| 23 تیر 1399
رامين يعقوبي

مدير كل دفتر برنامه ريزي- متولد سال  1349

سوابق تحصيلي

كارشناسي ارشد مديريت استراتژيك دانشگاه تهران

 كارشناسي  رياضي شهيد باهنر كرمان

سوابق كاري
 • مدير كل دفتر برنامه ريزي ‌وزارت راه و شهرسازي
 • مدير كل دفتر نوسازي و تحول اداري‌وزارت راه و شهرسازي؛
 • معاون مدير كل ‌دفتر برنامه و بودجه؛
 
دفتر برنامه ريزي
  • نظارت بر تهيه برنامه‌هاي داراي قابليت حركت (Mobility) و قابليت سكونت (Livibility) جمعيت.
  • تدوين نظام برنامه‌ريزي و همچنين راهبري، نظارت و تلفيق برنامه‌ بر اساس نظام برنامه‌ريزي مدون شده و ارائه براي تصويب مراجع (حوزه ستادي و دستگاه‌هاي تابعه)
  • تدوين برنامه‌هاي حوزه ستادي وزارتخانه
  • بسترسازي و نظارت در جهت توسعه متوازن و ايجاد هماهنگي بين برنامه‌هاي اسكان و برنامه‌هاي توسعه حمل و نقل در چارچوب آمايش سرزمين .
  • تدوين شاخص‌هاي پايش تحقق برنامه‌هاي بخش هاي مسكن و حمل ونقل و تعيين روابط علي و معلولي ميان برنامه‌هادرسطوح راهبردي،بلندمدت،ميان مدت وكوتاه مدت وهمچنين تعيين شاخصهاي ارزيابي برنامه‌ها
  • تهيه و تنظيم برنامه پنج ساله توسعه وزارتخانه و ارائه به سازمان برنامه و بودجه كشور
  • تعيين نيازمنديها، مدلها و تحليلهاي اطلاعاتي لازم به منظور برنامه‌ريزي و تصميم‌سازي مناسب
  • راهبري برنامه هاي ارائه شده به منظور مصرف بهينه انرژي در بخش
  • مطالعه،بررسي،تجزيه وتحليل وتبيين نقاطضعف وقوت،تهديدها،فرصتها،نيازهاواولويتهاي برنامه ريزي در حوزه مسئولیت وزارت راه وشهرسازی.
  • برنامه ريزي به منظوردستيابي وتحقق توسعه پايداربخش حمل ونقل،‌مسکن وشهرسازی.
  • برنامه ریزی،تدوين طرحهاي اشتغال زاوارائه راهکاردرخصوص بهبودوضعیت اشتغال وكارآفريني حوزه مسئولیت وزارت راه وشهرسازی باهمكاري سايرمعاونتهاومؤسسات وشركتهاي وابسته
  • اولويت بندي اجراي طرحها و پروژه هاي زيربنايي در راستاي سياستهاي ابلاغي
  • تهيه و پيشنهاد بروزآوري قوانين، مقررات، آيين‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها‌، شيوه‌نامه‌ها و تفاهم‌نامه‌ها در حوزه برنامه‌ريزي
  • نيازسنجي و تعيين، طرح‌هاي مطالعاتي مورد نياز حوزه و لحاظ نمودن در برنامه‌هاي پيشنهادي به منظور تهيه، تدوين و اجرا برنامه توسط واحد سازماني مربوط.
  • نظارت بر روند اجرائي طرح ها وپروژه هاي ملي واستاني در چهارچوب برنامه هاي مصوب
  • انجام بررسيهاواتخاذتمهيدات لازم بمنظورتدوين نظام تخصيص وتوزيع مليومنطقهاي منابع واعتبارات وتسهيلات بهينه
 

رديف

نام و نام خانوادگي

مدرك تحصيلي

رشته تحصيلي

پست سازماني­ مستخدم

جايگاه فعلي مستخدم

سنوات خدمت

سماره تماس

1

رامين يعقوبي

كارشناسي ارشد

مديريت استراتژيك

مدير كل دفتر برنامه‌ريزي

مدير كل

24

88646196

88646197

2

فاطمه طالعي

كارداني

عمران امورپيمان‌ها

متصدي امور دفتري

رييس دفتر

20

88646196

88646197

3

بهروز رحماني

كارشناسي ارشد

مهندسي راه و ترابري

معاون مدير كل دفتر برنامه‌ريزي

معاون مدير كل

17

82244133

4

عباس آزادي مقدم

كارشناسي ارشد

مهندسي صنايع

رييس گروه تلفيق برنامه

معاون مدير كل

15

82244137

5

پرويز رياضي

كارشناسي

مهندسي كامپيوتر

رييس گروه طرح و برنامه‌ريزي

رييس گروه

16

82244140

6

محمدرضا رحيمي بافراني

كارشناسي ارشد

سازه

رييس گروه برنامه ريزي

رييس گروه

15

82244139

7

حميدرضا شكارسري

كارشناسي

زمين شناسي

كارشناس بررسي و تلفيق برنامه مسكن و شهرسازي

كارشناس

28

82244138

8

سيدمحسن صالحي

كارشناسي

مديريت بازرگاني

كارشناس برنامه ريزي

كارشناس

19

82244131

9

فاطمه موحدي

كارشناسي ارشد

مهندسي راه وترابري

كارشناس بررسي و تلفيق برنامه حمل و نقل

كارشناس

17

82244125

10

مينو اميرمعزي

كارشناسي ارشد

روانشانسي عمومري

كارشناس برنامه ريزي

كارشناس

17

82244149

11

فرشته ملك نيا

كارشناسي ارشد

علوم اقتصادي

كارشناس بررسي و تلفيق برنامه حمل و نقل

كارشناس

21

82244132

12

نيلوفر جعفري

كارشناسي ارشد

برنامه‌ريزي و تحليل سيستم‌هاي اقتصادي

كارشناس بررسي و تلفيق برنامه مسكن و شهرسازي

كارشناس

10

82244130

13

سميه فضلي

كارشناسي

مهندسي فناوري و اطلاعات

كارشناس

كارشناس

15

82244144

14

فهيمه بيدقي

كارشناسي ارشد

روانشانسي باليني

كارشناس هماهنگي و پيگيري

كارشناس

15

82244135

15

محمد نيك بختيان

كارشناسي ارشد

كارشناس مامور از استان

كارشناس

25

82244149

16

اميرحسين خلج

كارشناسي ارشد

مديريت

رييس گروه معاونت حمل و نقل

كارشناس

18

82244134

17

حميدرضا ابويي مهريزي

كارشناسي

عمران - عمران

كارشناس GIS

كارشناس

22

82244150

18

پيمان اله‌ديني

كارشناسي

عمران ساختمان‌سازي

كارشناس

كارشناس

15

82244154

 

88662260

88662262
پست الكترونيكي
تهران –ميدان آرژانتين- بلوار آفريقا–وزارت راه وشهرسازي -ساختمان شهيد دادمان – طبقه دهم جنوبي –دفتر برنامه ريزي
ساعت كار

8 الي 16.15