| 23 تیر 1399
 مهدي حيدري

 مديركل دفتر جذب سرمايه و تجهيز منابع - متولد سال  1360

سوابق تحصيلي

فوق ليسانس ديپلماسي و حقوق بين الملل از دانشگاه روابط بين الملل وزارت امور خارجه – استان تهران

 كارشناسي  مديريت صنايع از دانشگاه بين المللي امام خميني(ره) – استان قزوين

سوابق كاري
 • مديركل دفتر جذب سرمايه و تجهيز منابع ‌وزارت راه و شهرسازي
 • سرپرست دفتر سرمايه گذاري و جذب مشاركتها ‌وزارت راه و شهرسازي؛
 • معاون مدير كل ‌دفتر سرمايه گذاري و جذب مشاركتها ؛
 • مشاور معاون برنامه ريزي و اقتصاد حمل و نقل ‌در حوزه مديريت مالي و سيستمهاي اطلاعاتي مسكن مهر؛
 • كارشناس و دبير كارگروه صدورخدمات مهندسي
 • كارشناس و دبير كارگروه سرمايه گذاري خارجي 
 • كارشناس مسئولكميته ملي اسكان بشر ملل متحد (UN-Habitat )
 • تجارب كاري
 • مديريت و راهبري جلسات مشترك با سرمايه گذاران داخلي و خارجي در خصوص پروژه هاي حمل و نقلي
 • مديريت و راهبري فرايند تامين مالي پروژه هاي زيرساختي در حوزه هاي جاده اي، ريلي، بندري، و هوايي در قالب مدلهاي مختلف تامين مالي مختلف از جمله فاينانس خارجي (ماده 62 قانون محاسبات عمومي)، فاينانس داخلي (ماده 56 قانون الحاق 2)، صندوق توسعه ملي، مشاركت عمومي – خصوصي، سرمايه گذاري خارجي و انتشار صكوك
 • مديريت اخذ مصوبات سرمايه گذاري از دولت و انعقاد اسناد قراردادي از جمله تفاهم نامه و قرادادهاي واگذاري براي پروژه هاي زيرساختي در چهار حوزه جاده اي، ريلي، بندري و هوايي
 • نماينده تام الاختيار معاونت در جلسات كميسيون اقتصاد دولت جهت تدوين لايحه قانوني مشاركت عمومي و خصوصي، آيين نامه اجراي بند ه تبصره 19 قانون بودجه سال جاري، آيين نامه اجرايي بند ب ماده 12 قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ساير متون حقوقي – قانوني – قراردادي و غيره
 • تدوين و اصلاح آيين نامه اجرايي قانون احداث پروژه هاي عمراني حوزه راه و شهرسازي
 • مديريت و راهبري دبيرخانه شوراي سياستگذاري و هماهنگي تامين مالي
 • مديريت و راهبري پروژه هاي پژوهشي معاونت برنامه ريزي و اقتصاد حمل و نقل از طريق دبيرخانه كميته پژوهش و انجام 4 پروژه تخصصي براي دفتر جذب سرمايه و تجهيز منابع
 • حوزه هاي تخصصي و مطالعاتي
 • مديريت مالي
 • مديريت منابع انساني
 • اقتصاد خرد، كلان و مهندسي و اقتصاد سياسي بين الملل
 • حسابداري
 • مديريت پروژه
 • حقوق بين الملل سرمايه گذاري (مدلهاي قراردادي)
 • حقوق بين الملل درياها
 • حقوق بين الملل معاهدات
 • حقوق بين الملل سازمانهاي بين المللي
 • تاليف و ترجمه
 • تاليف كتاب جنگهاي نوين در هزاره سوم
 • تاليف مقاله نفت، توسعه و دمكراسي
 • تاليف مقاله جايگاه ايران در منطقه آسياي حنوب غربي
 • تايف مقاله جنگهاي رواني
 • تاليف پايان نامه عضويت ايران در سازمان همكاري شانگهاي و تاثير آن بر جايگاه منطقه اي ايران
 
دفتر جذب سرمايه و تجهيز منابع
  • تدوين شاخصهاي مورد نياز سرمايه‌گذاري در حوزه فعاليت راه، مسكن و شهرسازي، شامل شاخصهاي اولويت‌بندي طرح‌هاي سرمايه‌گذاري، انتخاب روشهاي بهينه تأمين مالي، واگذاري طرح‌ها و انتخاب متقاضي برتر، تنظيم مستندات و قراردادهاي سرمايه‌گذاري(تهيه تفاهم‌نامه‌هاي همسان، مجوزهاي حاكميتي و قراردادهاي سرمايه‌گذاري) و نظارتي
  • بررسي و برنامه ريزي به منظور جلب مشاركت وتشويق به سرمايه‌گذاري اشخاص وموسسات داخلي وخارجي در طرح‌هاي راه وترابري، مسكن وشهر سازي.
  • مطالعه و تعيين اولويت‌هاي سرمايه گذاري درامورحمل ونقل، مسكن وشهرسازي.
  • شناسايي منابع مالي داخلي و خارجي مورد نياز و ايجاد زمينه جذب آن‌ها و تهيه بانكهاي اطلاعاتي در سامانه مرتبط.
  • برقراري ارتباط مستمر با بانك‌ها و موسسات مالي و اعتباري به منظور تجهيز و تامين منابع مالي مورد نياز .
  • انجام مذاكره براي انعقاد تفاهم نامه‌ها وقراردادهاي داخلي و بين المللي با تامين كنندگان منابع مالي طرح‌هاوپيگيري اجراي آن‌ها.
  • تهيه پيش‌نويس مصوبه هاي سرمايه گذاري و مشاركت وپيگيري تااخذ تصويب‌نامه از مراجع ذيصلاح.
  • مذاكره با موسسات مالي بين المللي وبانكهاي خارجي نظير بانك توسعه اسلامي،بانك جهاني ، بانك توسعه زير ساخت و توسعه آسيا و.... براي تامين منابع مالي طرح‌ها.
  • بازنگري قوانين و مقررات حوزه سرمايه‌گذاري و مشاركت و تهيه پيشنهادهاي لازم براي اصلاحات در مراجع ذيربط.
  • برگزاري همايش‌ها، سمينارها ونشستهاي تخصصي داخلي وبين‌المللي به منظور معرفي فرصت‌هاي سرمايه‌گذاري وزارت متبوع.
  • سياست‌گذاري جهت استفاده از ظرفيتهاي بازار سرمايه وشركت هاي فعال در آن براي تامين مالي پروژه هاي حوزه راه وشهرسازي .
  • نظارت عالي بر فرآيند استهلاك سرمايه‌گذاري و بازپرداخت اصل و فرع اقساط مربوط به منابع تجهيز شده.
  • بررسي، نظارت عالي و تأييد محتواي متون قراردادهاي سرمايه‌گذاري و تجهيز منابع.
  • نظارت بر فرآيند مذاكرات سرمايه‌گذاري و تجهيز منابع توسط شركت‌ها و سازمان‌هاي تابعه و وابسته وزارت متبوع و راهبري مذاكرات براي امضاء اسناد قراردادي.
  • تعريف طرح‌هاي جديد سرمايه‌گذاري مبتني بر شناسايي قابليت‌هاي موجود در مناطق مختلف كشور با هدف ايجاد توسعه متوازن
  • ايجاد سامانه سرمايه‌گذاري و تجهيز منابع مالي در راستاي سند معماري سازماني با هدف شفاف‌سازي اطلاعاتي، جلوگيري از موازي كاري ، مستندسازي اسناد قراردادي با پايش مستمر ومديريت بهينه فرآيند سرمايه‌گذاري و تجهيز منابع ازطريق صدور تاييديه سيستمي براي اجراي هريك از مراحل فرايند مربوط.
  • سياستگذاري در خصوص مديريت بهينه دارايي‌هاي موجود در وزارت راه و شهرسازي با هدف بهره‌گيري از ظرفيت‌هاي حوزه راه، مسكن و شهرسازي براي توسعه ظرفيت‌هاي سرمايه‌گذاري در حوزه وظايف مربوطه.
  • برنامه ريزي وانجام اقدامات لازم به منظورجذب وهدايت اعتبارات وتسهيلات بانكي موردنيازطرحهاوبرنامه هاي مصوب وزارت وحضوردرمراجع ذيصلاح پولي وبانكي كشوربه منظورتوجيه ودفاع ازآنهاوپيگيري ابلاغ اعتبارات وتسهيلات موردنيازونظارت برحسن اجراي آن
  • انجام اقدامات لازم درجهت ايجاد، تقويت وتوسعه صندوقهاي توسعه اي درحوزه فعاليت راه وشهرسازي
  •   انجام امور دبيرخانه شوراي عالي تامين مالي وزارت راه وشهرسازي
 

 

ليست همكاران دفتر جذب سرمايه و تجهيز منابع

رديف

نام و نام خانوادگي

سمت

مدرك تحصيلي

رشته تحصيلي

شماره تماس

1

مهدي حيدري

مدير كل

كارشناسي ارشد

ديپلماسي و حقوق بين الملل

88646073

2

فرزاد دادفر

معاون مدير كل

كارشناسي ارشد

برنامه ريزي سيستمهاي اقتصادي

3280

3

نصرت اله طيبي

معاون اداره امور عمومي

ديپلم

اقتصاد اجتماعي

5116

4

مونا صفريان

كارشناس پيگيري

ديپلم

ادبيات و علوم انساني

5118

5

بهرنگ مداح

مشاور دفتر جذب سرمايه و تجهيز منابع و رئيس اداره

كارشناسي

علوم ارتباطات

3283

6

فروزان نحاس

رئيس گروه تجهيز منابع خارجي

كارشناسي ارشد

 مترجمی زبان

3287

7

حسين عزيزي

رئيس گروه مشاركت عمومي و خصوصي

كارشناسي ارشد

عمران 3289

8

مجيد آسوار

كارشناس جذب سرمايه و تجهيز منابع

كارشناسي ارشد

عمران

 

9

آذردخت شهروان

كارشناس جذب سرمايه و تجهيز منابع

كارشناسي

حسابداري

 

10

بابك حبيبي

كارشناس جذب سرمايه و تجهيز منابع

كارشناسي ارشد

عمران

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

88646073

88646074
پست الكترونيكي
تهران –ميدان آرژانتين- بلوار آفريقا–وزارت راه وشهرسازي -ساختمان شهيد دادمان – طبقه دوازدهم –دفتر جذب سرمايه
ساعت كار

8 الي 16.15