دات نت نیوک
06 فروردین 1396
En | 

تست

 

تامین راه های كشور اعم از زمینی ( راه و راه آهن ) و راه های دریائی و هوائی
اداره امور ترابری كشور، پیریزی سیاست جامع هماهنگ برای آن و ایجاد توسعه، تجهیز، گسترش و نگاهداری تاسیسات زیربنائی آن با توجه به مقتضیات توسعه اجتماعی، اقتصادی، عمرانی و دفاع ملی
تعیین مراكز جمعیتی وتعادل مطلوب بین جمعیت و وسعت شهرها در سطح كشور به منظور برنامه ریزی عمران منطقه ای و استفاده بهتر از منابع سرزمین نظیر خاك و آب و جلوگیری از ایجاد مشكلات شهری در اثر رشد و توسعه ناموزون آنها و در نتیجه اتلاف منابع اقتصادی و انسانی كشور.
مدیریت یكپارچه زمین با همكاری دستگاههای اجرائی .
تامین رفاه اجتماعی در زمینه مسكن.
مشاركت در ساماندهی بازار سرمایه در امر زمین و مسكن .
كمك به حفظ تعادل اقتصادی از طریق اعمال سیاستهای تشویقی و استفاده از سرمایه گذاری درامر ساختمان و مسكن .
راهبری تحقیقات ساختمانی بمنظور ایمن سازی ساختمانها در قبال حوادث طبیعی، استفاده بهتر از منابع و مصالح محلی وافزایش كیفیت مصنوعات ساختمانی.

هماهنگی وتمركز درتهیه واجرای طرحها وساختمانهای دولتی و عمومی در سطح كشور.

سایت گوگل

دانلود فایل

 


 

تستشسمنیشتمنستضمصتسیمه

مطلب

 عنوانصاحب امتیازتاریخ اصلاححجم 
تست1 1395/12/11456.65 KBدریافت