| 23 تیر 1399
دفتر آمار، اطلاعات و پايش برنامه ها
 • شناسايي نيازهاي آماري وزارتخانه و واحدهاي استاني و وابسته از طريق استقرار نظام اطلاعات و آمار ثبتي، استانداردسازي اقلام اطلاعاتي و مقادير مربوطه،هم‌راستا با مستندات معماري سازماني با همكاري و هماهنگي مراجع ذي صلاح
 • جمع‌آوري و جمع‌بندي آمار و اطلاعات عملكردي وزارت راه و شهرسازي(ستاد، سازمانها و شركتها و ادارات كل تابعه) به عنوان مرجع ارائه آمار ، بر اساس نظام اطلاعات و آمار ثبتي به ذينفعان
 • جمع‌آوري اطلاعات و آمار پايه، مورد نياز در برنامه ريزي، پايش برنامه‌ها و تصميم‌سازي
 • راهبري در تهيه و اجراي طرحهاي آماريدر قالب برنامه مصوب شورايعالي آمارواستخراج نتايج آماري و اطلاع رساني در اين زمينه .
 • جمع آوري داده ها، آمارها و اطلاعات مورد نياز حسابهاي ملي حوزهذيربط در سطح ملي و منطقه اي .
 • تهيه شناسنامه تمامي شاخص هاي آماري حمل و نقل و مسكن و شهرسازي و مديريت آن‌ها در قالب Metadata و به روز رساني ساليانه آن‌ها
 • ايجاد وبه روز‌آوري پايگاه جامعه داده‌هاي اطلاعاتي وآماري وزارتخانه در راستاي مستند معماري سازماني وفراهم نمودن زمينه اتصال آن به پايگاه اطلاعات آماري بخش شبكه اطلاع رساني كشورباهماهنگي مركزآمارايران .
 • تهيه سالنامه ، فصلنامه ، ماهنامه و گزارش هاي آماري تخصصي برحسب نياز .
 • بررسي‌و پيشنهاد راهكارهاي مناسب براي هماهنگي طرحها و برنامه هاي جاري در وزارت راه و شهرسازي.
 • تعيين روابط ميان شاخصهاي پايش برنامه‌ها با اقلام آماري و اطلاعاتي و جمع‌آوري و جمع‌بندي داده‌هاي لازم
 •  پايش تحقق برنامه هاي راهبردي و عملياتي ، تحليل دلايل عدم تحقق برنامه‌ها و ارائه راهكارهاي اصلاحي و ارائه آن به مراجع درون و برون سازماني.
 
 

88888126

88662355
پست الكترونيكي
تهران –ميدان آرژانتين- بلوار آفريقا–وزارت راه وشهرسازي -ساختمان شهيد دادمان – طبقه دوازدهم –دفتر آمار
ساعت كار

8 الي 16.15

 

 عنوانتاریخ اصلاححجم