دات نت نیوک
06 خرداد 1396

شرح وظایف

 • تبيين وظايف و ماموريتهاي اصلي وزارتخانه و واحدهاي وابسته براساس سياست هاي كلي بخش حمل ونقل ، مسكن و شهرسازي.
 • هدايت وراهبري امر تنظيم تشكيلات حوزه ستادي ،واحدهاي‌استاني و وابسته براساس سياست هاي كلي دولت و وزارتخانه به منظور اصلاح ساختار سازماني انها منطبق با ضوابط سازماندهي ابلاغي.
 • راهبري امور نوسازي و تحول‌اداري از طريق تشكيل شوراي تحول‌اداري و فعال نمودن كميسيون هاي تحول اداري واحدهاي وابسته.
 • راهبري وظائف دبيرخانه شوراي تحول‌اداري
 • راهبري ونظارت برتهيه و تدوين برنامه استراتژيك منابع انساني
 • هدايت وراهبري تهيه و تنظيم برنامه هاي آموزشي بر اساس نيازسنجي بعمل آمده‌وبا توجه به استانداردهاي مورد نياز مشاغل تخصصي هر واحد در وزارت متبوع.
 • راهبري امر استقرار نظام هاي اداري و استخدامي شامل نظامهاي جذب ، استخدام و نگهداري نيروي انساني ، حقوق و مزايا ، طبقه بندي و ارزشيابي مشاغل ، امور رفاهي ، بازنشستگي و ساير امور استخدامي و مراقبت در حسن اجراي آنها منطبق با برنامه جامع نيروي انساني وباهدف جلوگيري از گسترش اندازه دولت.
 • هدايت وراهبري ارائه خدمات پشتيباني از قبيل نيروي انساني ، منابع مالي و... به ساير قسمتها از طريق واحدهاي زير مجموعه.
 • نظارت برامر بررسي مشكلات نظام‌اداري حوزه ستاديو واحدهاي‌استاني وبرنامه‌ريزي راهبردي به منظور ارائه راهكارهاي لازم در راستاي سياستها وخط‌مشي‌هاي حاكم بر وزارت متبوع.
 • راهبري ونظارت بر امور مالي و حسابداري در چارچوب بودجه سنواتي و ساير قوانين و مقررات وهمچنين تامين منابع مالي مورد نياز وزارت متبوع.
 • نظارت بر حسن اجراي آئين نامه ها ، دستورالعملها ، قوانين و مقررات در حوزه تحت نظارت.
 • انجام ساير امور ارجاعي از سوي مقام محترم وزارت.