03 مهر 1400

English | 

تاريخچه وزارت راه و شهرسازي:

وزارت فوائد عامه:

 

در سال 1298 هجري قمري و در دوران سلطنت ناصرالدين شاه وزارت فوائد عامه تاسيس شد و امور مربوط به احداث راه ، پل و راهداري بر عهده وزارتخانه مذكور گذاشته شد. اين وزارتخانه تدريجاً در سالهاي پس از تأسيس به وظايف ديگري مانند تجارت و فلاحت پرداخته كه به همين دليل بعدها به نام فوائد عامه ، فلاحت و تجارت تغيير نام يافته است . هزينه هاي راهسازي در اين دوران با اخذ باج يا حق العبور كه در راهدارخانه ها گرفته مي شد تأمين مي گرديد. درسال 1304 با پيشنهاد دولت وقت و تصويب دوره پنجم مجلس شوراي ملي دريافت باج يا حق العبور در راهدارخانه ها ممنوع و مقرر شد از وزن غيرخالص صادرات و واردات مملكتي مالياتي به عنوان ماليات راه دريافت شود.


اداره كل طرق و شوارع:

 

 

در تاريخ 1301/1/11 اداره كل طرق و شوارع در وزارت فوائد عامه، فلاحت و تجارت به منظور اقدام موثر براي راهسازي ، نگهداري و بهره برداري تشكيل گرديد. اداره كل طرق و شوارع، راههاي كشور را به نواحي مختلف تقسيم كرد و مسئوليني براي اداره امور راهسازي و تعمير و نگهداري آنها معين كرد.

 


وزارت طرق و شوارع:

 

 

 

در تاريخ 1308/12/27شمسي به موجب قانون مجلس شوراي ملي:
1- وزارت طرق و شوارع 2- وزارت اقتصاد ملي، به جاي وزارت فوائد عامه، فلاحت و تجارت تشكيل گرديد.
به موجب ماده 2 اين قانون ، وزارت طرق و شوارع وظايف مراقبت در ايجاد و نگاهداري راه هاي آهن و شوسه و تنظيم و توسعه كشتيراني و اداره كردن امور بندري را عهده دار شد. ماده چهارم :‌تشكيلات اداري دو وزارتخانه فوق بر طبق نظامنامه اي خواهد بود كه به تصويب هيئت وزراء خواهد رسيد.
ماده پنجم: اين قانون از اول فروردين ماه 1309 به موقع اجراء گذاشته خواهد شد.

 


وزارت راه:

 

 

 

در سال 1315 وزارت طرق و شوارع با تصويب مجلس شوراي ملي به وزارت راه تغيير نام يافت.

وزارت راه و ترابري:
در تاريخ1353/04/16 پس از تصويب قانون تغيير نام وزارت راه به وزارت راه و ترابري و تجديد تشكيلات و تعيين وظايف آن در مجلس شوراي ملي، در جلسه فوق العاده 1353/04/24 مجلس سنا ،‌ قانون فوق به تصويب رسيد.

 


وزارت آباداني و مسكن :

 

 

 

در تاريخ 1342/12/22 وزارت آباداني و مسكن به منظور ايجاد تمركز و هماهنگي در تهيه و اجراي برنامه ها و طرحهاي ساختماني و تهيه مسكن و همچنين جهت تهيه و اجراي طرحهاي شهرسازي و ده سازي و طرحهاي آباداني تاسيس شد.

وزارت مسكن و شهرسازي:
در تاريخ 1353/04/03 پس از تصويب قانون تغيير نام وزارت آباداني و مسكن به وزارت مسكن و شهرسازي و تعيين وظايف آن در مجلس سنا ، در جلسه 1353/04/16 قانون فوق به تصويب مجلس شوراي ملي رسيد.

وزارت راه و شهرسازي:
در تاريخ 1390/03/31 قانون تشكيل وزارت راه و شهرسازي از تجميع وزارتخانه هاي مسكن و شهرسازي و راه و ترابري به تصويب مجلس شوراي اسلامي و در تاريخ 1390/04/01 به تاييد شوراي نگهبان رسيد.