28 مهر 1400

English | 

دفتر توسعه امور بين الملل:
اين دفتر، يکی از دفاتر ستادی وزارت راه و شهرسازی - زير مجموعه قائم مقام وزير در امور بين الملل - است که همکاري‌های بين‌المللی وزارت متبوع را مديريت نموده و تعاملات بين المللي حوزه راه و شهرسازي را با هدف افزايش سهم اين وزارتخانه در رونق اقتصادي كشور توسعه مي بخشد. افزون بر اين،معرفی توانمندي‌ها و قابليت‌های مرتبط با بخش راه و شهرسازی كشور در عرصه بين‌المللی،از ديگر فعاليت‌های عمده اين دفتر به شمار مي‌رود.
 
عمده‌ترين اهداف و مأموريت‌ها:
• توسعه ارتباطات و تعاملات بين‌المللی وزارت راه و شهرسازی؛
• تدوين نقشه‌ راه همکاري‌های بين‌المللي وزارت راه و شهرسازی؛
• ايفای نقش مؤثر در مجامع و رويدادهای بين‌المللی حوزه راه و شهرسازي؛
• تقويت ديپلماسی ترابري كشور درراستای نقش‌آفرينی بيشتر در کريدورهای منطقه‌ای و بين‌المللی؛
•برگزاري كميسيون‌هاي مشترك اقتصادي جمهوري اسلامي ايران با 9 كشور اردن، الجزاير، بلغارستان، تركمنستان، روماني، سوريه، قرقيزستان، لبنان و ليبي؛
• برگزاري كميته‌هاي مشترك تخصصي راه و شهرسازي با کشورهاي هدف؛
• تسهيل و توسعه صدور خدمات فني و مهندسي در حوزه راه و شهرسازي به كشورهاي هدف؛
• مديريت مأموريت‌هاي خارجي مقامات وزارت راه و شهرسازی؛
• تقويت ديپلماسی رسانه‌ای بين‌المللی راه و شهرسازی.

گروه هاي كارشناسي:

دفتر توسعه امور بين‌الملل، وظايف محوله را در چارچوب گروه‌هاي كارشناسي زير به انجام مي‌رساند:

1. گروه همكاري‌هاي دوجانبه و كميسيون‌هاي مشترك
2. گروه همكاري‌هاي چندجانبه و سازمان‌هاي بين‌المللي
3. گروه صدور خدمات فني و مهندسي
4. گروه تشريفات، مأموريت‌ها و ملاقات‌ها
5.كارگروه سفرهاي خارجي وزارت راه و شهرسازي