28 شهریور 1398
En | 
فایل های تفصیلی طرح جامع حمل‌ونقل کشور در سال 1382 را از اینجا دانلود نمایید.

اقدامات در زمینه طرح جامع حمل‌ونقل کشور

1- تهيه شرح خدمات و زمانبندي مطالعات به هنگام سازي طرح جامع حمل و نقل كشور

2- جمع آوري اطلاعات مورد نياز در زمينه عرضه و تقاضا براي به هنگام سازي مدل‌هاي مطالعات قبلي طرح جامع شامل:
          - اطلاعات جمعيتي (جمعيت، اشتغال)
          - اطلاعات جاده‌اي (مقاطع عرضي راه، نقشه كاربردي جديد از راه‌هاي موجود و طرح ‌هاي آينده، آخرين آمار و اطلاعات مبدا – مقصد مسافر و بار راهها و.....)
          - اطلاعات ريلي (نقشه كاربردي و اطلاعات شبكه ريلي كشور و در دست ساخت ، آخرين آمار و اطلاعات مبدا مقصد مسافر و بار در شبكه ريلي، اطلاعات مربوط به جابجايي
             عمومي بار و كالا در شبكه ريلي و....)
          - اطلاعات بنادر(اطلاعات مسافرو بار جا به جا شده در همه بنادر كشور، ترافيك كانتينري به تفكيك پر و خالي در هر بندرو.....)
          - اطلاعات هواپيمايي(نقشه فرودگاه هاي كشورف تعداد مسافرين ورودي به، و خروجي از هر فرودگاه، آخرين اطلاعات مبدا – مقصد مسافر و بارو....)

3- تطابق اطلاعات جمع آوري شده مربوط به راه‌هاي كشور و خطوط ريلي با نتايج برآورد مطالعات طرح جامع و تعيين ميزان انحراف برآورد‌هاي طرح با شرايط موجود

4- راهبري و نظارت بر پرو‍ژه تدوين سند راهبردي طرح جامع حمل و نقل

5- بررسي مطالعات طرح جامع در ساير كشور‌ها

 
          - امریکا

                    - اطلاعات طرح:

                            · سال افق طرح مطالعات : 2020 افق كوتاه مدت و 2040 افق بلند مدت

                           · آمارگيري مبدا – مقصد : سال 2011-2012
                           · نوع مدل : مدل 4- مرحله‌اي
                           · اهداف سفر : كاري – مدرسه – دانشگاه – خريد – توريست – ساير
                           · ساعات مطالعه : 6 تا 9 صبح، 9 صبح تا 16، 16 تا 19، 19 تا 6 صبح
 
                    - هدف كلي اين مطالعه دسترسي به حمل و نقل پايدار و توسعه حمل و نقل با توجه به اهداف زير است:
                           · دسترسي و قابليت اطمينان
                           · افزايش استاندارد زندگی با افزايش كارایی سيستم حمل و نقل
                           · محيط زيست
                           · سلامتي
                           · عدالت اجتماعي
                           · ايمني و حفاظت
 
          - استراليا (ولز جنوبي)
                    - اهداف طرح جامع:
                           • بهبود كيفيت خدمات
                           • بهبود كيفيت زندگي
                           • حمايت از رشد اقتصادي و بهره‌وري
                           • حمايت از توسعه منطقه اي
                           • بهبود ايمني و امنيت
                           • كاهش آسيب هاي اجتماعي
                           • بهبود پايداري
                           • تقويت زير ساخت هاي حمل و نقل
                    - موارد لحاظ شده در طرح جامع:
                           • تركيب حمل و نقل با كاربري زمين
                           • شناسايي كريدورهاي اصلي حمل و نقل
                           • تعريف عملكردمورد نياز شبكه حمل و نقل
                           • حركت به سمت سيستم يكپارچه و متصل حمل ونقل

           - آلمان
                    - ضرورت طرح جامع
                           • فراهم كردن امكان استنتاج طرح اجرايي از استراتژيهاي كيفي با وجود هماهنگي و يكپارچگي بين حمل و نقل و طرح فضايي (كاربري زمين).
                           • طرح جامع بايد پتانسيل تغيير در موقعيتهاي خاص را بر اساس يك فرآيند متمركز داشته باشد.
                           • طرح جامع بايد با برنامه‌هاي رسمي و غيررسمي مرتبط با حمل و نقل هماهنگ باشد.
                           • مشاركت عمومي در طرح جامع شانس دستيابي به يك راه حل جمعي و پذيرش شاخص‌هاي حمل و نقل بوجود مي‌آورد.
                           • طرح جامع به شاخص‌هاي حمل و نقل وجاهت قانوني مي‌دهد.
                           • طرح جامع براي تخصيص بودجه فدرال به بخش حمل و نقل مهم است.
                           • طرح جامع استراتژي اصلي و ابزار اجرايي توسعه سيستم‌هاي حمل و نقل كارا است.
                           • طرح جامع بايد با طرح‌هاي شهري پايدار اتحاديه اروپا هماهنگ باشد
.
           - نروژ
                     - هدف طرح جامع:
                            • توسعه سيستم حمل و نقل سريع ، آسان و ايمن در وضع موجود و آينده
                    - ساير اهداف:
                           • توسعه تجهيزات پياده روي و دوچرخه سواري

                           • انتقال‌حمل‌و‌نقل بار از جاده به دريا و ريل - مجهزنمودن هاب‌ها براي سهولت در ترانزيت كالا
                           • استفاده موثر و كارآمدتر از منابع
                                                      - اخذ و جمع آوري موثر و كارآمدترعوارض جاده‌اي
                                                      - توجه بيشتر به شركت هاي كارآمد
                                                      - برنامه ريزي‌هاي كارآمدتر
                           • تخصيص منابع مالي پيش بيني شده و پياده سازي و اجراي موثرتر
                           • توجه به حمل و نقل برون مرزي
                           • افزايش سرمايه گذاري در زير ساخت‌هاي حمل و نقل
 
                    - طرح ملي حمل و نقل كشور نروژ 2023– 2014
                           • چالش‌هاي اصلي:
                                                      - جهاني شدن
                                                      - رشد جمعيت
                                                      - رشد اقتصادي
                                                      - ايمني
                                                      - آلودگي هوا و آلاينده‌ها

          - ميانمار
                    - اهداف طرح جامع:

                           • طرح دستورالعملي براي سرمايه گذاري بلند مدت و رشد اقتصادي تا افق 2030
                           • طرح دستورالعملي‌هايي با بخشهاي صنعتي كه قابليت تبديل به بخش خصوصي را دارند و كمك به برنامه‌ريزي در خصوص سرمايه‌گذاري و تصميم‌گيري براي
                              پروژه‌هاي مختلف حمل و نقلي
                           • طرح چشم‌اندازهاي توسعه بخشهاي مرتبط با حمل و نقل؛ اين چشم‌انداز خط مشي‌هاي جامع، استراتژي‌هاي توسعه، و پروژه‌هاي مرتبط با تمام شيوه‌هاي
                              حمل و نقل را در بر مي‌گيرد.
                           • با طرح توسعه ملي (NCDP) در پيوستگي است و با اهداف آن بروزرساني مي‌شود.