شنبه 1 آبان 1395   06:59:46
وزارت راه و شهرسازي
1391/11/14 شنبه اعلام مصوبه طرح جامع شهر ايذه شوراي‌‌عالي شهرسازي و معماري ايران طرح جامع شهر ايذه كه در شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان خوزستان به تصويب رسيده بود را مورد بررسي نهايي قرار داد.
به گزارش پايگاه اطلاع رساني وزارت راه و شهرسازي ، در اجراي بند (5) ماده (4) قانون تاسيس شوراي‌عالي شهرسازي و معماري ايران و ماده (42) آئين‌نامه نحوه بررسي و تصويب طرحهاي توسعه و عمران محلي، ناحيه‌اي،‌منطقه‌‌اي و ملي و مقررات شهرسازي و معماري كشور، مصوب 12/10/78 هيات وزيران، شوراي‌‌عالي شهرسازي و معماري ايران در جلسه مورخ 15/8/91، طرح جامع شهر ايذه را كه در اجراي بند (2) از ماده (3) «قانون تغيير نام وزارت آباداني و مسكن به مسكن و شهرسازي و تعيين وظايف آن»، توسط اين وزارتخانه تهيه و در تاريخ 21/3/90 در شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان خوزستان به تصويب رسيده بود را مورد بررسي نهايي قرار داد و تصميم گرفت : با رعايت مفاد جلسه مورخ 3/3/91 شوراي فني دفتر طرحهاي كالبدي، ضمن تصويب طرح جامع شهر ايذه مقرر گرديد جدول سرانه هاي پيشنهادي و نقشه كاربري اراضي پس از بررسي و كنترل دبيرخانه شورايعالي با طرح تدقيق تعاريف و مفاهيم كاربري هاي شهري مصوب شورايعالي شهرسازي و معماري ابلاغ گردد و افق طرح به 1405 تغيير يابد.
همچنين به منظور رعايت مفاد صورتجلسه مورخ 15/8/91 شورايعالي، جلسه بررسي طرح جامع شهر ايذه در تاريخ 28/6/91 در محل دبيرخانه شورايعالي، با حضور جناب آقاي مهندس مجيدي عضو محترم شورايعالي و معاون وزارت راه و شهرسازي منعقد گرديد و مقرر شد در جلسه آتي موارد زير توسط مشاور طرح ارائه گردد:
1-سلسله مراتب تقسيمات شهري و خدمات عمومي مورد نياز تقسيمات مذكور متناسب با سلسله مراتب آنها (محله، ناحيه و شهر) ارائه گردد.
2-عناوين، سطوح و سرانه هاي طرح جامع با طرح تدقيق تعاريف و مفاهيم كاربري هاي شهري تطبيق داده شود.
گفتني است ، با توجه به موارد فوق، طرح مذكور، مجددا در جلسه مورخ 30/8/91 دبيرخانه شورايعالي مورد بررسي قرار گرفت و ضمن بررسي موارد خواسته شده از مشاور در جلسه قبل، مقرر شد:
1- پهنه زراعي واقع در منتهي اليه شمال غربي شهر (چسبيده به محدوده شهر) مشروط به بررسي موضوع در كميسيون تبصره يك ماده يك، قابل تبديل به كاربري صنعتي بوده و اين موضوع در نقشه پهنه بندي حريم و ضوابط آن قيد گردد.
2- خدمات شهري، منطقه اي، ناحيه اي و محله اي (بر مبناي تقسيمات شهري) توسط مشاور ارائه گرديد و مقرر شد جهت تحقق خدمات ناحيه اي مطابق با طرح تدقيق سرانه ها، اقدامات زير صورت پذيرد:
- نقشه هاي نواحي شهري و جداول سطوح و سرانه هاي كاربري هاي خدماتي هفت گانه جزو اساس طرح قرار گيرد.
- در راهنماي نقشه، عناوين خدمات غيرانتفاعي، مطابق طرح تدقيق سرانه ها، در مقابل عناوين خدمات ناحيه اي قيد گردد.
- در نامه ابلاغ، قيد گردد كميسيون ماده 5 موظف است طرح تفصيلي نواحي شهري را پس از تصويب، جهت كنترل و تطبيق با طرح جامع به دبيرخانه شورايعالي ارسال نمايد. همچنين اين كميسيون موظف است هر شش ماه يكبار گزارشي در زمينه تغييرات كاربري هاي خدمات ناحيه اي به دبيرخانه شورايعالي ارائه نمايد تا جهت تطبيق با اساس طرح مورد بررسي قرار گيرد.
اين طرح براساس جمعيت‌ پيش‌بيني شده براي شهر تا پايان دوره طرح (1405) معادل 156229 نفر در محدوده‌اي به وسعت 1658 هكتار شامل كاربريهاي مورد نياز ساكنان شهر، با نرخ رشدي برابر با 7/2 درصد و حريمي به مساحت 9493 هكتار تهيه و به تصويب شوراي برنامه ريزي و توسعه استان رسيده بود.
شوراي‌‌عالي شهرسازي و معماري ايران از مشاركت موثر و ثمربخش كار گروه تخصصي امور زيربنائي وشهرسازي و شوراي برنامه‌ريزي و توسعه آن استان به رياست استاندار خوزستان در فرآيند بررسي و تصويب طرح مذكور قدرداني و اظهار اميدواري نموده است كه با اجراي دقيق طرح لازم‌الاجراي ياد شده توسط شهرداري و ساير دستگاه‌هاي ذي‌ربط در توسعه و عمران شهر، زمينه توسعه كالبدي موزون شهر و همچنين توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي آن و مآلاً آسايش و رفاه و سلامت محيط‌زيست شهروندان محترم شهر ايذه بيش از پيش فراهم گردد.
تعداد بازديد از سايت: 74926981
تعداد بازديد اين صفحه: 9634164
در امروز: 12436
اين صفحه امروز: 738
خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |
Guest (MrtGuest)


Powered By Sigma ITID.