| 29 مهر 1399
تطابق تاريخي توسعه شهري و حمل و نقل

تطابق تاريخي توسعه شهري و حمل و نقل

تاریخ انتشار: 1396/02/02|   بازدید: 1472 |  print
رشد مناطق كلان شهري و گسترش حومه ها، ويژگي هاي اصلي شكل شهر در قرن بيستم بوده است. تا پايان جنگ جهاني اول، امكان سفر در داخل محدوده هاي شهري ايالات متحده، يكي از مشخصه هاي بارز و مورد توجه براي املاك و مستغلات بود. كاربري هاي فعال تر از قبيل مغازه ها، مدارس و محل هاي كار در اطراف ايستگاه هاي حمل و نقل قرار داشتند و تراكم هاي مسكوني بيشتر در كنار خيابان ها قرار گرفته و از طريق ترامواي برقي و اتوبوس ها پشتيباني مي شدند. با اين شيوه مسافت پياده روي نيز كمينه مي شد. هر چه فاصله محدوده هاي مسكوني از ايستگاه ها افزايش مي يافت، از شدت تراكم نيز كاسته مي شد.
 
پس از جنگ جهاني دوم، اتومبيل به عنوان معضل شهرها نمود پيدا كرد. جنبش نوشهرسازي كه در دهه هاي پاياني قرن بيستم در ايالات متحده مطرح شد، پاسخي به منظور كاهش تأثيرگذاري اتومبيل بر زندگي روزمره ساكنين شهرها است.
‹‹ توسعه مبتني بر حمل و نقل همگاني›› (TOD) يكي از الگوهاي مطرح شده در نوشهرگرايي است. در سال هاي اخير، ايده استفاده از توسعه مبتني بر حمل و نقل همگاني به منظور كاهش وابستگي به خودرو و ارتقاي پايداري در زمينه حمل و نقل شهري،‌ حمايت گسترده اي را به دست آورده است و در بسياري از شهرهاي جهان به رويكرد غالب برنامه ريزي بدل شده است. اين رويكرد در راستاي جنبش هاي حاصل از پايداري خواهان و ايجاد هماهنگي بين برنامه ريزي كاربري زمين و برنامه ريزي حمل و نقل شهري است و بر اصولي هم چون تراكم، اختلاط كاربري زمين و كارايي حمل و نقل همگاني و غير موتوري تأكيد دارد.
توسعه مبتني بر حمل و نقل همگاني با ايجاد يكپارچگي بين برنامه ريزي حمل و نقل و كاربري زمين در صدد است تا با جلوگيري از گسترش پراكندگي و توسعه به بيرون از شهرها شكل شهري مختلط، فشرده و با تراكم نسبتاً‌ بالا را به دست آورد. توسعه مبتني بر حمل و نقل با ايجاد مراكز شهري كه واجد دسترسي به حمل و نقل عمومي و يا توسعه مركز شهري موجود است، در جهت رشد هوشمندانه شهرها، نوشهرسازي و همچنين توسعه كارآمد مكاني گام برمي دارد و هدف آن فراتر از تبديل حمل و نقل خصوصي به عمومي است. توسعه مبتني بر حمل و نقل همگاني در بسياري از شهرهاي بزرگ آسيايي مانند سنگاپور و توكيو، مؤثر بوده و باعث توسعه شهري با تراكم بالا در اطراف ايستگاه حمل و نقل ريلي شده است. سرورو و دي در پژوهشي با بررسي ارتباط بين حومه گرايي و الگوي توسعه مبتني بر حمل و نقل همگاني در شهرهاي چين به اين نتيجه دست يافتند كه رويكرد مذكور تا حد قابل قبولي توانسته است توسعه شهري و حومه گرايي را به سوي مسيري پايدار هدايت كند. بنا بر گزارش موسسه حمل و نقل مينتا در ايالات متحده، توسعه مبتني بر حمل و نقل همگاني در مناطقي مانند منطقه ساحلي سن فرانسيسكو، واشينگتن دي سي، آتلانتا و سان ديگو به عنوان پروژه هاي موفق معرفي شده اند.

  نظرات

نظری وجود ندارد.