقتنامه هاي مبادله شده و تخصيص هاي دريافتي و دستورات صادره .
• نظارت بر مصرف اعتبارات مصوب وزارتخانه برمبناي موافقتنامه هاي مبادله شده و تخصيص هاي دريافتي و دستورات صادره.
• افتتاح حسابهاي بانكي مورد نياز از طريق خزانه و در صورت نياز در مراكز استانها و شهرستانها از طريق نمايندگي خزانه در استان .
• وصول درآمدها ، سپرده ها و مطالبات و ثبت آنها در دفاتر و انتقال آنها به خزانه در موعد مقرر و وصول و ايصال درآمدها و مالياتهاي تكليفي و بيمه و ساير كسورات قانوني طبق مقررات.
• تامين اعتبار و پرداخت وجه براي گشايش اعتبارات اسنادي و واريز اسناد هزينه مربوط با رعايت مقررات .
• نگهداري اوراق و اسناد بهادار و ضمانت نامه ها و تمديد به موقع آنها .
• مسئوليت نظارت بر حفظ اموال و اثاثيه و دارائيهاي دستگاه اجرائي مربوطه در استفاده بهينه از آنها و هماهنگي لازم جهت ماموريت جمعداري اموال.
• نگهداري دفاتر اعتبارات و تعهدات ، اموال منقول و غير منقول.
• ارائه عملكرد اعتبارات هزينه اي ، تجهيزات اداري وتملك داراييهاي سرمايه اي به واحدهاي ذيربط.
• انجام اقدامات لازم بمنظور تنظيم صورت موجودي مانده اموال در آخر هر سال ، صدور پروانه خروج اموال و نگاهداري حساب كليه اموال طبق آيين نامه اموال دولتي .
• انجام ساير موارد و اموريكه با توجه به مقتضيات انجام كار ناشي از تصويب قوانين و مقررات بعهده امور ذيحسابي و مالي باشد.