26 مهر 1400

English | 

تشکل‌ها

در راستاي واگذاري وظايف تصدي گري به بخش خصوصي، در نظر گرفتن جايگاه مناسب براي تشكلهاي صنفي و مشاركت بخش خصوصي در فرايند تصميم سازي از اهميت بسيار زيادي برخوردار است.
معاونت حمل و نقل وزارت راه در قالب ماموريتهاي تجاري سازي خود به دنبال ايجاد سازو كارهاي مناسب براي بستر سازي حضور تشكلهاي قوي و منسجم و استفاده حداكثري از پتانسيل بخش خصوصي در توسعه ترانزيت و حمل و نقل كشور است.
تشكلهاي قوي و تخصصي به عنوان نماينده شركتهاي حمل و نقل مي توانند با بهره گيري مناسب از بسترهاي قانوني در تعامل با تشكلهاي بين المللي در راستاي تجاري سازي و فعال كردن كريدورهاي حمل و نقلي ايران گام نهاده و از پتانسيلهاي موجود براي حداكثر كردن منافع ملي از موقعيت ژيوپلتيك ايران در ترانزيت بين المللي نقش آفريني نمايند.