28 مهر 1400

English | 

حمل‌ونقل مسافری

حمل‌و‌نقل مسافر، به جا‌به‌جايي مسافر از طريق شيوه‌هاي مختلف حمل‌و‌نقل اتلاق مي‌شود. سيستم‌هاي حمل‌و‌نقل مسافري هم به‌صورت درون‌شهري و هم ‌برون‌شهري وظيفه انتقال مسافر از مبدا تا مقصد را بر عهده دارند.
حمل و نقل مسافر بعنوان يكي از اركان مهم يك سيستم حمل‌و‌نقل بهينه در كشورهاي مختلف مطرح مي‌گردد كه در آن ، نياز به استفاده از خودروهاي شخصي و تك سرنشين كاهش مي يابد. براي رسيدن به يك سيستم حمل‌و‌نقل مسافري پويا، به چندين سيستم حمل‌و‌نقلي مختلف، از جمله سيستم‌هاي حمل‌و‌نقل هوشمند مانند سيستم‌هاي هوشمند فروش بليط و اخذ كرايه و سيستم‌هاي هوشمند هدايت مسير و ... توجه مي‌شود.
سيستم‌هاي حمل‌و‌نقل مسافري در تمامي ابعاد حمل‌و‌نقل اعم از زميني (ريلي و جاده‌اي)، هوايي و دريايي، عمل مي‌كنند كه مهمترين آنها سيستم‌هاي حمل‌و‌نقل زميني است.
از مهمترين دستاوردهاي سيستمهاي حمل‌و‌نقل مسافري، كاهش تقاضاي سفر با استفاده از خودروهاي شخصي و درنتيجه كاهش ترافيك، مصرف سوخت و نيز كاهش آلودگي هوا است.
با درنظر گرفتن يك سيستم حمل‌و‌نقل يكپارچه كه در آن با كاهش زمان پياده‌روي مسافر تا رسيدن به يكي از ايستگاه‌هاي حمل‌و‌نقل عمومي و امكان تغيير از يك شيوه حمل‌و‌نقل به شيوه‌اي ديگر در يك بازه زماني كوتاه مي‌شود، مطلوبيت استفاده از سيستم حمل‌و‌نقل عمومي نيز افزايش يافته و يكپارچگي حمل‌و‌نقل محقق مي‌شود.