04 آبان 1400

English | 

دفاتر معاونت برنامه ريزي و مديريت منابع

 • دفتر جذب سرمايه و تجهيز منابع

  دفتر جذب سرمايه و تجهيز منابع

 • مركزفناوری اطلاعات و ارتباطات ( فاوا)

  مركزفناوری اطلاعات و ارتباطات ( فاوا)

 • دفتر بودجه

  دفتر بودجه

 • دفتربرنامه ريزي

  دفتربرنامه ريزي

 • دفتر آمار،اطلاعات و پايش برنامه ها

  دفتر آمار،اطلاعات و پايش برنامه ها

 • مرکز توسعه و سیاست های راهبردی

  مرکز توسعه و سیاست های راهبردی