| 23 تیر 1399


 

حميد نظري كميشاني

مدير كل دفتر بودجه متولد سال 1354

سوابق تحصيلي

 فوق ليسانس مديريت دولتي از دانشگاه تهران

ليسانس مديريت دولتي از دانشگاه تهران

سوابق شغلي :
 • سرپرست فروش گروه صنعتي فارس( بخش خصوصي)
 • كارشناس بودجه دفتر برنامه ريزي و تلفيق طرحها وزارت راه و ترابري
 • رئيس گروه اعتبارات دفتر برنامه ريزي و تلفيق طرحها وزارت راه و ترابري
 • معاون مديركل دفتر برنامه ريزي و تلفيق طرحها وزارت راه و ترابري
 • سرپرست دفتر تلفيق بودجه وزارت راه و شهرسازي
 • مدير كل دفتر بودجه وزارت راه و شهرسازي
مهمترين فعاليت ها و تجارب
 • تهيه و تنظيم بودجه پيشنهادي وزارت راه و شهرسازي و دستگاههاي تابعه براي درج در لايحه
 • تهيه گزارشات عملكرد اعتبارات وزارت راه و شهرسازي و دستگاههاي تابعه 
 • انجام امور اجرايي بودجه و تهيه ابلاغيه ها بر اساس ضوابط مربوطه
 • شركت در جلسات مختلف درون سازماني و برون سازماني در حوزه بودجه به نمايندگي از وزارت راه و شهرسازي
تأليفات
 • معماري سازماني (منتشره در نشريه راه ابريشم)
 • نقش و تاثير اعمال عوارض جاده اي در حمل و نقل باري كشور(منتشره در نشريه راه ابريشم)
حوزه مطالعاتي
دفتر بودجه
 • بررسي منابع درآمدي وزارت متبوع وواحدهاي وابسته،جمع بندي، تلفيق وارائه به سازمان برنامه و بودجه كشور براي درج در قانون بودجه سنواتي
 • تهيه وتنظيم بودجه سنواتي وزارت متبوع و واحدهاي وابسته در قالب فصول، برنامه‌ها، طرحها و لايحه تلفيق آن‌ها در چارچوب بودجه سنواتي و ارسال به مراجع ذيربط برون سازماني.
 • اخذ اطلاعات اعتبارات رديف‌هاي بودجه سنواتي دفاتر ستادي ، واحدهاي استاني و وابسته وبررسي، تجزيه و تحليل و تلفيق آن‌ها براي اتخاذ تصميم مقامات ذيربط .
 • تهيه وتنظيم موافقت نامه هاي رديف هاي بودجه حوزه ستادي( طرح هاي تملك دارائي هاي سرمايه ايي وجاري )
 • جمع آوري اطلاعات فرمهاي تكميل شده موافقتنامه هاي دفاترحوزه ستادي و واحدهاي وابسته و تلفيق و بررسي آن‌ها و تهيه گزارشهاي تحليلي لازم .
 • تهيه بانك اطلاعاتي قوانين بودجه سنواتي مربوط به اعتبارات تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي‌، هزينه‌اي، درآمدها و همچنين موافقتنامه‌ها، تخصيص‌ها، طرح‌ها و پروژه‌هاي خاتمه يافته، در دست اجراء، مطالعه شده و در دست مطالعه.
 • بررسي و مقايسه بودجه پيشنهادي با قانون بودجه واستخراج مغايرت‌هاي مربوطه وتهيه گزارشهاي تحليلي آن.
 • اخذ اطلاعات موافقتنامه‌هاي استاني و تهيه گزارش‌هاي مربوطه و انجام مكاتبات لازم با سازمان برنامه و بودجه و پيگيري و اعلام به استان‌ها .
 • تهيه گزارش عملكرد اعتبارات ملي و استاني و ارائه آن به معاونت براي بهره‌برداري لازم .
 • اخذ اعتبارات رديف هاي بودجه از سازمان برنامه و بودجه كشور و ارسال به واحدهاي ذيربط .
 • دريافت پيشنهادهاي اصلاحيه موافقت نامه‌ها و متمم بودجه(در صورت لزوم) ازدفاتر و واحدهاي استاني و وابسته و بررسي ، تلفيق و نهايي نمودن پيشنهاد اصلاحيه يا متمم بودجه تا حصول نتيجه .
 • نظارت بر تهيه و تنظيم موافقت‌نامه‌هاي رديف‌هاي بودجه حوزه ستادي و واحدهاي وابسته وپيگيري مبادله آن‌هابا همكاري واحدهاي ذيربط.
 • نظارت بر تهيه، تنظيم وتكميل اطلاعات طرح‌هاي تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي وارسال آن به سازمان برنامه و بودجه براي ارزيابي وزارت متبوع .
 • برنامه‌ريزي و نظارت بر نحوه تخصيص و توزيع اعتبارات، منابع مالي، تسهيلات بانكي، وجوه اداره شده و يارانه‌هاي حوزه با هماهنگي نهادهاي اجرايي ذيربط.
 • نظارت و تطبيق عملكرد بودجه و اعتبارات با طرح‌ها(و پروژه‌هاي) مندرج در موافقتنامه‌ها و تهيه گزارش‌هاي تحليلي مديريتي براي ارائه به مسؤولين ذيربط.
 • تطبيق منابع اعتباري تخصيص يافته و پرداخت‌شده با پيشرفت فيزيكي طرح‌ها و تهيه و ارائه گزارش‌هاي تحليلي به مقامات ذيصلاح.
 • نظارت مستمر بر اجراي طرح‌هاي تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي ملي و استاني ويژه.
 • پايش و نظارت عمليات اجرايي بر اساس موافقتنامه‌ها، ضوابط و دستورالعملهاي فني و مجوزهاي صادره، مطالعات مصوب و تعهدات مربوطه و تطبيق كليه پرداخت‌ها با طرح‌هاي وزارت متبوع.
 • انجام اقدامات لازم به منظوربهبودوبهسازي فرآيندهاي پيشبيني،تهيه،تلفيق،تصويب،ابلاغ،تخصيص وتوزيع بودجه وزارت درسطو ح مختلف.
 

 

ليست همكاران دفتر بودجه

رديف

نام و نام خانوادگي

سمت

مدرك تحصيلي

رشته تحصيلي

سابقه خدمت

1

حميد نظري

مدير كل بودجه

فوق ليسانس

مديريت دولتي

88888129

2

زهرا گراشي

معاون بودجه

فوق ليسانس

مهندسي صنايع - مهندسي سيستمهاي اقتصادي

82243190

3

آمنه درويش محمدي

معاون بودجه

ليسانس

حسابداري

82243219

4

امير پازندي

معاون نظارت

فوق ليسانس

مهندسي عمران - سازه

82244237

5

بهمن عزيزي

مشاور

فوق ليسانس

مديريت دولتي

82243218

6

علي اكبر عاليشاه

رييس دفتر مدير كل

ليسانس

روابط عمومي

88888129

7

حجت تكبيري

رئيس گروه

ليسانس

مهندسي عمران

82243206

8

آرزو علياري اسكويي

رئيس گروه

ليسانس

مديريت دولتي

82243217

9

مهري رفيعي

رئيس گروه

ليسانس

رياضي كاربردي

82243204

10

ناديا كول

كارشناس مسئول

فوق ليسانس

مديريت فناوري

82243213

11

روح الله اشراقی

كارشناس

ليسانس

مهندسي عمران

82243211

12

پروانه باقري

كارشناس

فوق ليسانس

مديريت دولتي

82243194

13

فرزاد برومند

كارشناس

ليسانس

مديريت امور فرهنگي

82243196

14

بهرام بماني

كارشناس

ليسانس

كامپيوتر

82243284

15

نرگس جابرزاده

كارشناس

ليسانس

محيط زيست

82243201

16

نوشين جلالي نژاد

كارشناس

فوق ديپلم

مديريت خانواده

82243205

17

بهروز جنتي فر

كارشناس

ليسانس

حسابداري

82243198

18

معصومه حاجي محمودي

كارشناس

ليسانس

فيزيك

82243203

19

محمد امين رضاپور

كارشناس

فوق لیسانس

مهندسي عمران(حمل و نقل)

82244127

20

رقيه سبزي

كارشناس

ليسانس

ادبيات زبان

82243144

21

عباس سلطاني

كارشناس

ليسانس

مهندسي عمران

82244136

22

زينب صبري

كارشناس

ديپلم

اقتصاد

82243209

23

معصومه عليزاده

كارشناس

فوق ليسانس

مهندسي عمران -GIS

82243208

24

فاطمه قرباني ماياني

كارشناس

ليسانس

حسابداري

82243191

25

سيد حسام الدين قائم مقامي

كارشناس

فوق ليسانس

مهندسي عمران - سازه

82244239

26

اسماعيل كاظمي نجفي

كارشناس

ليسانس

مديريت صنعتي

82243193

27

فرزانه كريمي

كارشناس

فوق ليسانس

روابط بين الملل

82243216

28

مرضيه ناظم زاده گوكي

كارشناس

فوق ليسانس

اقتصاد توسعه

82243201

29

پروانه هادي گل سهي

كارشناس

فوق ديپلم

مديريت خانواده

82243195

88888129

88646126
پست الكترونيكي
تهران –ميدان آرژانتين- بلوار آفريقا–وزارت راه وشهرسازي -ساختمان شهيد دادمان – طبقه دوازدهم –دفتر بودجه
ساعت كار

8 الي 16.15