28 مهر 1400

English | 

حمل‌ونقل باری (لجستیک)

بهبود و ارتقاي عملكرد لجستيك در كشور به عنوان يكي از محورهاي مهم توسعه اقتصادي و تجاري كشور مورد توجه جدي مي باشد، از آنجا كه كه موضوع لجستيك موضوعي فرابخشي و چند وجهي است، سيساستگذاري، برنامه ريزي و پيگيري منسجم و يكپارچه را مي طلبد؛ در جهت بهبود عملكرد لجستيك كشور با همكاري ساير سازمانها و بخشهاي ذيربط و همچنين تعامل مناسب با بخش خصوصي اعم از تشكلها و شركتهاي فعال داخلي و خارجي، در كنار استفاده از ظرفيت فكري صاحبنظران و انديشمندان اين حوزه، توجه به محور هاي زير قابل توجه مي باشد:

1) توسعه و گسترش نقش ايران در تجارت بين الملل از طريق تبديل شدن به هاب لجستيك تجاري منطقه و جهان؛
2) توسعه و گسترش نقش ايران در تجارت بين الملل از طريق تبديل شدن به گذرگاه ترانزيتي منطقه و جهان؛
3) تدوين سند جامع لجستيك كشور و اسناد زيرمجموعه آن از جمله سند آمايش لجستيكي كشور كه الگوي مطلوب پيكربندي شبكه تجارت داخلي كشور و نوين سازي آن (ايجاد شهرهاي لجستيكي، هاب هاي مسافري و باري هوايي، بنادر خشك، دهكده هاي بار و پارك هاي لجستيكي)؛
4) توسعه حمل و نقل چندوجهي در كشور و ايجاد پايانه هاي حمل ونقل چند وجهي با قابليت برقراري ارتباط مناسب بين شبكه هاي مختلف حمل و نقل و با رويكرد افزايش سهم ريلي در كشور؛
5) حمايت از ايجاد و توسعه شركت هاي لجستيكي در كشور براي حضور در صحنه تجارت ملي، بين المللي و منطقه اي؛
6) ترغيب شركت هاي حمل و نقل و خدمات لجستيكي بزرگ دنيا براي استقرار در مراكز و هاب هاي لجستيكي كشور؛
7) پايش مستمر وضعيت لجستيك و تلاش همه جانبه حهت ارتقاي شاخص عملكرد لجستيك بين المللي ايران؛
8) ايجاد هماهنگي بين نهادي در حوزه تجارت و حمل و نقل به منظور تسهيل تجارت و بهبود عملكرد لجستيك تجاري؛