27 مهر 1400

English | 

ساختار و شرح وظایف امور زنان

برنامه عملياتی امور بانوان وزارت راه و شهرسازی

در مسير شتابان توسعه، يكی از مهم‌ترين چالش‌های در پيش روی دولت و مردم، عدم برخورداری برابر جنسيتی و بی‌عدالتی اجتماعی به سبب تغيير نقش زنان درساختارهای حيات جامعه است. در دوره معاصر، مرز عرصه عمومی و خصوصی در جامعه ما تغيير يافته و همچنان در حال تغيير است. در اين راستا افزايش مستمر حضور زنان در عرصه عمومی، تغيير نقش آنان در درون خانواده و اجتماع را سبب گرديده و در اين ميان عدم تطابق بسترهای قانونی و فيزيكی چالش‌هايی را برای اين گروه از جامعه فراهم نموده است. وزارت راه و شهرسازی در راستای مسئوليت‌های اصلی خود در زمينه عرصه‌های عمومی در سكونتگاه‌ها، شهر و حمل و نقل، برآن است تا با شناسايی چالش‌های فوق و الويت‌بندی آنها راهبردها و راهكارهای مواجهه را تبيين و از طريق سياست‌گذاری به حل آن بپردازد.

اهداف اصلی:

برنامه ها و اقدامات حوزه زنان وزارت راه و شهرسازی در قالب دو هدف كلی پيگيری می‌شوند:

 • 1-ارتقای توانمندی‌ها و پيگيری مطالبات و مسايل بانوان شاغل در وزارت راه و شهرسازی - كاركنان
 •  

  اهداف و برنامه هاي اين بخش مبتني بر رويكردهاي متوازن ، مبتني بر تعالي انسان و كاهش نابرابري جنسيتي در فضاي همكاري در وزارت راه و شهرسازي است ،كه از طريق اهداف خرد زير دنبال مي شود: الف- ارتقا و تقويت نقش زنان شاغل در وزارت راه و شهرسازي در راستاي ايجاد فرصت هاي برابر براي كاركنان زن و مرد از طريق رفع چالش هاو موانع رشد از يك سو و تقويت توانمندي ها از سوي ديگر ب- ترويج رويكرد جامع در حل مسائل زنان شاغل در وزارت راه و شهرسازي ج- كمك به تأمين رفاه براي زنان شاغل در وزارت راه و شهرسازی

   

 • احصاء حقوق زنان در چارچوب وظايف و مأموريت هاي وزارت راه و شهرسازي - كاربران
 •  

  هدف اصلي در اين برنامه ، تمركز برحق زنان به شهر و سكونتگاه ها ، حق زنان به دسترسي ايمن و رفاه در بهره گيري از حمل و نقل عمومي در چارچوب وظايف و ماموريت هاي اين وزارتخانه به منظور تصميم گيري و سياست گذاري در نظر گرفته شده است. اين رويكرد در راستاي تحقق اهداف و قواعد حقوق شهروندي ، و به منظور ايجاد شرايط برابر براي افراد جامعه در بهره مندي از خدمات عرصه عمومي معنا مي يابد. اين هدف از طريق اهداف خرد زير دنبال مي شوند:

  • 1-تدوين انگاره هاي نظري در خصوص حق زنان به شهر در ايران
  • 2-تدوين انگاره هاي نظري در خصوص حق زنان به حمل و نقل در ايران
  • 3-شناسايي ، پيگيري و صيانت از حقوق زنان جامعه در سياست ها و قوانين وزارت راه و شهرسازي در انطباق و هماهنگي با انگاره هاي نظري و بسترهاي موجود حقوقی و عرفی
  • 4-شناسايي و اجراي برنامه ها و اقدامات فرهنگي و ترويجي در راستاي تحقق و عينييت يافتن انگاره هاي نظری

استراتژي هاي برنامه ريزي:

 

بهره گيري حداكثري از مطالعات اتجام شده و يافته هاي نظري موجود پرهيز از روش ها و ابزارهاي مطالعاتي زمان بر و تمركز بر روش هاي بارش افكار ، اتاق فكر و مشاوره بهره گيري حداكثري از ظرفيت هاي موجود داوطلبي ، نهادي و شبكه

برنامه ها:

 • 1-توليد محتوا درباره حقوق زنان و اهداف تعيين شده براي بخش هاي مختلف و مرتبط با وزارت راه و شهرسازي.
 • 2-طرح مسئله ، مشاركت و همكاري در تصميم گيري هاي مربوط به فوق الذكر.
 • 3-تنظيم و اجراي برنامه هاي آموزشي در جهت تحقق اهداف فوق الذكر.
 • 4-تهيه بانك اطلاعاتي و ضعيت حقوق زنان در وزارت راه و شهرسازي و انتشار گزارش سالانه.

ارتباط با ما