دات نت نیوک
29 تیر 1396
En | 
 • معرفي معاونت شهرسازي و معماري
  • شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران
  • كميته‌هاي فني شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران
  • ساختار سازماني معاونت شهرسازي و معماري
   • دبيرخانه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران
   • دفتر طرح‌هاي كالبدي
   • دفتر نظارت بر طرح‌هاي توسعه و عمران
   • دفتر معماري، طراحي شهري و بافت‌هاي واجد ارزش
 • مصوبات شوراي عالي شهرسازي و معماري يران
 • قوانين و مقررات شهرسازي و معماري
  • قانون تعاريف محدوده و حريم شهر، روستا و شهرك و نحوه تعيين آنها
  • قانون تاسيس شورايعالي شهرسازي و معماري ايران مصوب  1351
  • قانون تغيير نام وزارت آباداني و مسكن به وزارت مسكن و شهرسازي
  • قانون ايجاد شهرهاي جديد
  • قانون تعيين وضعيت املاك واقع در طرحهاي دولتي و شهرداريها
  • قانون اصلاح تبصره (1) ماده واحده قانون تعيين وضعيت املاك واقع در طرحهاي دولتي و شهرداريها 
  • قانون نحوه تملك اراضي واقع در طرحهاي دولتي
  • قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغها
  • قانون منع فروش و واگذاري اراضي فاقد كاربري مسكوني براي امر مسكن به شركتهاي تعاوني مسكن و ساير اشخاص حقيقي و حقوقي
  • قانون راجع به تاسيس شركت شهركهاي صنعتي ايران
  • قانون نظام مهندسي و كنترل اجراي ساختمان مصوب اسفند ماه  1374
  • قانون اصلاح مواد 4 و 6 قانون تغيير نام وزارت آباداني و مسكن به وزارت مسكن و شهرسازي
  • قانون زمين شهري 
  • قانون محاسبات عمومي كشور 
  • قانون اصلاح تبصره ماده 5 قانون تاسيس شورايعالي شهرسازي و معماري ايران
  • قانون تعيين تكليف اراضي واگذاري دولت و نهادها مصوب مجمع تشخيص مصلحت نظام
  • قانون تاسيس وزارت آباداني و مسكن 
  • قانون راجع به تاسيس   شركت شهرك‌هاي صنعتي ايران
  • قانون فروش و انتقال پادگان ها و ساير اماكن نيروهاي مسلح به خار از حريم شهرها
 • آيين‌نامه‌ها و دستورالعمل‌هاي شهرسازي و معماري
 • بخشنامه‌هاي شهرسازي و معماري
 • آراي وحدت روي ديوان عدالت اداري
 • پرسش و پاسخ‌هاي حقوقي با موضوع شهرسازي و معماري
 • مطالعات و تحقيقات شهرسازي و معماري
  • كليات و اهداف طرح‌هاي مطالعاتي و تحقيقاتي
  • بانك اطلاعات طرح‌هاي مطالعاتي و تحقيقاتي
 • پايگاه اطلاعات جغرافيايي (GIS)
  • استاندارد و دستورالعمل‌هاي اجرايي
  • قالب‌هاي پايگاه داده مكاني
  • آموزش
 • طرح‌هاي شهرسازي و معماري
 • كتابخانه
 • گالري عكس
 • ارتباط با ما